Αίθριος και­ρός θα επι­κρα­τή­σει σε όλες σχε­δόν τις περιο­χές της χώρας τη Δευ­τέ­ρα με τον υδράρ­γυ­ρο να «σκαρ­φα­λώ­νει» ακό­μη και μέχρι τους 23 βαθ­μούς Κελσίου.

Από την Τρί­τη όμως, το σκη­νι­κό του και­ρού αλλά­ζει καθώς σε πολ­λές περιο­χές θα σημειω­θούν βρο­χές, καται­γί­δες ακό­μη και χιο­νο­πτώ­σεις στα ορεινά.

Ανα­λυ­τι­κά ο και­ρός για σήμε­ρα Δευτέρα:

Αττι­κή
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το μεσημέρι.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 21 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια και ανα­το­λι­κά η μέγι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσ­σα­λο­νί­κη
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί 3 με 4 και από το μεση­μέ­ρι νότιοι νοτιο­α­να­το­λι­κοί έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 8 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

Μακε­δο­νία, Θράκη
Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Από το βρά­δυ στα δυτι­κά αραιές νεφώ­σεις που αργά τη νύχτα θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί ασθε­νείς που από το μεση­μέ­ρι στα ανα­το­λι­κά θα στρα­φούν σε νότιους νοτιο­α­να­το­λι­κούς 3 έως 5 μποφόρ.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Γενι­κά Αίθριος. Τοπι­κές νεφώ­σεις στα ηπει­ρω­τι­κά ορει­νά τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες με πιθα­νό­τη­τα για πρό­σκαι­ρους όμβρους στα ορει­νά της Ηπεί­ρου και της δυτι­κής Στε­ρε­άς. Από το βρά­δυ αραιές νεφώ­σεις που αργά τη νύχτα στα βόρεια θα είναι κατά τόπους πιο πυκνές.

Άνε­μοι: Μετα­βλη­τοί ασθε­νείς και από το μεση­μέ­ρι από δυτι­κές διευ­θύν­σεις 3 έως 5 μποφόρ.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 10 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα ορει­νά της Θεσ­σα­λί­ας και της κεντρι­κής Στερεάς.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5, στα ανα­το­λι­κά τοπι­κά 6 και πρό­σκαι­ρα στα νότια τις πρω­ι­νές ώρες έως 7 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξασθένηση.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 9 έως 23 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια η ελά­χι­στη 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος. Πρό­σκαι­ρες νεφώ­σεις τις πρω­ι­νές ώρες στην Κρήτη.

Άνε­μοι: Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 5 έως 7 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το μεσημέρι.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 11 έως 20 βαθ­μούς Κελσίου.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Γενι­κά αίθριος.

Άνε­μοι: Από βόρειες διευ­θύν­σεις 5 με 7 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το μεση­μέ­ρι και από τα βόρεια.

Θερ­μο­κρα­σία: Από 13 έως 21 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθ­μούς χαμηλότερη.

Αλλαγή του καιρού από την Τρίτη

Την Τρί­τη ανα­μέ­νο­νται αραιές νεφώ­σεις οι οποί­ες στο Ιόνιο, τα ηπει­ρώ­τι­κα και το βόρειο Αιγαίο θα είναι παρο­δι­κά πιο πυκνές. Σπο­ρα­δι­κές βρο­χές και μεμο­νω­μέ­νες καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν στα βόρεια και τις μεσημ­βρι­νές και απο­γευ­μα­τι­νές ώρες στα υπό­λοι­πα ορεινά.

Ασθε­νείς χιο­νο­πτώ­σεις από το βρά­δυ στα βόρεια ορει­νά. Οι άνε­μοι στα νότια δυτι­κοί 4 με 6 μπο­φόρ. Στις υπό­λοι­πες περιο­χές από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 μπο­φόρ και στα ανα­το­λι­κά βόρειοι με την ίδια έντα­ση. Η θερ­μο­κρα­σία σε μικρή άνο­δο στα νότια.

Την Τετάρ­τη ανα­μέ­νο­νται λίγες νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές αρχι­κά στο βόρειο Ιόνιο τα κεντρι­κά και τα βόρεια και βαθ­μιαία στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν αρχι­κά στα βορειο­δυ­τι­κά και βαθ­μιαία στην υπό­λοι­πη χώρα πλην Θρά­κης και ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά. Οι άνε­μοι στα δυτι­κά από νότιες διευ­θύν­σεις 3 με 5 και στα ανα­το­λι­κά από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 6 μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία σε μικρή πτώ­ση κυρί­ως στα δυτι­κά, τα κεντρι­κά και τα βόρεια.

Την Πέμ­πτη περι­μέ­νου­με νεφώ­σεις παρο­δι­κά αυξη­μέ­νες με τοπι­κές βρο­χές κύριος στα ανα­το­λι­κά και τα νότια. Σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν κυρί­ως στις κεντρι­κές και νοτιάς θαλάσ­σιες και παρα­θα­λάσ­σιες περιο­χές. Παρο­δι­κές χιο­νο­πτώ­σεις στα ορει­νά και βαθ­μιαία και σε ημιο­ρει­νές περιο­χές της κεντρι­κής και βόρειας χώρας.