- Διαφήμιση -

H Αθήνα στις καλύτερες Ευρωπαϊκές πόλεις

Η Αθή­να είναι ανά­με­σα στις 36 καλύ­τε­ρες πόλεις για δια­κο­πές εργα­σί­ας στην Ευρώ­πη, σύμ­φω­να με σχε­τι­κή κατά­τα­ξη που συνέ­τα­ξε η Compare the Market AU.

Ειδι­κό­τε­ρα, η Αθή­να βρί­σκε­ται στην 36η θέση στην Ευρω­παϊ­κή κατά­τα­ξη προ­σφέ­ρο­ντας από τα περισ­σό­τε­ρα αξιο­θέ­α­τα για εργα­ζό­με­νους που θέλουν να συν­δυά­σουν τις δια­κο­πές τους με δου­λειά αλλά χωρίς υψη­λή ταχύ­τη­τα Internet (35.05Mb/s)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων