- Διαφήμιση -

Μπακογιάννης: 12 προτάσεις για την Αθήνα που αξίζουμε!

Δώδεκα βασικά σημεία του σχεδίου του για μία καλύτερη Αθήνα παρουσίασε ο υποψήφιος δήμαρχος της πρωτεύουσας, Κώστας Μπακογιάννης.

Σε συνέ­ντευ­ξή του στην εφη­με­ρί­δα “Πρώ­το Θέμα”, ο κ. Μπα­κο­γιάν­νης περιέ­γρα­ψε, επί­σης, ανα­λυ­τι­κά, συγκε­κρι­μέ­να χρο­νο­δια­γράμ­μα­τα και πηγές χρη­μα­το­δό­τη­σης για κάθε έργο.

Όπως ανέ­φε­ρε ο υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων, πρό­κει­ται για “απτά έργα και μετρή­σι­μες παρεμ­βά­σεις. Προ­ϊ­όν μηνών δου­λειάς και επε­ξερ­γα­σί­ας ενός ρεα­λι­στι­κού και κοστο­λο­γη­μέ­νου επι­χει­ρη­σια­κού προγράμματος.

Για παρά­δειγ­μα, ο Μεγά­λος Αθη­ναϊ­κός Περί­πα­τος είναι κατά 70% μελε­τη­τι­κά ώρι­μος και το συνο­λι­κό κόστος εκτι­μά­ται στα 54,4 εκατ. ευρώ. Μπο­ρού­με να αρχί­σου­με να δημο­πρα­τού­με έργα άμε­σα. Και το λέω πολύ συνει­δη­τά, γνω­ρί­ζο­ντας πως από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου, αν βέβαια το θελή­σουν οι Αθη­ναί­οι, δεν θα έχου­με άλλο­θι και δικαιολογίες”.

Μπακογιάννης: Τα 12 βασικά σημεία με τις προτεραιότητες του σχεδίου είναι τα εξής:

1. Πολι­τι­σμός της καθημερινότητας

Πόλη ασφα­λής, με έμφα­ση στην απο­κα­τά­στα­ση του φωτι­σμού και την επαρ­κή φύλα­ξη των κοι­νό­χρη­στων χώρων. Με τον Δήμο σε ρόλο συντο­νι­στή σύγ­χρο­νου Σχε­δί­ου Δρά­σης για την Ασφά­λεια με πυλώ­νες τη συνερ­γα­σία Δημο­τι­κής και Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας και τη δημιουρ­γία Ενιαί­ου Συντο­νι­στι­κού Κέντρου.

Πόλη καθα­ρή από άκρη σε άκρη, με εργα­λεία τον εκσυγ­χρο­νι­σμό των υπη­ρε­σιών του Δήμου, τις συμπρά­ξεις με τον ιδιω­τι­κό τομέα, την ενί­σχυ­ση εξει­δι­κευ­μέ­νων συνερ­γεί­ων, την προ­ώ­θη­ση της κουλ­τού­ρας της ανακύκλωσης.

Πόλη πρά­σι­νη, με περι­ποι­η­μέ­νους και επι­σκέ­ψι­μους τους υπάρ­χο­ντες χώρους πρα­σί­νου και τη δημιουρ­γία νέων. Με την αξιο­ποί­η­ση της διε­θνούς εμπει­ρί­ας για τη δια­χεί­ρι­ση των επι­πτώ­σε­ων της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής και τη βελ­τί­ω­ση των περι­βαλ­λο­ντι­κών συνθηκών.

Πόλη προ­σβά­σι­μη για όλους, με ασφα­λή, λει­τουρ­γι­κά και χωρίς εμπό­δια πεζο­δρό­μια σε όλες τις γει­το­νιές. Δέσμευ­ση για ανά­πλα­ση κάθε χρό­νο σημα­ντι­κού μέρους των πεζο­δρο­μί­ων με δια­πλά­τυν­ση όπου χρειά­ζε­ται. Με τη δημιουρ­γία κέντρου δια­χεί­ρι­σης κυκλο­φο­ρί­ας, την προ­ώ­θη­ση της ενδο­δη­μο­τι­κής συγκοι­νω­νί­ας και νέα προ­σέγ­γι­ση για την ελεγ­χό­με­νη στάθμευση.

2. Ο ωραιό­τε­ρος περί­πα­τος της Ευρώπης

Προ­ώ­θη­ση της περι­πα­τη­τι­κής δια­σύν­δε­σης Διο­νυ­σί­ου Αρε­ο­πα­γεί­του με Βασι­λίσ­σης Όλγας, Ηρώ­δου Αττι­κού, Πανε­πι­στή­μιου, Ομό­νοιας, Αθη­νάς, αγο­ράς Βαρ­βα­κεί­ου, Ερμού, Πατη­σί­ων έως το Μου­σείο για τη δημιουρ­γία του μεγά­λου περί­πα­του της Αθή­νας. Έργο κατά 70% μελε­τη­μέ­νο με εκτι­μώ­με­νο προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό 54,4 εκ. ευρώ.

Επι­πρό­σθε­τα, σχε­διά­ζου­με την πολύ­πλευ­ρη ανα­βάθ­μι­ση του ιστο­ρι­κού τρι­γώ­νου με σύγ­χρο­νες παρεμ­βά­σεις και την πεζο­δρό­μη­σή του. Λαμ­βά­νου­με πρω­το­βου­λί­ες για την επέ­κτα­ση του Εθνι­κού Αρχαιο­λο­γι­κού Μου­σεί­ου και την ενο­ποί­η­σή του με το Πολυ­τε­χνείο και το Ακρο­πολ για τη δημιουρ­γία μιας μονα­δι­κής όασης πολιτισμού.

3. Πρό­τυ­πη γειτονιά

Προ­χω­ρά­με στη θεσμο­θέ­τη­ση της πρό­τυ­πης γει­το­νιάς με σεβα­σμό στην πολε­ο­δο­μι­κή ταυ­τό­τη­τα κάθε μίας από τις 129 γει­το­νιές και τις 38 συνοι­κί­ες της πόλης. Με σύγ­χρο­νες προ­δια­γρα­φές ανά γει­το­νιά για παι­δι­κές χαρές, χώρους ποιο­τι­κού πρα­σί­νου (πάρ­κα τσέ­πης), χώρους ζωών συντρο­φιάς, σημεία ελεύ­θε­ρης πρό­σβα­σης WIFI, χώρους άθλη­σης και ποδη­λα­το­δρό­μους. Με τη δημιουρ­γία τοπι­κού δικτύ­ου δημό­σιων χώρων με κόμ­βους “ανοι­χτά” σχο­λεία, χώρους πολι­τι­σμού, κέντρα κοι­νό­τη­τας, δημο­τι­κά ιατρεία, γυμνα­στή­ρια, λέσχες φιλίας.

4. Αξιο­ποί­η­ση του πλού­του της Αθή­νας παντού

Με πολε­ο­δο­μι­κές παρεμ­βά­σεις στον Ελαιώ­να, την Ακα­δη­μία Πλά­τω­νος και το Πάρ­κο Γου­δή, την αξιο­ποί­η­ση της δημο­τι­κής περιου­σί­ας και την ανά­δει­ξη του κτη­ρια­κού απο­θέ­μα­τος της πόλης. Με κίνη­τρα για την αξιο­ποί­η­ση των εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νων κτι­ρί­ων σε κάθε γειτονιά.

5. Έξυ­πνη πόλη

Σχε­διά­ζου­με την ενί­σχυ­ση των ψηφια­κών δημο­τι­κών υπη­ρε­σιών με στό­χο λιγό­τε­ρες επι­σκέ­ψεις στο Δήμο, ταχύ­τε­ρη και απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τε­ρη εξυ­πη­ρέ­τη­ση. Έξυ­πνες εφαρ­μο­γές στην υπη­ρε­σία της καθη­με­ρι­νό­τη­τας: πχ έξυ­πνη στάθ­μευ­ση, παρα­κο­λού­θη­ση περι­βαλ­λο­ντι­κών συν­θη­κών, ενη­μέ­ρω­ση για δια­δρο­μές πλή­ρους προ­σβα­σι­μό­τη­τας για ΑΜΕΑ, με ανα­φο­ρές στα εμπό­δια και στα ΜΜΜ. Ασύρ­μα­το δίκτυο σε σχο­λεία, πλα­τεί­ες, του­ρι­στι­κούς χώρους.

6. Πόλη που απα­ντά­ει στις ανά­γκες όλων

Κοι­νω­νι­κή Πολι­τι­κή με διεύ­ρυν­ση υπη­ρε­σιών και ωφε­λου­μέ­νων, βέλ­τι­στη δια­χεί­ρι­ση πόρων, συντο­νι­σμό εμπλε­κό­με­νων φορέ­ων και δημιουρ­γία νέων δομών. Ειδι­κά προ­γράμ­μα­τα έντα­ξης για μετανάστες/πρόσφυγες και δομές φιλο­ξε­νί­ας για αστέ­γους. Ισόρ­ρο­πη κατα­νο­μή στην πόλη. Συντο­νι­σμέ­νη πολι­τι­κή για τα ναρ­κω­τι­κά, με στο­χευ­μέ­νη πρό­λη­ψη, κλει­στά κέντρα επο­πτευό­με­νης και ελεγ­χό­με­νης χρή­σης, δράσεις/δομές επα­νέ­ντα­ξης και συνερ­γα­σία με τους εμπλε­κό­με­νους φορείς.

7. Αθή­να επεν­δυ­τι­κός προ­ο­ρι­σμός-Δημιουρ­γία Invest in Athens

Σχε­διά­ζου­με τα δημιουρ­γία φορέα Invest in Athens που θα προ­ω­θεί τις επεν­δυ­τι­κές ευκαι­ρί­ες της πόλης. Αξιο­ποί­η­ση ευρω­παϊ­κών πόρων με παρο­χή κινή­τρων για την ενί­σχυ­ση της επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας και της απα­σχό­λη­σης με έμφα­ση στις λιγό­τε­ρο ανα­πτυγ­μέ­νες γει­το­νιές της Αθή­νας, την ενδυ­νά­μω­ση των τοπι­κών αγο­ρών, τη διευ­ρυ­μέ­νη και ευέ­λι­κτη εφαρ­μο­γή του μέτρου των ανοι­χτών κέντρων εμπορίου.

8. Βιώ­σι­μη του­ρι­στι­κή ανάπτυξη

Επι­σκέ­πτης σημαί­νει προ­σω­ρι­νός κάτοι­κος. Σεβα­σμός και εξυ­πη­ρέ­τη­ση σε κάθε επί­πε­δο. Δημιουρ­γία δομής δια­χεί­ρι­σης προ­ο­ρι­σμού της πόλης, προ­ώ­θη­ση δρά­σε­ων προ­βο­λής θεμα­τι­κών μορ­φών του­ρι­σμού, δικτύ­ω­ση και ενερ­γο­ποί­η­ση του πολι­τι­στι­κού απο­θέ­μα­τος της πόλης. Ενί­σχυ­ση του city break προ­ο­ρι­σμού της Αθήνας.

Του­ρι­στι­κή ανά­πτυ­ξη σε ισορ­ρο­πία με τη ζωή της πόλης με διά­χυ­ση του­ρι­στι­κών ροών στις γει­το­νιές της Αθή­νας, με ταυ­τό­χρο­νη ανά­δει­ξη των ιδιαί­τε­ρων χαρα­κτη­ρι­στι­κών της καθε­μί­ας. Θεσμο­θέ­τη­ση πλαι­σί­ου βρα­χυ­χρό­νιων μισθώσεων.

9. Επί­θε­ση πολιτισμού

Ορα­μα­τι­ζό­μα­στε την Αθή­να Πρω­τεύ­ου­σα πολι­τι­σμού, αρχαί­ου και σύγ­χρο­νου. Με εξω­στρέ­φεια και ανά­πτυ­ξη των εμβλη­μα­τι­κών υπο­δο­μών του Δήμου (Τεχνό­πο­λις, Θέα­τρο “Ολύ­μπια”, Δημο­τι­κή Βιβλιο­θή­κη, Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη, Δημο­τι­κά Μου­σεία). Με την ενί­σχυ­ση, δια­σύν­δε­ση και προ­βο­λή της σύγ­χρο­νης πολι­τι­στι­κής παρα­γω­γής και δημιουρ­γι­κής βιο­μη­χα­νί­ας, και τη δημιουρ­γία πολι­τι­στι­κών δια­δρο­μών στην πόλη όλο το χρόνο.

10. Ο αθλη­τι­σμός είναι πολιτισμός

Πρό­σβα­ση όλων στον αθλη­τι­σμό με δημιουρ­γία νέων και βελ­τί­ω­ση υφι­στά­με­νων αθλη­τι­κών υπο­δο­μών ισόρ­ρο­πα μέσα στην πόλη.

11. Νέα φιλο­σο­φία διοίκησης

Θέτου­με συγκε­κρι­μέ­νους στό­χους και κάνου­με τη λογο­δο­σία καθη­με­ρι­νή πρα­κτι­κή με δεί­κτες από­δο­σης ανά τομέα πολι­τι­κής, κοστο­λο­γη­μέ­νες δρά­σεις, μετρή­σι­μα απο­τε­λέ­σμα­τα και αξιο­λό­γη­ση των έργων από τους ίδιους τους δημότες.

Σχε­διά­ζου­με μέτρα για την πραγ­μα­τι­κή αντα­πο­δο­τι­κό­τη­τα φόρων και τελών για κατοί­κους και επι­σκέ­πτες, άνοιγ­μα του Δήμου στις επτά κοι­νό­τη­τες με απο­κέ­ντρω­ση αρμο­διο­τή­των, μέσων και πόρων.

Θέλου­με να δώσου­με τον λόγο στις γει­το­νιές με την ενί­σχυ­ση του συμ­με­το­χι­κού σχε­δια­σμού και την εφαρ­μο­γή πρό­τυ­που ανά­πτυ­ξης γει­το­νιάς σε όλη την Αθή­να. Σχε­διά­ζου­με την πιλο­τι­κή εφαρ­μο­γή του συμ­με­το­χι­κού προϋπολογισμού.

12. Η πόλη ανή­κει στην πόλη

Για να γίνει ο Δήμος της Αθή­νας πραγ­μα­τι­κά αρμό­διος για τα ζητή­μα­τα της Πρω­τεύ­ου­σας διεκ­δι­κού­με μετα­βί­βα­ση αρμο­διο­τή­των για τη δια­χεί­ρι­ση όλων των κοι­νό­χρη­στων χώρων, πάρ­κων, δρό­μων και νησί­δων στα όρια του Δήμου. Διεκ­δί­κη­ση από το κεντρι­κό κρά­τος θεσμο­θε­τη­μέ­νων πόρων για έργα ανά­πτυ­ξης και επεν­δύ­σεις. Διεύ­ρυν­ση χρη­μα­το­δο­τι­κών πηγών, σχε­δια­σμός νέων χρη­μα­το­δο­τι­κών εργα­λεί­ων & ενερ­γη­τι­κή αξιο­ποί­η­ση πόρων ΕΣΠΑ. Κατάρ­γη­ση της “Ανά­πλα­ση Α.Ε.” Κατα­βο­λή τελών και φόρων από όλους τους δημό­σιους φορείς που λει­τουρ­γούν εντός των ορί­ων της πόλης. Μετα­φο­ρά του ΕΝΦΙΑ στους δήμους.

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων