- Διαφήμιση -

Οικονομικός Προορισμός Η Αθήνα- Στην Κορυφή Για Τον Συνεδριακό Τουρισμό

Σε οικονομικό προορισμό για διαμονή τον Φεβρουάριο αναδεικνύεται η Αθήνα, που βρίσκεται και στις κορυφαίες θέσεις προτίμησης για συνεδριακό τουρισμό.

Συγκε­κρι­μέ­να έρευ­να της Trivago εμφα­νί­ζει την ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα, ως έναν από τους πλέ­ον οικο­νο­μι­κούς προ­ο­ρι­σμούς για να περά­σει κάποιος λίγες μέρες τον Φεβρουά­ριο, αν και η μέση τιμή είναι ελα­φρώς αυξη­μέ­νη σε σχέ­ση με πέρσι.

Ανα­λύ­ο­ντας τις αλλα­γές στις τιμές για πάνω από 2 εκα­τομ­μύ­ρια ξενο­δο­χεία και εναλ­λα­κτι­κά κατα­λύ­μα­τα σε περισ­σό­τε­ρες από 400 ιστο­σε­λί­δες κρα­τή­σε­ων παγκο­σμί­ως προ­κύ­πτει ότι η Αθή­να για τον Φεβρουά­ριο έχει μέση τιμή δια­νυ­κτέ­ρευ­σης για standard δίκλι­νο δωμά­τιο τα 73 ευρώ, ποσό αυξη­μέ­νο κατά 7% σε σχέ­ση με το 2018.

Φτη­νό­τε­ρες της Αθή­νας είναι η Κων­στα­ντι­νού­πο­λη και η Βαρ­σο­βία, όπου το αντί­στοι­χο δωμά­τιο στοι­χί­ζει 55 ευρώ, όπως και η Λισα­βό­να με 71 ευρώ, ενώ πιο «τσου­χτε­ρές» είναι η Ζυρί­χη με 144 ευρώ, το Ρέι­κια­βικ με 136 ευρώ και το Δου­βλί­νο με 129 ευρώ.
Την ίδια ώρα η Αθή­να βρί­σκε­ται στην κορυ­φή των προ­τι­μή­σε­ων για συνε­δρια­κό του­ρι­σμό στην Ευρώπη.
Συγκε­κρι­μέ­να με την κατα­γρα­φή και αξιο­λό­γη­ση ξενο­δο­χεί­ων και συνε­δρια­κών κέντρων σε μεγά­λες ευρω­παϊ­κές πόλεις, η ελλη­νι­κή πρω­τεύ­ου­σα κέρ­δι­σε δύο «Certificate of Excellence» στην κατη­γο­ρία XL Meeting Destinations 2018 και στην κατη­γο­ρία New Europe Destinations 2018.

Εκτός από την απο­νο­μή των βρα­βεί­ων, τo Γρα­φείο Συνε­δρί­ων και Επι­σκε­πτών της Αθή­νας συμ­με­τεί­χε στο πλαί­σιο της Conventa 2019 σε πάνω από 30 συνα­ντή­σεις δικτύ­ω­σης, όπου η Αθή­να παρου­σιά­στη­κε σε εκπρο­σώ­πους φορέ­ων και διορ­γα­νω­τών από όλη την Ευρώ­πη, ως κορυ­φαί­ος προ­ο­ρι­σμός για συνέ­δρια και εκδηλώσεις.
Στό­χος του Δήμου Αθη­ναί­ων και της νεο­σύ­στα­της «This is Athens & Partners», όπου εντάσ­σο­νται και οι δρά­σεις του Γρα­φεί­ου Συνε­δρί­ων και Επι­σκε­πτών Αθή­νας, είναι η προ­βο­λή των συγκρι­τι­κών πλε­ο­νε­κτη­μά­των της πρω­τεύ­ου­σας στις αγο­ρές του εξωτερικού.

Νεκτά­ριος Ανδριόπουλος

 

Πηγή http://athina984.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων