- Διαφήμιση -

Άσκηση ετοιμότητας για σεισμό στην Αθήνα

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ευρεία άσκηση ετοιμότητας για σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Αθήνα, με ευθύνη της αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας και του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής

Με επι­τυ­χία ολο­κλη­ρώ­θη­κε ευρεία άσκη­ση ετοι­μό­τη­τας για σει­σμό μεγέ­θους 6,1 βαθ­μών της κλί­μα­κας Ρίχτερ στην Αθή­να, με ευθύ­νη της αυτο­τε­λούς Διεύ­θυν­σης Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και του Κεντρι­κού Τομέα της Περι­φέ­ρειας Αττικής.

Η άσκη­ση, με το κωδι­κό όνο­μα «Τέθριπ­πον άρμα», συνο­δεύ­τη­κε από ασκή­σεις ετοι­μό­τη­τας και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με την υπο­στή­ρι­ξη του ΟΑΣΠ, της ΕΛΑΣ, της Πυρο­σβε­στι­κής Υπη­ρε­σί­ας, 5 δήμων 14 σχο­λεί­ων και όλων των εθε­λο­ντι­κών ομά­δων διά­σω­σης, ενώ συμ­με­τεί­χαν με διά­φο­ρους ρόλους και παρα­κο­λού­θη­σαν εκπρό­σω­ποι από 62 συναρ­μό­διους φορείς.

Σημα­ντι­κή ήταν η συμ­βο­λή της Ένω­σης Ελλή­νων Ραδιο­ε­ρα­σι­τε­χνών στις ασύρ­μα­τες επι­κοι­νω­νί­ες με τους κατά τόπους εθε­λο­ντές, με τους οποί­ους επι­κοι­νω­νού­σαν τόσο η αντι­πε­ρι­φε­ράρ­χης Κεντρι­κού Τομέα Αθη­νών, Ερμί­να Κυπρια­νί­δου όσο και η εντε­ταλ­μέ­νη περι­φε­ρεια­κή σύμ­βου­λος Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας, Ιωάν­να Τσούπρα.

Εξάλ­λου στους στό­χους της άσκη­σης περι­λαμ­βά­νο­νταν ο έλεγ­χος του συντο­νι­σμού και της επι­κοι­νω­νί­ας μετα­ξύ των επι­χει­ρη­σια­κά εμπλε­κό­με­νων φορέ­ων και των δομών της Περι­φέ­ρειας, της άμε­σης από­κρι­σης των εμπλε­κό­με­νων δομών στη σύγκλη­ση και λει­τουρ­γία των φορέ­ων έκτα­κτου Συντο­νι­στι­κού Οργά­νου Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας και η κινη­το­ποί­η­ση-συν­δρο­μή των Εθε­λο­ντι­κών Ομά­δων Πολι­τι­κής Προστασίας.

Η κ. Κυπρια­νί­δου, ανα­φε­ρό­με­νη στη σκο­πι­μό­τη­τα της άσκη­σης, η οποία περιεί­χε και εκκε­νώ­σεις σχο­λεί­ων, υπεν­θύ­μι­σε ότι «η χώρα μας, σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα στοι­χεία του ΟΑΣΠ, είναι η πρώ­τη σε σει­σμι­κό­τη­τα χώρα στη Μεσό­γειο και στην Ευρώ­πη, και η έκτη στον κόσμο». «Ως εκ τού­του, απαι­τεί­ται υψη­λός βαθ­μός ετοι­μό­τη­τας σε επί­πε­δο δομών Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας αλλά και ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τών για την ενδε­δειγ­μέ­νη αντί­δρα­ση σε φαι­νό­με­να σει­σμού» πρόσθεσε.

Επί­σης, χαρα­κτή­ρι­σε «μεί­ζον» το ζήτη­μα της επι­κοι­νω­νί­ας μετα­ξύ των εμπλε­κο­μέ­νων υπη­ρε­σιών και φορέ­ων και ολο­κλή­ρω­σε εκφρά­ζο­ντας την ικα­νο­ποί­η­σή της, καθώς, όπως είπε, «η σημε­ρι­νή άσκη­ση έδει­ξε ότι υπάρ­χει και γνώ­ση και εγρή­γορ­ση από τους φορείς που θα κλη­θούν να δια­χει­ρι­στούν μια τέτοια κατά­στα­ση, ειδι­κά στο πυκνο­κα­τοι­κη­μέ­νο κέντρο της πόλης της Αθή­νας. Από την άλλη πλευ­ρά, όμως, η ενη­μέ­ρω­ση των πολι­τών είναι εξί­σου κομ­βι­κή. Η Περι­φέ­ρεια Αττι­κής έχει φτιά­ξει ένα ανα­λυ­τι­κό έντυ­πο με οδη­γί­ες αυτο­προ­στα­σί­ας, το οποίο αφε­νός δια­νε­μή­θη­κε στις σχο­λι­κές μονά­δες που συμ­με­τεί­χαν σήμε­ρα στις ασκή­σεις ετοι­μό­τη­τας αφε­τέ­ρου είναι αναρ­τη­μέ­νο στην ιστο­σε­λί­δα της Περι­φέ­ρειας και περιέ­χει όλα όσα πρέ­πει να γνω­ρί­ζουν μικροί και μεγά­λοι για την περί­πτω­ση του σεισμού».

Η κ. Τσού­πρα, στον σύντο­μο χαι­ρε­τι­σμό της, μίλη­σε για τη σκο­πι­μό­τη­τα και τη σημα­σία των ασκή­σε­ων για την αντι­με­τώ­πι­ση των συνε­πειών φυσι­κών κατα­στρο­φών, όπως είναι οι σει­σμοί. «Με την ευκαι­ρία ελέγ­χο­νται και επι­και­ρο­ποιού­νται τα μνη­μό­νια ενερ­γειών των υπη­ρε­σιών, εκπαι­δεύ­ο­νται οι εμπλε­κό­με­νοι και κυρί­ως οι μαθη­τές σε θέμα­τα αυτο­προ­στα­σί­ας», σημεί­ω­σε. Όπως τόνι­σε, πρό­κει­ται για την πέμ­πτη κατά σει­ρά άσκη­ση που πραγ­μα­το­ποιεί­ται σε περιο­χές της Περι­φέ­ρειας, με στό­χο τη βελ­τί­ω­ση έως αυτο­μα­το­ποί­η­ση της λει­τουρ­γί­ας του συστή­μα­τος άμε­σης αντα­πό­κρι­σης για την απο­τρο­πή των συνε­πειών ενός ενδε­χό­με­νου σει­σμού. Ακό­μη, χαρα­κτή­ρι­σε σημα­ντι­κή την απο­τί­μι­ση που θα ακο­λου­θή­σει ανα­φο­ρι­κά με τα θετι­κά και αρνη­τι­κά σημεία που έγι­ναν αντι­λη­πτά, καθώς και τις προ­κλή­σεις που εμφα­νί­ζο­νται στην αντι­με­τώ­πι­ση των φυσι­κών καταστροφών.

Τέλος, ανα­φέρ­θη­κε σε βασι­κές δυσλει­τουρ­γί­ες που καλεί­ται κάθε φορά να αντι­με­τω­πί­σει η Πολι­τι­κή Προ­στα­σία και επι­σή­μα­νε την ανά­γκη ρύθ­μι­σής τους από την κεντρι­κή διοί­κη­ση. Προ­βλή­μα­τα, τα οποία παρου­σιά­ζο­νται σε έκτα­κτες κατα­στά­σεις από την έλλει­ψη ενιαί­ου συστή­μα­τος επι­κοι­νω­νί­ας, εξει­δι­κευ­μέ­νου προ­σω­πι­κού στις υπη­ρε­σί­ες Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και των δύο βαθ­μών της Αυτο­διοί­κη­σης, σχο­λής για την εκπαί­δευ­ση των εμπλε­κο­μέ­νων είτε από το προ­σω­πι­κό είτε από τους εθελοντές.

Στο πλαί­σιο της άσκη­σης, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν δύο ενη­με­ρω­τι­κές παρου­σιά­σεις. Η πρώ­τη αφο­ρού­σε στα μέτρα προ­στα­σί­ας της πολι­τι­στι­κής κλη­ρο­νο­μιάς μας από εκδή­λω­ση ισχυ­ρών σει­σμών και έγι­νε από τον διευ­θυ­ντή Ερευ­νών Γεω­δυ­να­μι­κού Ινστι­τού­του Αθη­νών, Βασί­λη Καρα­στά­θη. Η δεύ­τε­ρη είχε ως θέμα τα μέσα και τις τεχνο­λο­γί­ες που χρη­σι­μο­ποιού­νται σε περι­πτώ­σεις εκτά­κτων ανα­γκών και έγι­νε από τον συντο­νι­στή Ομά­δων Έκτα­κτης Ανά­γκης Αττι­κής, SV1QVW και μέλος του ΔΣ της Ένω­σης Ελλή­νων Ραδιο­ε­ρα­σι­τε­χνών, Ανα­στά­σιο Χιώνη.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων