- Διαφήμιση -

Σαν σήμερα: 5 Νοεμβρίου 1961 – Η φονική πλημμύρα του 1961

Κατά τις πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες της 5ης Νοεμ­βρί­ου, ξέσπα­σε μια πρω­το­φα­νής νερο­πο­ντή στην Αθή­να. Μέσα σε λίγες ώρες οι δρό­μοι της πόλης μετα­τρά­πη­καν σε χει­μάρ­ρους, οι οποί­οι πλημ­μύ­ρι­σαν σπί­τια, μαγα­ζιά και δημό­σιες υπη­ρε­σί­ες. Στο κέντρο της Αθή­νας σημειώ­θη­κε δια­κο­πή της παρο­χής ηλε­κτρι­κού ρεύ­μα­τος, ενώ σε πολ­λές περιο­χές διε­κό­πη η τηλε­φω­νι­κή σύνδεση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων