- Διαφήμιση -

Ενθρονίστηκε ο νέος μητροπολίτης Γλυφάδας Αντώνιος

Για τον νέο μητροπολίτη ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος επισήμανε ότι ο Θεός τον προίκισε με τάλαντα που είχε όμως τη δυνατότητα να τα καλλιεργήσει και να τα επαυξήσει για το κοινό καλό.

Παρου­σία του αρχιε­πι­σκό­που Αθη­νών και πάσης Ελλά­δος Ιερω­νύ­μου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα της Τρί­της η τελε­τή ενθρό­νι­σης του νέου μητρο­πο­λί­τη Γλυ­φά­δας, Ελλη­νι­κού, Βού­λας, Βου­λιαγ­μέ­νης και Βάρης, Αντω­νί­ου στον Μητρο­πο­λι­τι­κό Ιερό Ναό Αγί­ου Κων­στα­ντί­νου και Ελέ­νης Γλυφάδας.

Στην πορεία του σεβα­σμιω­τά­του στη ζωή της Εκκλη­σί­ας και τη δια­κο­νία του που είναι «δια­κρι­τές και ουσια­στι­κές», ανα­φέρ­θη­κε στον λόγο του ως τοπο­τη­ρη­τή της Μητρό­πο­λης ο αρχιε­πί­σκο­πος Ιερώ­νυ­μος και επι­σή­μα­νε ότι ο Θεός τον προί­κι­σε με τάλα­ντα που είχε όμως τη δυνα­τό­τη­τα να τα καλ­λιερ­γή­σει και να τα επαυ­ξή­σει για το κοι­νό καλό.

Ανα­φέρ­θη­κε ιδιαι­τέ­ρως στη σύνε­ση, τη σοφία και την ταπεί­νω­σή του, αλλά και στην αγα­στή συνερ­γα­σία του με την ομά­δα των μητρο­πο­λι­τών που ασχο­λού­νται με τα οικο­νο­μι­κά της Εκκλη­σί­ας, από τη θέση του γενι­κού διευ­θυ­ντή της Οικο­νο­μι­κής Υπη­ρε­σί­ας της Εκκλη­σί­ας της Ελλά­δος, όπου τοπο­θε­τή­θη­κε το 2011.

Τον προ­έ­τρε­ψε, μάλι­στα, κάθε λύπη και χαρά να τα ενα­πο­θέ­τει στην Αγία Τρά­πε­ζα και, τέλος, του ευχή­θη­κε εκ μέρους όλου του σώμα­τος της Εκκλη­σί­ας «μέσα από την καρ­διά μας, γνω­ρί­ζο­ντας τις σημε­ρι­νές συν­θή­κες, να επι­τύ­χεις να δια­κο­νή­σεις ως μέχρι σήμε­ρα, τίμια, υπεύ­θυ­να, αντι­κει­με­νι­κά, ό,τι θα σου ανα­θέ­τει η Εκκλησία».

 

Πηγή www.in.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων