- Διαφήμιση -

Δασικοί χάρτες : Οι 20 ερωτήσεις — SOS για όλους τους ιδιοκτήτες

Τα «nea.gr παρουσιάζουν έναν αναλυτικό οδηγό για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τους δασικούς χάρτες προκειμένου να μην διατρέχουν κίνδυνο να χάσουν την περιουσία τους.

Νέος γύρος αναρ­τή­σε­ων δασι­κών χαρ­τών ξεκι­νά­ει την Παρα­σκευή 1 Μαρ­τί­ου 2019. Η ανάρ­τη­ση αφο­ρά το Κορω­πί (Δήμος Κρω­πί­ας), τον Βόλο, τη Νέα Αγχί­α­λο, την Αλόν­νη­σο και τη Σκιά­θο. Σήμε­ρα η κύρω­ση των δασι­κών χαρ­τών σε όλη τη χώρα φθά­νει το 41%.

Τα «nea.gr παρου­σιά­ζουν έναν ανα­λυ­τι­κό οδη­γό για όλα όσα πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν οι πολί­τες για τους δασι­κούς χάρ­τες προ­κει­μέ­νου να μην δια­τρέ­χουν κίν­δυ­νο να χάσουν την περιου­σία τους.

1) Τι είναι δασι­κός χάρτης;

Είναι ο χάρ­της όπου οριο­θε­τού­νται και κατα­γρά­φο­νται οι περιο­χές που υπό­κει­νται στην δασι­κή νομο­θε­σία, καθώς και των χορ­το­λι­βα­δι­κών, βρα­χω­δών και πετρώ­δων εκτάσεων.

2) Ποιος είναι ο σκο­πός σύντα­ξης δασι­κών χαρτών;

Η σύντα­ξη δασι­κών χαρ­τών έχει ως σκο­πό την περι­βαλ­λο­ντι­κή προ­στα­σία των δασών, των δασι­κών και χορ­το­λι­βα­δι­κών εκτά­σε­ων, την προ­βο­λή των δικαιω­μά­των του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου και των ιδιω­τών επί των δασών, δασι­κών και χορ­το­λι­βα­δι­κών εκτά­σε­ων στις δια­δι­κα­σί­ες του κτη­μα­το­λο­γί­ου, την απο­κά­λυ­ψη και δια­σφά­λι­ση της δημό­σιας περιου­σί­ας και την δημιουρ­γία της βασι­κής πλη­ρο­φο­ρια­κής υπο­δο­μής για τη δημιουρ­γία του δασολογίου.

3) Πότε χαρα­κτη­ρί­ζε­ται μια περιο­χή ως δασι­κή ή χορτολιβαδική;

Ο χαρα­κτή­ρας μιας περιο­χής προ­κύ­πτει μετά την εξέ­τα­ση των αερο­φω­το­γρα­φιών του 1945 (και συμπλη­ρω­μα­τι­κά του 1960), καθώς και νεό­τε­ρες, της περιό­δου 2007–2009.

4) Πως μπο­ρεί να δει κάποιος πως έχει χαρα­κτη­ρι­στεί μια έκταση;

Στην ιστο­σε­λί­δα www.ktimanet.gr έχουν αναρ­τη­θεί όλοι οι δασι­κοί χάρ­τες (κυρω­μέ­νοι και αναρ­τη­μέ­νοι). Ο πολί­της αφού ανα­ζη­τή­σει το ακί­νη­το του στην ηλε­κτρο­νι­κή εφαρ­μο­γή, μπο­ρεί να δει τον χαρα­κτη­ρι­σμό του. Ο χαρα­κτη­ρι­σμός του έχει δύο γράμ­μα­τα. Το πρώ­το αφο­ρά τον χαρα­κτή­ρα της έκτα­σης το 1945 ή το 1960 και το δεύ­τε­ρο την νεό­τε­ρη περί­ο­δο. Αν για παρά­δειγ­μα έχει χαρα­κτή­ρα ΔΑ, σημαί­νει ότι ήταν δασι­κή έκτα­ση ή δάσος παλαιό­τε­ρα και πλέ­ον έχει άλλη χρή­ση (π.χ. αγροτική).

5) Υπάρ­χουν εξαιρέσεις;

Δεν υπό­κει­νται σε αυτή την δια­δι­κα­σία κύρω­σης δασι­κών εκτά­σε­ων οι οικι­στι­κές πυκνώ­σεις ιώδους περι­γράμ­μα­τος, περιο­χές όπου οι δήμοι έχουν δηλώ­σει. Οι περιο­χές αυτές χαρα­κτη­ρί­ζο­νται από πυκνή αυθαί­ρε­τη δόμη­ση εντός εκτά­σε­ων δασι­κού χαρακτήρα.

6) Πως σχε­τί­ζε­ται ο δασι­κός χάρ­της με το κτηματολόγιο;

Οι δασι­κοί χάρ­τες εξε­τά­ζουν τον χαρα­κτή­ρα της έκτα­σης. Στις περιο­χές όπου εφαρ­μό­ζε­ται το τεκ­μή­ριο κυριό­τη­τας του Δημο­σί­ου, οι εκτά­σεις που υπό­κει­νται στη δασι­κή νομο­θε­σία θεω­ρού­νται δασι­κές. Έμμε­σα, λοι­πόν, οι δασι­κοί χάρ­τες εξε­τά­ζουν και το ιδιο­κτη­σια­κό καθε­στώς και συνε­πώς συν­δέ­ο­νται με το κτηματολόγιο.

7) Σε ποιες περιο­χές δεν υφί­στα­ται το τεκ­μή­ριο του Δημοσίου;

Τέτοιες περιο­χές είναι η Κρή­τη, τα Ιόνια νησιά, τα Κύθη­ρα, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Ικαρία.

8) Αν σύμ­φω­να με το Κτη­μα­το­λό­γιο η ιδιο­κτη­σία του πολί­τη έχει χαρα­κτη­ρι­στεί δασι­κή χρειά­ζε­ται να υπο­βά­λει αντίρρηση;

Οπωσ­δή­πο­τε, διό­τι ο χαρα­κτή­ρας της έκτα­σης εξε­τά­ζε­ται κατά την δια­δι­κα­σία κύρω­σης του δασι­κού χάρ­τη και όχι το κτηματολόγιο.

9) Πως μπο­ρεί κάποιος να κάνει αντίρρηση;

Η αντίρ­ρη­ση γίνε­ται μόνο ηλε­κτρο­νι­κά μέσω της ιστο­σε­λί­δας www.ktimanet.gr και μόνο εντός της περιό­δου κατά­θε­σης αντιρ­ρή­σε­ων, δηλα­δή ενστά­σε­ων επί του αναρ­τη­μέ­νου δασι­κού χάρ­τη. Στην συνέ­χεια τα αντί­γρα­φα των εγγρά­φων πρέ­πει να κατα­τε­θούν στο αντί­στοι­χο Σημείο Υπο­στή­ρι­ξης Ανάρ­τη­σης Δασι­κών Χαρ­τών (Σ.Υ.Α.Δ.Χ.).

10) Τι έγγρα­φα πρέ­πει να κατατεθούν;

Ο αιτών πρέ­πει να κατα­θέ­σει κάποιο έγγρα­φο που να απο­δει­κνύ­ει το έννο­μο συμ­φέ­ρον (π.χ. συμ­βό­λαιο αγο­ράς), εξαρ­τη­μέ­νο τοπο­γρα­φι­κό διά­γραμ­μα και τεχνι­κή έκθε­ση φωτο­ερ­μη­νεί­ας. Ενδε­χο­μέ­νως απαι­τη­θεί έκθε­ση ανα­γω­γής τίτλων από νομικό.

11) Πρέ­πει υπο­χρε­ω­τι­κά να κατα­θέ­σει τοπο­γρα­φι­κό διάγραμμα;

Κατά την σύντα­ξη των δασι­κών χαρ­τών που έχουν αναρ­τη­θεί, λόγω προ­δια­γρα­φών, παρα­τη­ρού­νται σφάλ­μα­τα αρκε­τών μέτρων. Όποιο τμή­μα του ακι­νή­του δηλω­θεί κατά αντίρ­ρη­ση αυτό ελέγ­χε­ται από τις Επι­τρο­πές Εξέ­τα­σης Αντιρ­ρή­σε­ων. Για παρά­δειγ­μα, αν δεν συμπε­ρι­λη­φθεί μια λωρί­δα 2μ. του ακι­νή­του, το τμή­μα αυτό δεν εξε­τά­ζε­ται. Για το λόγο αυτό πρέ­πει να είναι επα­κρι­βώς εντο­πι­σμέ­νο το ακίνητο.

Το εξαρ­τη­μέ­νο τοπο­γρα­φι­κό διά­γραμ­μα δεν μπο­ρεί να αντι­κα­τα­στα­θεί από από­σπα­σμα της εφαρ­μο­γής της θέα­σης ορθο­φω­το­χαρ­τών της ΕΚΧΑ Α.Ε. Λόγω των προ­δια­γρα­φών της, αντα­πο­κρί­νε­ται μόνο για τον εντο­πι­σμό του ακι­νή­του και δεν έχει την απαι­τού­με­νη ακρί­βεια για τις αντιρ­ρή­σεις. Το εξαρ­τη­μέ­νο τοπο­γρα­φι­κό διά­γραμ­μα συντάσ­σε­ται συνή­θως από αγρο­νό­μο τοπο­γρά­φο μηχανικό.

12) Πότε πρέ­πει να κατα­θέ­σει τεχνι­κή έκθε­ση φωτοερμηνείας;

Σχε­δόν σε όλες τις περι­πτώ­σεις όπου ο πολί­της θέλει να αμφι­σβη­τη­θεί ο δασι­κός ή χορ­το­λι­βα­δι­κός χαρα­κτή­ρας είτε της παλαιάς επο­χής είτε της νεό­τε­ρης επο­χής. Ενδε­χο­μέ­νως στην περί­πτω­ση που αμφι­σβη­τεί­ται ο χαρα­κτή­ρας της νεό­τε­ρης επο­χής να απαι­τού­νται μόνο φωτο­γρα­φί­ες. Η τεχνι­κή έκθε­ση φωτο­ερ­μη­νεί­ας συνή­θως συντάσ­σε­ται από αγρο­νό­μο τοπο­γρά­φο μηχα­νι­κό, και λόγω του δασι­κού ενδια­φέ­ρο­ντος από δασολόγο.

13) Υπάρ­χει άλλος τρό­πος να αλλά­ξει ο χαρα­κτή­ρας της έκτα­σης σε ένα δασι­κό χάρτη;

Η δικα­στι­κή οδός δεν απο­κλεί­ε­ται, αλλά κρί­νε­ται πιο χρο­νο­βό­ρα και κοστο­βό­ρα από την δια­δι­κα­σία κατά­θε­σης αντιρ­ρή­σε­ων δασι­κών χαρτών.

Επι­πλέ­ον υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα κατά­θε­σης αίτη­σης διόρ­θω­σης πρό­δη­λων σφαλ­μά­των. Η κατά­θε­ση μπο­ρεί να γίνει ηλε­κτρο­νι­κή ή στην αρμό­δια Διεύ­θυν­σης Δασών.

Αιτή­σεις διόρ­θω­σης πρό­δη­λων σφαλ­μά­των μπο­ρεί να είναι κατα­τε­θούν λόγω παρά­λει­ψης διοι­κη­τι­κών πρά­ξε­ων, εμφα­νή λάθη στον χαρα­κτή­ρα της έκτα­σης και τεχνη­τές φυτεί­ες. Δυστυ­χώς, σχε­δόν όλες, οι αιτή­σεις διόρ­θω­σης πρόδηλων

σφαλ­μά­των δεν εξε­τά­ζο­νται επί της ουσί­ας από τις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες και απορρίπτονται.

Επί­σης μπο­ρεί να κατα­τε­θεί αίτη­ση εξα­γο­ράς στις περι­πτώ­σεις όπου η έκτα­ση έχει χαρα­κτη­ρι­στεί ΔΑ ή ΧΑ.

14) Μπο­ρεί κάποιος πολί­της να κατα­θέ­σει συγ­χρό­νως αντίρ­ρη­ση και αίτη­ση διόρ­θω­σης πρό­δη­λου σφάλ­μα­τος και αίτη­ση εξαγοράς;

Βεβαί­ως. Συνί­στα­ται δε ο πολί­της να συμ­βου­λεύ­ε­ται κάποιο ειδι­κό, αγρο­νό­μο τοπο­γρά­φο μηχα­νι­κό ή δασο­λό­γο. Σύμ­φω­να με τον νόμο η αίτη­ση για διόρ­θω­ση πρό­δη­λου σφάλ­μα­τος γίνε­ται ατε­λώς (χωρίς παρά­βο­λο) και συνή­θως η αρμό­δια υπη­ρε­σία απα­ντά εντός μηνός. Η από­φα­ση των αντιρ­ρή­σε­ων, σύμ­φω­να με τον νόμο, εκδί­δε­ται μετά από 6 μήνες, δυστυ­χώς όμως υπάρ­χουν μεγά­λες καθυ­στε­ρή­σεις πέρα από το διά­στη­μα αυτό. Ο πολί­της πρέ­πει να ενη­με­ρω­θεί από την αρμό­δια επι­τρο­πή του­λά­χι­στον 15 ημέ­ρες πριν την εξέ­τα­ση της αντίρ­ρη­σης του.

15) Σε ποιες περιο­χές έχει ήδη κυρω­θεί συνο­λι­κά ή εν μέρει ο δασι­κός χάρτης;

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να δουν τις περιο­χές που έχει κυρω­θεί συνο­λι­κά ο δασι­κός χάρ­της στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύθυνση:http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/2465/das/pinakas%20dasikon%20site_50.xls

Για τις περιο­χές που ο δασι­κός χάρ­της έχει κυρω­θεί εν μέρει υπάρ­χουν πλη­ρο­φο­ρο­ρί­ες στη ηλε­κτρο­νι­κή διεύθυνση:http://www.ktimatologio.gr/forestmaps/Documents/Pages/2465/das/pinakas%20dasikon%20site_50.xls

16) Πότε κυρώ­νε­ται ο δασι­κός χάρτης;

Στις εκτά­σεις όπου δεν κατα­τί­θε­ται αντιρ­ρή­σεις, εντός 45 ημε­ρών από την λήξη του δια­στή­μα­τος κατά­θε­σης αντιρ­ρή­σε­ων, κυρώ­νο­νται ορι­στι­κά. Για τις υπό­λοι­πες εκτά­σεις η κύρω­ση επέρ­χε­ται μετά την εξέ­τα­ση των αντιρρήσεων.

17) Τι γίνε­ται αν δεν προ­λά­βει ο πολί­της να κατα­θέ­σει αντίρρηση;

Δεν μπο­ρεί να κατα­τε­θούν εκπρό­θε­σμες αντιρ­ρή­σεις δασι­κών χαρτών.

Μετά την κύρω­ση του δασι­κού χάρ­τη, η αλλα­γή του χαρα­κτή­ρα μπο­ρεί να γίνει είτε δικα­στι­κά είτε με αίτη­ση εξα­γο­ράς στις περι­πτώ­σεις με χαρα­κτή­ρα ΔΑ ή ΧΑ.

18) Τι πρέ­πει να κάνουν οι πολί­τες μετά την εξέ­τα­ση των αντιρρήσεων;

Σε περί­πτω­ση που το ακί­νη­το χαρα­κτη­ρι­στεί ότι δεν υπό­κει­νται στην δασι­κή νομο­θε­σία, δεν απαι­τεί­ται να κάνει κάτι. Σε αντί­θε­ση περί­πτω­ση θα απαι­τη­θεί να κάνει αίτη­ση εξα­γο­ράς ή αίτη­ση άδειας καλ­λιέρ­γειας ή να κινη­θεί δικα­στι­κά ή απλά να απο­δε­χθεί την από­φα­ση ως έχει.

19) Σε ποιες περιο­χές είναι σε εξέ­λι­ξη η δια­δι­κα­σία εξέ­λι­ξης αντιρρήσεων;

Όλες οι πλη­ρο­φο­ρί­ες υπάρ­χουν στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύθυνση:

https:// www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/PinakasNewAnartDasika.aspx

Ενδει­κτι­κά η υπο­βο­λή αντιρ­ρή­σε­ων για την Ανα­το­λι­κή Αττι­κή (όπου η ανάρ­τη­ση έγι­νε στις 21/12/2018) και τη Θεσ­σα­λο­νί­κη λήγει στις 18 Απρι­λί­ου 2019. Στη Δυτι­κή Αττι­κή — Ανα­το­λι­κή Αττι­κή που η ανάρ­τη­ση έγι­νε στις 19/10/2018, στις Κυκλά­δες, τη Δρά­μα, τη Κοζά­νη, στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή (στις περιο­χές που η ανάρ­τη­ση έγι­νε στις 27 Ιου­λί­ου 2018), στα Τρί­κα­λα, τη Δυτι­κή Αττι­κή (υπό­λοι­πες περιο­χές) και στην Καβά­λα (Δ.Νέστου) η υπο­βο­λή αντιρ­ρή­σε­ων λήγει στις στις 29 Μαρ­τί­ου 2019.

20) Τι ισχύ­ει για τις χορ­το­λι­βα­δι­κες εκτά­σεις στις οποί­ες έχουν ανα­γερ­θεί κτήρια;

Σύμ­φω­να με πρό­σφα­τες δηλώ­σεις του ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γού Περι­βάλ­λο­ντος Σωκρά­τη Φάμελ­λου ( 21 Ιανουα­ρί­ου 2019) με εγκύ­κλιο οι χορ­το­λι­βα­δι­κές εκτά­σεις, στις οποί­ες έχουν ανε­γερ­θεί κτή­ρια με οικο­δο­μι­κή άδεια, εξαι­ρού­νται από τη δασι­κή νομο­θε­σία. Το ίδιο ισχύ­ει και για τις χορ­το­λο­βα­δι­κές εκτά­σεις οι οποί­ες κατά το 1945 ήταν αγροτικές.

Info

Υπουρ­γείο Περι­βάλ­λο­ντος / Πανελ­λή­νιος Σύλ­λο­γος Διπλω­μα­τού­χων Αγρο­νό­μων και Τοπο­γρά­φων Μηχανικών.

 

Πηγη www.tanea.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων