- Διαφήμιση -

ΟΑΕΔ: Μισθοί και ωράρια για τις 500 θέσεις στην καθαριότητα

ΟΑΕΔ - Όλες οι ειδήσεις: Με τη νέα προκήρυξη θα προσληφθούν 500 νέοι υπάλληλοι σε 49 περιοχές όλης της χώρας.

Με 4ωρες κυλιό­με­νες βάρ­διες θα παρέ­χουν τις υπη­ρε­σί­ες τους οι επι­τυ­χό­ντες και επι­τυ­χού­σες του δια­γω­νι­σμού ΣΟΧ1Α/2019, σύμ­φω­να με το workenter.

Η 4ωρη εργα­σία αντι­στοι­χεί σε μισθό 323 ευρώ το μήνα (καθα­ρά)
Πάνω σε αυτόν το μισθό προ­στί­θε­νται 50 ευρώ για το κάθε παιδί
Οι βάρ­διες εργα­σί­ας είναι τρεις: 7–11, 8–12 και 9–1 (το μεσημέρι)
Ωστό­σο μπο­ρεί να προ­κύ­ψει και βάρ­δια 11–3 (το μεσημέρι)
Μετά τις 3 το μεση­μέ­ρι δεν μπαί­νει άλλη βάρδια.

Η αίτη­ση υπο­βάλ­λε­ται μόνο ηλεκτρονικά.

Οι υπο­ψή­φιοι πρέ­πει να χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν κωδι­κούς taxis που αντι­στοι­χούν στο ΑΦΜ τους

Η υπο­βο­λή των ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων γίνε­ται με κωδι­κούς taxis και όχι κωδι­κούς ΟΑΕΔ.

Το ανώ­τε­ρο όριο μοριο­δό­τη­σης της ανερ­γί­ας είναι οι 6 μήνες (300 μόρια)

Εάν μία υπο­ψή­φια είναι πολύ­τε­κνη η ίδια και τέκνο πολύ­τε­κνης οικο­γέ­νειας θα μοριο­δο­τη­θεί μόνο μία φορά (και όχι προ­σθε­τι­κά δύο) για την πολυ­τε­κνι­κή ιδιότητα

Μεγά­λη προ­σο­χή στη βεβαί­ω­ση της ειδι­κής εμπει­ρί­ας (σε κτί­ρια ή υπη­ρε­σί­ες του Δημοσίου).

Η ειδι­κή εμπει­ρία απο­δί­δει 8 μόρια ανά μήνα. Η απλή (εμπει­ρία) 7 μόρια ανά μήνα.

Δυνα­τό­τη­τα συμ­με­το­χής έχουν υπο­ψή­φιοι ηλι­κί­ας από 18 έως 65 ετών.

Η προ­θε­σμία υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων των υπο­ψη­φί­ων για την πρό­σλη­ψη προ­σω­πι­κού καθα­ριό­τη­τας λήγει την Παρα­σκευή 12 Απρι­λί­ου και ώρα 15:30.

Δεί­τε ΕΔΩ την προκήρυξη

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων