- Διαφήμιση -

Ο Ρουβίκωνας προκαλεί νευρική κρίση στην ΕΛ.ΑΣ – Τι φοβούνται

Αύξηση των μέτρων ασφαλείας ζητά η Ελληνική Αστυνομία με έγγραφο της καθώς φοβάται για τις επόμενες μέρες ένοπλη επίθεση, επιδρομή ακόμα και κατάληψη από αντεξουσιαστές αστυνομικών τμημάτων, που εάν πραγματοποιηθεί θα ευτελίσει την Αστυνομία

Αύξη­ση των μέτρων ασφα­λεί­ας ζητά η Ελλη­νι­κή Αστυ­νο­μία με έγγρα­φο της καθώς φοβά­ται για τις επό­με­νες μέρες ένο­πλη επί­θε­ση, επι­δρο­μή ακό­μα και κατά­λη­ψη από αντε­ξου­σια­στές αστυ­νο­μι­κών τμη­μά­των, που εάν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί θα ευτε­λί­σει την Αστυνομία.

Η αυξη­μέ­νη δρα­στη­ριό­τη­τα του Ρου­βί­κω­να με επι­δρο­μές σε πρε­σβεί­ες κατα­στή­μα­τα και άλλους στό­χους, έχει σαν απο­τέ­λε­σμα η ΕΛ.ΑΣ να υπο­γραμ­μί­ζει με έγγρα­φο της προς τις αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες που απο­κα­λύ­πτουν τα «ΝΕΑ» της Τρί­της, να εντα­τι­κο­ποι­ή­σουν «τα λαμ­βα­νό­με­να αστυ­νο­μι­κά μέτρα σε εγκα­τα­στά­σεις και κτή­ρια όπου στε­γά­ζο­νται αστυ­νο­μι­κές υπη­ρε­σί­ες προς πρό­λη­ψη-απο­τρο­πή δρά­σε­ων αφνι­δια­στι­κού χαρα­κτή­ρα με τη μορ­φή συμ­βο­λι­κής κατά­λη­ψης ή παρέμ­βα­σης, καθώς και οποιασ­δή­πο­τε έκνο­μης ενέρ­γειας εις βάρος τους».

Οι όλο και πιο συχνές επι­θέ­σεις του Ρου­βί­κω­να κάνει ακό­μα και τα κυβερ­νη­τι­κά στε­λέ­χη να παρα­δε­χθούν ότι ο αιφ­νι­δια­σμός από τους αναρ­χι­κούς λόγω της πλη­θώ­ρας των στό­χων που μπο­ρεί να χτυ­πή­σουν δεν μπο­ρεί να απο­φευ­χθεί. Την ίδια στιγ­μή μέλη του Ρου­βί­κω­να με αναρ­τή­σεις τους και στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, κάνουν ανα­φο­ρά και σε «αχαρ­το­γρά­φη­τα» από την Αστυνομία.

Το έγγρα­φο της ΕΛ.ΑΣ απαι­τεί από τα στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας να είναι συνε­χώς σε επα­γρύ­πνη­ση και ετοι­μό­τη­τα, λαμ­βά­νο­ντας παράλ­λη­λα αυξη­μέ­να μέτρα αυτο­προ­στα­σί­ας, ενώ θα πρέ­πει να ελέγ­χο­νται και οι αστυ­νο­μι­κές εγκα­τα­στά­σεις περι­με­τρι­κά για την ενδε­χό­με­νη ύπαρ­ξη ύπο­πτων αντι­κει­μέ­νων. Μετα­ξύ των μέτρων που απαι­τεί το έγγρα­φο είναι να να γίνε­ται έλεγ­χος για εκρη­κτι­κούς μηχα­νι­σμούς σε κοι­νό­χρη­στους χώρους των αστυ­νο­μι­κών τμη­μά­των, μέχρι και σε πάρ­κα κοντά στις υπη­ρε­σί­ες της Αστυ­νο­μί­ας, καθώς και εξο­νυ­χι­στι­κός έλεγ­χος της αλλη­λο­γρα­φί­ας για τυχόν απο­στο­λή δεμά­των-βομ­βών κ.λπ.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων