- Διαφήμιση -

Στον εισαγγελέα μέλος σπείρας που έκλεβε πολυτελή αυτοκίνητα – Άλλοι τρεις αναζητούνται, 550.000 ευρώ η λεία τους

Στον εισαγ­γε­λέα ανα­μέ­νε­ται να οδη­γη­θεί ένας 29χρονος, ο οποί­ος συνε­λή­φθη χθες Δευ­τέ­ρα με την κατη­γο­ρία ότι ήταν μέλος σπεί­ρας που έκλε­βε κυρί­ως υπερ­πο­λυ­τε­λή οχή­μα­τα τύπου SUV, σε διά­φο­ρες περιο­χές της Αττικής.

Σε βάρος του, καθώς και σε άλλα τρία άτο­μα που ανα­ζη­τού­νται, σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία για, κατά περί­πτω­ση, εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση που διέ­πρατ­τε δια­κε­κρι­μέ­νες κλο­πές από άτο­μα που έχουν οργα­νω­θεί για την τέλε­ση κλο­πών και με περιου­σια­κό όφε­λος άνω των 120.000 ευρώ, από κοι­νού, κατ’ επάγ­γελ­μα και κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση, καθώς και παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας για τα όπλα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων