- Διαφήμιση -

Στην τελική ευθεία η γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας

Υποβλήθηκαν τεχνικές και οικονομικές προσφορές από τα τρία υποψήφια σχήματα

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε σήμε­ρα η δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής των τεχνι­κών και οικο­νο­μι­κών προ­σφο­ρών για το πρώ­το τμή­μα της γραμ­μής 4 του Μετρό, Άλσος Βεϊκου-Γουδή.

Όπως ανα­κοι­νώ­θη­κε, στη σημε­ρι­νή δια­δι­κα­σία προ­σήλ­θαν τα σχή­μα­τα, τα οποία είχαν προ­ε­πι­λε­γεί κατά την πρώ­τη φάση του δια­γω­νι­σμού. Συγκε­κρι­μέ­να, πρό­κει­ται για τα εξής σχή­μα­τα, με βάση τη σει­ρά υπο­βο­λής των προσφορών:

1. ΤΕΡΝΑ ΑΕ-VINCI-SIEMENS AG «TVS»
2. J+P ΑΒΑΞ ΑΕGHELLA SpA — ALSTOM TRANSPORT SA
3. ΑΚΤΩΡ ΑΤΕANSALDO STP SpA — HITACHI RAIL ITALY SPA

Η υπο­βο­λή των προ­σφο­ρών απο­τε­λεί ένα σημα­ντι­κό στά­διο στην πορεία υλο­ποί­η­σης της γραμ­μής 4 του μητρο­πο­λι­τι­κού σιδη­ρο­δρό­μου της Αθή­νας, του μεγα­λύ­τε­ρου έργου υπο­δο­μής που εκτε­λεί­ται αυτήν τη στιγ­μή στην ΕΕ, προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού δημο­πρά­τη­σης για το πρώ­το τμή­μα 1,51 δισ. ευρώ.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η διοί­κη­ση της Αττι­κό Μετρό ΑΕ εκφρά­ζει την ικα­νο­ποί­η­σή της για την απρό­σκο­πτη εξέ­λι­ξη της δια­δι­κα­σί­ας και ευχα­ρι­στεί όλα τα εμπλε­κό­με­να μέρη για τη μέχρι σήμε­ρα συνερ­γα­σία τους.

 

Πηγήwww.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων