- Διαφήμιση -

Συνελήφθησαν λίγο μετά την διάρρηξη σε σπίτι στα Βριλήσσια

Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί επ’ αυτοφώρω

Συνελήφθησαν δύο Αλβανοί επ’ αυτοφώρω για κλοπές από οικίες στα Βριλήσσια-Κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, μεταλλική σκάλα, πλήθος κλειδιών θυρών οικιών, διαρρηκτικά εργαλεία και δύο οχήματα-Εξιχνιάσθηκαν τρείς περιπτώσεις.

 

Συνε­λή­φθη­σαν, στο πλαί­σιο του αυτο­φώ­ρου στα Βρι­λήσ­σια και στον Βύρω­να, από αστυ­νο­μι­κούς της Άμε­σης Δρά­σης και της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Βορεια­να­το­λι­κής Αττι­κής, σε συνερ­γα­σία με αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφά­λειας Βρι­λησ­σί­ων, δύο Αλβα­νοί, ηλι­κί­ας 44 και 48 ετών, για κλο­πή από οικία στα Βριλήσσια.

Ειδι­κό­τε­ρα, οι δρά­στες πρώ­τες πρω­ι­νές ώρες του περα­σμέ­νου Σαβ­βά­του, με τη χρή­ση μεταλ­λι­κής σκά­λας, αναρ­ρι­χή­θη­καν σε μπαλ­κό­νι οικί­ας και κατό­πιν, παρα­βιά­ζο­ντας την μπαλ­κο­νό­πορ­τα, εισήλ­θαν στο εσω­τε­ρι­κό της αφαι­ρώ­ντας κοσμή­μα­τα και τιμαλφή.

Κατά την είσο­δό τους στην οικία, ήχη­σε συνα­γερ­μός και προ­στρέ­ξα­ντες αστυ­νο­μι­κοί της Άμε­σης Δρά­σης, μετά από κατα­δί­ω­ξη, ακι­νη­το­ποί­η­σαν τον 44χρονο. Έπει­τα από ανα­ζη­τή­σεις, εντο­πί­σθη­κε και συνε­λή­φθη και ο δεύ­τε­ρος δρά­στης στην περιο­χή του Βύρωνα.

Στην κατο­χή τους καθώς και από έρευ­νες σε οικί­ες και οχή­μα­τα, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν, μεταλ­λι­κή σκά­λα, διαρ­ρη­κτι­κά εργα­λεία, πλή­θος κλει­διών θυρών οικιών, 760 ευρώ, 120 λίρες Αγγλί­ας, 5.900 λεκ Αλβα­νί­ας και δυο κινη­τά τηλέ­φω­να. Επι­πλέ­ον, κατα­σχέ­θη­καν και δύο αυτο­κί­νη­τα ως μέσα μεταφοράς.

Από την περαι­τέ­ρω έρευ­να της Υπο­διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Βορεια­να­το­λι­κής Αττι­κής, εξι­χνιά­σθη­καν δύο ακό­μη περι­πτώ­σεις διαρ­ρή­ξε­ων-κλο­πών από οικί­ες στα Βρι­λήσ­σια. Οι συλ­λη­φθέ­ντες, οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Πλημ­με­λειο­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή http://www.news247.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων