- Διαφήμιση -

Σύνταγμα: Πεδίο μάχης για… τα μάτια του Χόλυγουντ! video, pics

«Born to be murdered». Έτσι λέγεται η ταινία για... χάρη της οποίας "νέκρωσε" σήμερα, Κυριακή 10.03.2019, το Σύνταγμα και οι γύρω δρόμοι, με τις εικόνες από τα γυρίσματα να είναι εντυπωσιακές!

Η «καρ­διά» του κέντρου της Αθή­νας έγι­νε… κινη­μα­το­γρα­φι­κό σετ τόσο σήμε­ρα, Κυρια­κή 10.03.2019, όσο και αύριο, Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα. Και αυτό για­τί η πλα­τεία Συντάγ­μα­τος και οι δρό­μοι της Αθή­νας φιλο­ξε­νούν τα γυρί­σμα­τα της ται­νί­ας Born to be murdered! Οι δρό­μοι έκλει­σαν και το Σύνταγ­μα μετα­τρά­πη­κε σε… πεδίο μάχης για το σενάριο!

Οι εικό­νες εντυ­πω­σια­κές. Κάδοι φλέ­γο­νται, δια­δη­λω­τές συγκρού­ο­νται με τα ΜΑΤ… Μια κατά­στα­ση που ‑δυστυ­χώς- έχου­με ζήσει αμέ­τρη­τες φορές, αλλά αυτή τη φορά ήταν για τις ανά­γκες μια ταινίας.

Κλειστό το Σύνταγμα, κλειστοί και οι γύρω δρόμοι

Ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή χρειά­ζε­ται να επι­δεί­ξουν όσοι θα μετα­κι­νη­θούν στο κέντρο της Αθή­νας σήμε­ρα, Κυρια­κή 10/03/2019. Χολι­γου­ντια­νή παρα­γω­γή θα κάνει γυρί­σμα­τα στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, και έχει ήδη εξα­σφα­λί­σει άδει ααπό την Τροχαία.

Η Αστυ­νο­μία έκα­νε γνω­στό πως σήμε­ρα Κυρια­κή 10 Μαρ­τί­ου, από τις 06:00 το πρωί έως τις 18:00 το από­γευ­μα και εξαι­τί­ας κινη­μα­το­γρα­φι­κών γυρι­σμά­των στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, θα υπάρ­ξουν κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις στην Αθή­να. Συγκε­κρι­μέ­να, θα γίνει προ­σω­ρι­νή δια­κο­πή της κυκλο­φο­ρί­ας και απα­γό­ρευ­ση της στά­σης και στάθ­μευ­σης των οχη­μά­των, κατά τις ώρες 06:00 έως 18:00, στις εξής οδούς του Δήμου Αθηναίων:
– Στα­δί­ου, στο τμή­μα της μετα­ξύ της οδού Αμε­ρι­κής και της πλα­τεί­ας Συντάγματος.
– Βασ. Γεωρ­γί­ου Α΄, σε όλο το μήκος της.
– Πλα­τεία Συντάγματος.

Η ται­νία «Born to be murdered» είναι ένα κοι­νω­νι­κό θρί­λερ κατα­δί­ω­ξης, με σκη­νο­θέ­τη τον ιτα­λό Ferdinando Cito Filomarin. Παρα­γω­γοί της ται­νί­ας οι Marco Morabito και ο Luca Guadagnino, των επι­τυ­χιών Call me by your name, Suspiria και I am love, ενώ στην ται­νία πρω­τα­γω­ι­στεί και ο γιός του διά­ση­μου ηθο­ποιού Ντέν­ζελ Ουά­σινγ­κτον. Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι πριν λίγες μέρες, σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα του τοπι­κού τύπου, είχαν γίνει γυρί­σμα­τα και στα Τρί­κα­λα. Η ται­νία αφη­γεί­ται την ιστο­ρία ενός Αμε­ρι­κα­νού του­ρί­στα, του Μπέ­κετ, ο οποί­ος βρί­σκε­ται άθε­λά του στο στόχαστρο μιας επι­κίν­δυ­νης συνω­μο­σί­ας, σε μια απο­μα­κρυ­σμέ­νη ορει­νή περιο­χή της Βορειο­δυ­τι­κής Ελλάδας.

Κυνη­γη­μέ­νος από αγνώστους,θα ζήσει μία περι­πέ­τεια με φόντο την Αθή­να αλλά και την ορει­νή Ελλά­δα. Εκτός από το σημε­ρι­νό γύρι­σμα στο Σύνταγ­μα, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες η παρα­γω­γή θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει γυρί­σμα­τα και αύριο, Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα, τις ίδιες ώρες, στο Πεζοδρόμιο της Φιλελλήνων.

 

Πηγή newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων