- Διαφήμιση -

Πατούλης: Θα διεκδικήσουμε τη νίκη για να αλλάξουμε την Αττική

«Μας περιμένει μία δύσκολη μάχη»

«Απαι­τη­τι­κή» και «σταθ­μό για την Αττι­κή» χαρα­κτή­ρι­σε την φετι­νή χρο­νιά ο υπο­ψή­φιος περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γιώρ­γος Πατού­λης στην πρώ­τη για το 2019 συνε­δρί­α­ση με τους υπο­ψή­φιους Περι­φε­ρεια­κούς Συμ­βού­λους του Συν­δυα­σμό «Νέα Αρχή για την Αττική.

Ο κ. Πατού­λης, αφού ευχή­θη­κε σε όλους, τόνισε:

«Μας περι­μέ­νει μία δύσκο­λη μάχη την οποία όμως είμαι σίγου­ρος ότι θα την κερ­δί­σου­με για­τί έχου­με σχέ­διο, όρα­μα και πολύ άξια και δοκι­μα­σμέ­να στην κοι­νω­νία, στε­λέ­χη. Με αυτά τα συγκρι­τι­κά μας πλε­ο­νε­κτή­μα­τα θα διεκ­δι­κή­σου­με τη νίκη για να αλλά­ξου­με την Αττι­κή, να αλλά­ξου­με τις ζωές μας» υπο­γράμ­μι­σε σύμ­φω­να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμ­φω­να με τον κ. Πατού­λη το 2019 είναι μία χρο­νιά «σταθ­μός» για την Αττι­κή και μία ευκαι­ρία να δοθούν λύσεις στα σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν οι πολί­τες. Απέ­δω­σε στην σημε­ρι­νή Περι­φε­ρεια­κή Αρχή ανε­πάρ­κεια στη δια­χεί­ρι­ση των κρί­σι­μων ζητη­μά­των, καθώς όπως είπε «διοί­κη­σε χωρίς σχέ­διο και έκα­νε ακό­μη πιο μεγά­λα όλα τα προ­βλή­μα­τα, που κλη­ρο­νό­μη­σε από την προη­γού­με­νη Διοί­κη­ση της Περι­φέ­ρειας. Το κακό δεν ξεκί­νη­σε για την Αττι­κή το 2014. Αλλά πολύ πιο πίσω».

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας τον χαι­ρε­τι­σμό του και απευ­θυ­νό­με­νος στους υπο­ψή­φιους Περι­φε­ρεια­κούς Συμ­βού­λους τους κάλε­σε σε συστρά­τευ­ση προ­κει­μέ­νου να μετα­λα­μπα­δεύ­σουν το μήνυ­μα ότι «ήρθε η ώρα της σύγκρου­σης και της αλλαγής».

 

Πηγή http://www.newsbeast.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων