- Διαφήμιση -

Συνταξιούχοι: Το Σάββατο το «ραντεβού» με τον Τσίπρα

Ολοκληρώθηκε το παναττικό συλλαλητήριο των συνταξιούχων

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πανατ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο των συντα­ξιού­χων, το οποίο πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στο κέντρο της Αθή­νας οι συνερ­γα­ζό­με­νες συντα­ξιου­χι­κές οργα­νώ­σεις με βασι­κά αιτή­μα­τα την άμε­ση κατα­βο­λή του Δώρου Πάσχα, την απο­κα­τά­στα­ση των συντά­ξε­ων και τη δημό­σια δωρε­άν υγεία.

Οι συντα­ξιού­χοι ζήτη­σαν συνά­ντη­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό η οποία προ­γραμ­μα­τί­στη­κε για το ερχό­με­νο Σάβ­βα­το στη 1.00 μ.μ.

«Είμα­στε στο δρό­μο του αγώ­να και θα συνε­χί­σου­με σε αυτόν τον δρό­μο. Οι συντά­ξεις μας, τα φάρ­μα­κα, η υγεία κι ό,τι πρέ­πει να έχου­με για να ζήσου­με με αξιο­πρέ­πεια, το διεκ­δι­κού­με και δεν θα επι­τρέ­ψου­με σε καμία κυβέρ­νη­ση να παί­ζει στις πλά­τες μας, παι­χνί­δια για τις προ­ε­κλο­γι­κές της ανά­γκες», τόνι­σε ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων Ελλά­δας ΙΚΑ, Δήμος Κου­μπού­ρης. Και προ­σέ­θε­σε: «Να δοθούν λοι­πόν πίσω τα δώρα μας άμε­σα, να δοθούν ό,τι μας οφεί­λουν από τα ανα­δρο­μι­κά, να δοθούν πίσω οι συντά­ξεις μας, να προ­σλη­φθούν για­τροί και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό στα νοσο­κο­μεία, να παίρ­νου­με τα φάρ­μα­κα χωρίς να πλη­ρώ­νου­με για­τί τα έχου­με πληρώσει».

«Σε αυτόν λοι­πόν το δρό­μο θα πορευ­τού­με και αυτά θα θέσου­με στον πρω­θυ­πουρ­γό στη 1.00 το Σάβ­βα­το που θα έχου­με συνά­ντη­ση μαζί του. Θέλου­με να ακού­σου­με τον πρω­θυ­πουρ­γό για­τί όλα μας τα δικαιώ­μα­τα που διεκ­δι­κού­με είναι δίκαια και τα έχου­με πλη­ρώ­σει. Περι­μέ­νου­με τις δικές τους απα­ντή­σεις», κατέ­λη­ξε ο κ. Κουμπούρης.

Οι συντα­ξιού­χοι συγκε­ντρώ­θη­καν νωρί­τε­ρα στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος και κατευ­θύν­θη­καν μέχρι το Μέγα­ρο Μαξί­μου. Αυτή την ώρα έχει απο­κα­τα­στα­θεί η κυκλο­φο­ρία στους δρό­μους γύρω από το κέντρο της Αθήνας.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων