- Διαφήμιση -

Ένας στους δύο αστυνομικούς σε ρόλο… σεκιούριτι πολιτικών προσώπων και κτιρίων

Αποτέλεσμα της διασποράς δυνάμεων που προκαλεί η φύλαξη πολλών στόχων, είναι να περιορίζεται το προσωπικό που είναι διαθέσιμο για την ασφάλεια των πολιτών

Σε υπη­ρε­σία φύλα­ξης πολι­τι­κών προ­σώ­πων και κτι­ρί­ων έχει μετα­τρα­πεί μεγά­λο μέρος της δύνα­μης της Αστυ­νο­μί­ας σε κεντρι­κά Τμή­μα­τα της Αθήνας.

Απο­τέ­λε­σμα της δια­σπο­ράς δυνά­με­ων που προ­κα­λεί η φύλα­ξη πολ­λών στό­χων, σύμ­φω­να με έρευ­να του ΣΚΑΪ, είναι να περιο­ρί­ζε­ται το προ­σω­πι­κό που είναι δια­θέ­σι­μο για την ασφά­λεια των πολιτών.

Ορι­σμέ­να Τμή­μα­τα είναι υπο­χρε­ω­μέ­να να τοπο­θε­τούν το 47% έως 50% της δύνα­μής τους σε στα­τι­κά καθή­κο­ντα φύλαξης.

Ενδει­κτι­κό παρά­δειγ­μα είναι το ΑΤ Ακρό­πο­λης, που πριν λίγες ημέ­ρες απο­δεί­χτη­κε ανο­χύ­ρω­το όταν δέχτη­κε επί­θε­ση από αντιε­ξου­σια­στές. Το Τμή­μα είναι αρμό­διο για την προ­στα­σία 40 στό­χων την στιγ­μή που δια­θέ­τει 166 ενερ­γούς αστυ­νο­μι­κούς, χωρίς να υπο­λο­γί­ζο­νται οι αδειούχοι.

Όπως ανα­φέ­ρει η ιστο­σε­λί­δα, ανά­με­σα στους δυνη­τι­κούς στό­χους που φυλάσ­σο­νται είναι το πολι­τι­κό γρα­φείο του Νίκου Παρα­σκευό­που­λου, η οικία του υφυ­πουρ­γού ψηφια­κής πολι­τι­κής Λευ­τέ­ρη Κρέ­τσου, τα γρα­φεία των βου­λευ­τών Κωστή Χατζη­δά­κη, Ντό­ρας Μπα­κο­γιάν­νη, Σπύ­ρου Δανέλ­λη και Νίκου Δένδια.

Φυλάσ­σο­νται επί­σης αρκε­τά δημό­σια κτί­ρια, πέντε σταθ­μοί του Μετρό, δύο σχο­λεία, ακό­μη και εγκα­τα­λε­λειμ­μέ­νο κτί­ριο στην οδό Αισχύλου.

Κάτι αντί­στοι­χο συμ­βαί­νει με τα Αστυ­νο­μι­κά Τμή­μα­τα Ομό­νοιας, Εξαρ­χεί­ων και πολ­λών ακό­μη που φυλ­λορ­ρο­ούν, και με έκτα­κτα μέτρα επι­χει­ρούν να δια­χει­ρι­στούν την κατάσταση.

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων