- Διαφήμιση -

Χωρίς ΗΣΑΠ 11 με 2 η Αθήνα – Απεργούν διαμαρτυρόμενοι για… την ταλαιπωρία των επιβατών

Μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι στη ΣΤΑ.ΣΥ. διεκδικούν «να αντιμετωπιστει το φαινόμενο της πολύωρης αναμονής του επιβατικού κοινού στα εκδοτήρια, με αντίστοιχη ταλαιπωρία τόσο των επιβατών όσο και των συναδέλφων εκδοτών...»

Ακι­νη­το­ποι­η­μέ­νοι θα μεί­νουν σήμε­ρα Πέμ­πτη οι συρ­μοί του Ηλε­κτρι­κού Σιδη­ρό­δρο­μου, από τις 11 το πρωί έως τις 2 μετά το μεση­μέ­ρι, λόγω στά­σης εργα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στη ΣΤΑ.ΣΥ.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση ««το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στη ΣΤΑ.ΣΥ. δια­πι­στώ­νο­ντας μια σει­ρά οξυ­μέ­νων προ­βλη­μά­των, που ταλαι­πω­ρούν το επι­βα­τι­κό κοι­νό, δυσχε­ραί­νουν την εργα­σία των συνα­δέλ­φων μας και τελι­κά υπο­βαθ­μί­ζουν τις Δημό­σιες Αστι­κές Συγκοι­νω­νί­ες απο­φά­σι­σε να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Πέμ­πτη 21/2/2019 προει­δο­ποι­η­τι­κή στά­ση εργα­σί­ας (11.00- 14.00) στη Γραμ­μή 1 της ΣΤΑ.ΣΥ (ΗΣΑΠ)».

Οι εργα­ζό­με­νοι στη ΣΤΑ.ΣΥ. διεκδικούν:

– να αντι­με­τω­πι­στει το φαι­νό­με­νο της πολύ­ω­ρης ανα­μο­νής του επι­βα­τι­κού κοι­νού στα εκδο­τή­ρια, με αντί­στοι­χη ταλαι­πω­ρία τόσο των επι­βα­τών όσο και των συνα­δέλ­φων εκδοτών.
– να υπάρ­ξει κάλυ­ψη όλων των ελλεί­ψε­ων σε ανταλ­λα­κτι­κά, που έχουν ως συνέ­πεια την από­συρ­ση συρ­μών και τη μεί­ω­ση των δρομολογίων.

– να γίνουν προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού με πλή­ρη εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώματα

– να υπο­γρα­φεί νέα Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργασίας

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων