- Διαφήμιση -

Επικίνδυνος παιδόφιλος στήνει καρτέρι σε σχολεία της Αθήνας

Ένας 56χρονος, φορώντας συνήθως καμπαρντίνα, φέρεται να πηγαίνει με το αυτοκίνητό του, τα τελευταία 20 χρόνια, έξω από σχολεία και να επιδίδεται σε ασελγείς πράξεις μπροστά σε παιδιά ηλικίας 5 έως 13 ετών.

Σύμ­φω­να με το «Έθνος», για τους αστυ­νο­µι­κούς των νοτί­ων και βορεί­ων προ­α­στί­ων απο­τε­λεί γνω­στή περί­πτω­ση παι­δό­φι­λου στην Αττι­κή, ενώ δεκά­δες είναι οι καταγ­γε­λί­ες σε βάρος του από γονείς στα τοπι­κά αστυ­νο­µι­κά τµήµατα.

Αστυ­νο­μι­κές πηγές, που επι­κα­λεί­ται η εφη­με­ρί­δα ανα­φέ­ρουν πως το πρωί της περα­σµέ­νης Πέµπτης (21/3) εθε­ά­θη µε το αυτο­κί­νη­τό του να προ­σεγ­γί­ζει τα κάγκε­λα δηµο­τι­κού σχο­λεί­ου στο Μενί­δι. Αστυ­νο­µι­κοί του Τµή­µα­τος Ασφα­λεί­ας Αχαρ­νών τον εντό­πι­σαν και κινή­θη­καν προς το µέρος του. Εκεί­νος άρχι­σε να κάνει επι­κίν­δυ­νους ελι­γµούς για να ξεφύγει.

Τότε οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ πήραν εντο­λή να απο­κλεί­σουν τις εισό­δους της Αττι­κής Οδού στο Μενί­δι και στα Άνω Λιό­σια, µε απο­τέ­λε­σµα να συλ­λη­φθεί τελι­κά στη λεω­φό­ρο Δηµο­κρα­τί­ας, λίγο πριν εισέλ­θει στην Αττι­κή Οδό.

«Βαριά ψυχασθένεια»

Ο ίδιος φέρε­ται να κατέ­θε­σε ότι πάσχει από βαριά ψυχα­σθέ­νεια και οµο­λό­γη­σε ότι τους τελευ­ταί­ους µήνες έχει προ­σεγ­γί­σει δηµο­τι­κά και νηπια­γω­γεία της Αττι­κής περί­που 60 φορές. Οι ίδιες πηγές ανα­φέ­ρουν ότι σε έρευ­να που έγι­νε στο σπί­τι του εντο­πί­στη­καν δύο καπαρ­ντί­νες και δίσκοι µε πορ­νο­γρα­φι­κό περιεχόµενο.

Αξιω­µα­τι­κοί της ΕΛ.ΑΣ. επι­ση­μαί­νουν πως σε πολ­λές περι­πτώ­σεις ο 56χρονος φωτο­γρά­φι­ζε και βιντε­ο­σκο­πού­σε µαθή­τριες, είτε έξω από τα σχο­λεία είτε την ώρα των διαλειµµάτων.

Αίσθη­ση προ­κα­λεί ότι τον Μάρ­τιο του 2018 είχε συλ­λη­φθεί ξανά για­τί επι­δεί­κνυε τα γεν­νη­τι­κά του όργα­να σε µαθη­τές δηµο­τι­κού σχο­λεί­ου στη Νέα Ιωνία, και µόλις λίγες ηµέ­ρες µετά αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος και ξεκί­νη­σε να επι­σκέ­πτε­ται ‑σχε­δόν µέρα παρά µέρα- δηµο­τι­κό σχο­λείο στο Μενίδι.

Η πρώτη σύλληψη

Η πρώ­τη φορά που είχε συλ­λη­φθεί ήταν το 1998 για ασελ­γείς πρά­ξεις έξω από δηµο­τι­κό σχο­λείο στο Κορω­πί. Στην περιο­χή αυτή είχε γίνει γνω­στός στους γονείς, που πρό­σε­χαν για χρό­νια τα παι­διά τους για να µην έρθουν ποτέ σε επα­φή µαζί του.

Τα χρό­νια που ακο­λού­θη­σαν «µετα­κό­µι­σε» σε άλλες περιο­χές των νοτί­ων και των δυτι­κών προ­α­στί­ων. Στις 20 Σεπτε­µβρί­ου 2017 αστυ­νο­µι­κοί τού πέρα­σαν χει­ρο­πέ­δες έξω από δηµο­τι­κό σχο­λείο της Γλυ­φά­δας, όπου τον εντό­πι­σαν να προ­χω­ρά σε ασελ­γείς πρά­ξεις σε κοντι­νή από­στα­ση από το σχο­λείο, την ώρα που τα παι­διά έκα­ναν διάλειµµα.

Σε βάρος του 56χρονου σχη­µα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία από το Τµή­µα Ασφα­λεί­ας Αχαρ­νών για προ­σβο­λή γενε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας, πρό­κλη­ση σκαν­δά­λου µε ακό­λα­στες πρά­ξεις κατά συρ­ροή και κατο­χή υλι­κού παι­δι­κής πορνογραφίας.

Σύµφω­να µε πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Έθνους», ο Ι.Μ. οδη­γή­θη­κε στον εισαγ­γε­λέα, ο οποί­ος διέ­τα­ξε να εξε­τα­στεί από ψυχί­α­τρο δηµό­σιου νοσο­κο­µεί­ου και ανά­λο­γα µε τη γνω­µά­τευ­ση του τελευ­ταί­ου να ληφθεί η τελι­κή απόφαση.

Ο 56χρονος εξε­τά­στη­κε πρά­γµα­τι από για­τρό ψυχια­τρι­κής κλι­νι­κής και στη συνέ­χεια αφέ­θη­κε ελεύθερος.

Αστυ­νο­µι­κοί εξέ­φρα­ζαν πάντως την ανη­συ­χία τους ότι ο κατη­γο­ρού­µε­νος µπο­ρεί να µετα­βεί ξανά σε σχο­λεία για να προ­βεί σε ασελ­γείς πράξεις.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων