- Διαφήμιση -

Υπό αστυνομικό κλοιό κυβερνητικά στελέχη στις παρελάσεις – 1.600 άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. στην Αθήνα

Υπό το φόβο αποδοκιμασιών κατά κυβερνητικών στελεχών στις παρελάσεις που θα πραγματοποιηθούν σήμερα, 25 Μαρτίου, ανήμερα της εθνικής εορτής, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει εκπονήσει σχέδιο με ισχυρά μέτρα ασφαλείας και προληπτικές προσαγωγές

Υπό το φόβο απο­δο­κι­μα­σιών κατά κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών στις παρε­λά­σεις που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν σήμε­ρα, 25 Μαρ­τί­ου, ανή­με­ρα της εθνι­κής εορ­τής, το υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη έχει εκπο­νή­σει σχέ­διο με ισχυ­ρά μέτρα ασφα­λεί­ας και προ­λη­πτι­κές προσαγωγές .

Τα πρώ­τα δείγ­μα­τα γρα­φής τα έδω­σε η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία χθες  χθες στη διάρ­κεια της μαθη­τι­κής παρέ­λα­σης της Αθή­νας, όπου αστυ­νο­μι­κοί προ­χώ­ρη­σαν σε προ­λη­πτι­κές προ­σα­γω­γές στε­λε­χών της Λαϊ­κής Ενό­τη­τας επει­δή έκα­ναν το… έγκλη­μα να μοι­ρά­ζουν  φυλ­λά­δια. Στην άλλη άκρη του κόσμου, στη μακρι­νή Μελ­βούρ­νη ο βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώρ­γος Βαρε­μέ­νος γινό­ταν δέκτης άγριων απο­δο­κι­μα­σιών. Και όλα αυτά με φόντο το «Μακε­δο­νι­κό» και τη Συμ­φω­νία των Πρε­σπών για την οποία πάνω από 7 στους 10 πολί­τες έχουν αρνη­τι­κή άποψη.

Δρακόντεια μέτρα στην Αθήνα

Για την στρα­τιω­τι­κή παρέ­λα­ση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Αθή­να, θα υπάρ­χουν περι­με­τρι­κά του κέντρου της Αθή­νας 1.600 αστυ­νο­μι­κοί με στό­χο να απο­τρέ­ψουν την εκδή­λω­ση απο­δο­κι­μα­σιών κατά κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών. Όπως απο­κα­λύ­πτει δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Το Βήμα της Κυρια­κής». μετα­ξύ άλλων, οι αξιω­μα­τι­κοί της Αστυ­νο­μί­ας έχουν εξε­τά­σει… ενδε­χό­με­νο επί­θε­σης με drone που μπο­ρεί να ρίξει μπο­γιές, προ­σπά­θεια κάποιων να απο­τρέ­ψουν τους 21 κανο­νιο­βο­λι­σμούς που ρίχνο­νται κάθε τέτοια ημέ­ρα στον Λυκα­βητ­τό, ή ακό­μη και παρέμ­βα­σης ατό­μων που θα έχουν ντυ­θεί τσο­λιά­δες (!) προ­κει­μέ­νου να παρει­σφρή­σουν στην παρέ­λα­ση για να δια­μαρ­τυ­ρη­θούν για τη Συμ­φω­νία των Πρεσπών.

Σύμ­φω­να με αστυ­νο­μι­κές πήγες, εκτός από την Αττι­κή και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη πιθα­νή είναι η εκδή­λω­ση επει­σο­δί­ων στις παρε­λά­σεις της Πέλ­λας, της Κατε­ρί­νης, της Βέροιας, της Έδεσ­σας, των Γιαν­νι­τσών, και άλλων πόλε­ων της βόρειας Ελλάδας.

Επι­πλέ­ον έχει ήδη δημιουρ­γη­θεί λίστα με φωτο­γρα­φί­ες μεμο­νο­μέ­νων ατό­μων και ομά­δων που είχαν πρω­τα­γω­νι­στι­κό ρόλο στις κινη­το­ποι­ή­σεις για το ζήτη­μα της ονο­μα­σί­ας της ΠΓΔΜ.

 

Πηγή in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων