- Διαφήμιση -

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι 9 κατηγορούμενοι για τα πλαστά διπλώματα

Οι 9 κατηγορούμενοι στην υπόθεση με τα πλαστά διπλώματα οδήγησης αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια κατά της Διαφθοράς.

Πρό­κει­ται για 7 υπαλ­λή­λους της διεύ­θυν­σης Μετα­φο­ρών Νότιου Τομέα της Περι­φέ­ρειας Αττι­κής και δύο ιδιο­κτή­τες σχο­λών οδή­γη­σης. Οι εννιά κατά περί­στα­ση βαρύ­νο­νται με τα κακουρ­γή­μα­τα της δωρο­δο­κί­ας, της δωρο­λη­ψί­ας και της ψευ­δούς βεβαί­ω­σης και τα πλημ­με­λή­μα­τα της σύστα­σης συμ­μο­ρί­ας, της φθο­ράς ξένης ιδιο­κτη­σί­ας και της ψευ­δούς ιατρι­κής βεβαίωσης.

Μετά την ολο­κλή­ρω­ση των απο­λο­γιών, στη βασι­κή κατη­γο­ρού­με­νη, υπάλ­λη­λο της διεύ­θυν­σης Μετα­φο­ρών, επι­βλή­θη­κε εγγύ­η­ση 20.000 ευρώ, απα­γό­ρευ­ση εξό­δου από τη χώρα και υπο­χρέ­ω­ση εμφά­νι­σης σε αστυ­νο­μι­κό τμή­μα. Σε δύο συνα­δέλ­φους της επι­βλή­θη­καν οι ίδιοι περιο­ρι­στι­κοί όροι και εγγύ­η­ση 5.000 ευρώ.

Οι άλλοι έξι κατη­γο­ρού­με­νοι αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ροι χωρίς την επι­βο­λή εγγύ­η­σης, αλλά σε κάποιους επι­βλή­θη­καν περιο­ρι­στι­κοί όροι. Οι περισ­σό­τε­ροι από τους κατη­γο­ρού­με­νους φέρε­ται να απο­δέ­χθη­κε ενώ­πιον της ανα­κρί­τριας μέρος του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου που συντά­χθη­κε για την υπό­θε­ση, που αφο­ρά 212 πλα­στά διπλώ­μα­τα οδή­γη­σης ένα­ντι ποσών που έφθα­ναν έως και τις 2.000 ευρώ.

Ομως, σύμ­φω­να με το ΑΠΕ, φέρο­νται να μην απο­δέ­χθη­καν το ύψος των χρη­μά­των που τους κατα­λο­γί­ζε­ται πως λάμ­βα­ναν για την παρο­χή διπλω­μά­των. Αντί­θε­τα, ο επι­κε­φα­λής της διεύ­θυν­σης Μετα­φο­ρών Νότιου Τομέα φέρε­ται να αρνή­θη­κε πλή­ρως τις κατηγορίες.

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων