- Διαφήμιση -

Ξενοδοχείο — μαμούθ με 2.000 κλίνες θα δημιουργηθεί στην Αθήνα

Μαζί με το καζίνο, που θα απλωθεί σε έκταση 12.000 τετραγωνικών μέτρων, θα λειτουργήσει συνεδριακό - εκθεσιακό κέντρο επίσης 12.000 τετραγωνικών μέτρων, χώρος εκδηλώσεων χωρητικότητας 3.000 ατόμων και ξενοδοχειακό συγκρότημα 5 αστέρων

Το μεγα­λύ­τε­ρο ξενο­δο­χείο 5 αστέ­ρων στην Αθή­να θα δια­θέ­τει του­λά­χι­στον 2.000 κλί­νες και θα λει­τουρ­γή­σει στο Ελλη­νι­κό μαζί με το νέο καζίνο.

Αυτό προ­βλέ­πει ο διε­θνής πλειο­δο­τι­κός δια­γω­νι­σμός που προ­κή­ρυ­ξε η Επι­τρο­πή Επο­πτεί­ας και Ελέγ­χου Παι­γνί­ων (ΕΕΕΠ) για την παρα­χώ­ρη­ση άδειας λει­τουρ­γί­ας καζί­νο ευρέ­ως φάσμα­τος δρα­στη­ριο­τή­των στον Μητρο­πο­λι­τι­κό Πόλο Ελλη­νι­κού — Αγί­ου Κοσμά.

Μαζί με το καζί­νο, που θα απλω­θεί σε έκτα­ση 12.000 τετρα­γω­νι­κών μέτρων, θα λει­τουρ­γή­σει συνε­δρια­κό — εκθε­σια­κό κέντρο επί­σης 12.000 τετρα­γω­νι­κών μέτρων, χώρος εκδη­λώ­σε­ων χωρη­τι­κό­τη­τας 3.000 ατό­μων και ξενο­δο­χεια­κό συγκρό­τη­μα 5 αστέ­ρων, το οποίο θα είναι το πρώ­το ολο­κλη­ρω­μέ­νο θέρε­τρο τέτοιου μεγέ­θους στην Αθήνα.

Ως κατα­λη­κτι­κή ημε­ρο­μη­νία υπο­βο­λής των προ­σφο­ρών έχει τεθεί η 22α Απρι­λί­ου 2019, έως τις 11:00 ώρα Ελλά­δας, ενώ για τη συμ­με­το­χή τους στη δια­δι­κα­σία οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα πρέ­πει να κατα­βά­λουν εγγυ­η­τι­κή επι­στο­λή ύψους 7,5 εκατ. ευρώ.

Ο επεν­δυ­τής που θα λάβει την άδεια λει­τουρ­γί­ας του καζί­νου στο Ελλη­νι­κό, θα προ­κύ­ψει από τον συν­δυα­σμό αξιο­λό­γη­σης δύο προ­σφο­ρών: Της τεχνι­κής (θα αφο­ρά το μέγε­θος της επέν­δυ­σης) και της οικο­νο­μι­κής, με βαρύ­τη­τα 40% και 60%, αντίστοιχα.

Η κατώ­τε­ρη οικο­νο­μι­κή προ­σφο­ρά που μπο­ρεί να κατα­τε­θεί είναι τα 30 εκατ. ευρώ, ποσό που θα κατα­βλη­θεί εφά­παξ με την παρά­δο­ση της άδειας και ονο­μά­ζε­ται αρχι­κό τίμημα.

Οπως επι­ση­μαί­νε­ται στην ανα­λυ­τι­κή δια­κή­ρυ­ξη της ΕΕΕΠ, στο πλαί­σιο της οικο­νο­μι­κής προ­σφο­ράς τους, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι θα αξιο­λο­γη­θούν και από ένα δεύ­τε­ρο ποσό που θα κατα­βάλ­λουν ετη­σί­ως, από το 3ο έως και το 25ο έτος της 30ετούς περιό­δου παρα­χώ­ρη­σης, για το οποίο δεν έχει ορι­στεί κάποιο αρχι­κό ποσό (παρα­μέ­νει ανοιχτό).

Επί­σης, το τμή­μα του συνο­λι­κού ετή­σιου τιμή­μα­τος που προ­τεί­νε­ται από το 3ο έως και το 14ο έτος της περιό­δου παρα­χώ­ρη­σης, δεν μπο­ρεί να υπο­λεί­πε­ται του 50% του συνο­λι­κού ετή­σιου τιμή­μα­τος. Σε κάθε περί­πτω­ση, η οικο­νο­μι­κή προ­σφο­ρά κάθε δια­γω­νι­ζό­με­νου θα απο­τε­λεί­ται από το άθροι­σμα του αρχι­κού τιμή­μα­τος και του συνο­λι­κού ετή­σιου τιμήματος.

Ιδιαί­τε­ρα απαι­τη­τι­κές είναι οι τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές, καθώς δεν πρό­κει­ται για μια απλή άδεια καζί­νου, αλλά για την υλο­ποί­η­ση ενός Integrated Resort Casino, επέν­δυ­ση που μπο­ρεί να ξεπε­ρά­σει ακό­μα και τα 500 εκατ. ευρώ.

Ελάχιστες απαιτήσεις

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, οι ελά­χι­στες απαι­τή­σεις και τεχνι­κές προ­δια­γρα­φές τις οποί­ες πρέ­πει να πλη­ροί η προ­σφο­ρά του δια­γω­νι­ζο­μέ­νου, είναι:

- Ανά­πτυ­ξη χώρου καζί­νου διε­θνούς εμβέ­λειας, που θα περι­λαμ­βά­νει του­λά­χι­στον 120 τρα­πέ­ζια, 1.200 παι­γνιο­μη­χα­νή­μα­τα και θα δια­θέ­τει συνο­λι­κή επι­φά­νεια καζί­νου ίση ή μεγα­λύ­τε­ρη των 12.000 τ.μ. και μικρό­τε­ρη ή ίση των 15.000 τετρα­γω­νι­κών μέτρων.

- Ξενο­δο­χείο 5 αστέ­ρων με δυνα­μι­κό­τη­τα του­λά­χι­στον 2.000 κλι­νών και καθα­ρή επι­φά­νεια χώρων για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των απαι­τού­με­νων ανα­γκών, του­λά­χι­στον 60.000 τετρα­γω­νι­κών μέτρων.

- Συνε­δρια­κό και εκθε­σια­κό κέντρο ελά­χι­στης επι­φά­νειας 12.000 τετρα­γω­νι­κών μέτρων.

- Ανά­πτυ­ξη χώρου συνά­θροι­σης κοι­νού για αθλη­τι­κές ή πολι­τι­στι­κές εκδη­λώ­σεις με συνο­λι­κό αριθ­μό θέσε­ων ίσο ή μεγα­λύ­τε­ρο των 3.000 τετρα­γω­νι­κών μέτρων.

H βαρύ­τη­τα της καθε­μί­ας από τις τέσ­σε­ρις προ­α­να­φε­ρό­με­νες απαι­τή­σεις — προ­δια­γρα­φές είναι: Για το καζί­νο 20%, για το ξενο­δο­χείο 40%, για το συνε­δρια­κό 25% και για τον χώρο συνά­θροι­σης κοι­νού 15%.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι για τη μίσθω­ση της έκτα­σης ο επεν­δυ­τής θα κατα­βάλ­λει ετη­σί­ως στη Lamda Developmed το 5% επί των ακα­θά­ρι­στων εσό­δων του, με ελά­χι­στο ποσό τα 15 εκατ. ευρώ. Αρχι­κό ενδια­φέ­ρον για το IRC έχουν εκδη­λώ­σει οι αμε­ρι­κα­νι­κές εται­ρεί­ες Ceasars Entertainment, Mohegan Gaming & Entertainment, Hard Rock International, ο μαλαι­σια­νός όμι­λος Genting και η γαλ­λι­κή Groupe Barriere.

 

Πηγή www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων