- Διαφήμιση -

Πατούλης στην Ελευσίνα: Αναγκαίο ένα αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη Δυτική Αττική

Τον δήμο Ελευ­σί­νας επι­σκέ­φθη­κε ο υπο­ψή­φιος Περι­φε­ρειάρ­χης Αττι­κής Γιώρ­γος Πατού­λης, στο πλαί­σιο των επι­σκέ­ψε­ων που πραγ­μα­το­ποιεί στην Αττι­κή με στό­χο να ενη­με­ρω­θεί από τις δημο­τι­κές αρχές και τοπι­κούς φορείς για όλα τα τρέ­χο­ντα ζητήματα.

Ο κ. Πατού­λης συνα­ντή­θη­κε με το Δήμαρ­χο της πόλης Γιώρ­γο Τσου­κα­λά παρου­σία αιρε­τών και εκπρο­σώ­πων τοπι­κών φορέ­ων προ­κει­μέ­νου να συζη­τή­σουν τόσο για τις ανά­γκες που υπάρ­χουν στην περιο­χή, όσο και τα προ­βλή­μα­τα που απα­σχο­λούν την Ελευσίνα.

Ο κ. Πατού­λης κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης υπο­γράμ­μι­σε πως είναι ανά­γκη να ανα­δει­χθούν τα ιστο­ρι­κά χαρα­κτη­ρι­στι­κά της πόλης της Ελευ­σί­νας με έμφα­ση στον αρχαιο­λο­γι­κό πλού­το και τις βιο­μη­χα­νι­κές εγκα­τα­στά­σεις που διαθέτει.

Μάλι­στα όπως επι­σή­μα­νε είναι ανα­γκαία η δημιουρ­γία ενός ειδι­κού ανα­πτυ­ξια­κού προ­γράμ­μα­τος συνο­λι­κά για τη Δυτι­κή Αττι­κή προ­κει­μέ­νου να επι­τευ­χθεί το στοί­χη­μα της ισό­τι­μης ανά­πτυ­ξης όλων των Δήμων της Αττικής.

«Η περιο­χή της Δυτι­κής Αττι­κής παρά­γει πλού­το. Η περι­φέ­ρεια Αττι­κής οφεί­λει να καταρ­τί­σει ένα ειδι­κό στο­χευό­με­νο ανα­πτυ­ξια­κό πρό­γραμ­μα το οποίο θα συμ­βά­λει στην ανά­πτυ­ξη της περιο­χής και στην βελ­τί­ω­ση της ποιό­τη­τας της ζωής των πολι­τών που δια­μέ­νουν στην Ελευ­σί­να και συνο­λι­κά στην ευρύ­τε­ρη περιοχή.

Στό­χος μας είναι να ανα­δεί­ξου­με διε­θνώς το brand name της Αττι­κής προ­κει­μέ­νου να γίνει κέντρο ευε­ξί­ας, αθλη­τι­σμού, πολι­τι­σμού και θεμα­τι­κού τουρισμού».

Παράλ­λη­λα ο κ. Πατού­λης τόνι­σε την ανά­γκη στε­νής συνερ­γα­σί­ας των δύο βαθ­μών Αυτο­διοί­κη­σης με στό­χο τη διεκ­δί­κη­ση από κοι­νού παρεμ­βά­σε­ων που θα συμ­βάλ­λουν στην ανα­πτυ­ξια­κή επα­νεκ­κί­νη­ση των τοπι­κών κοινωνιών.

Απότ την πλευ­ρά του, ο κ. Τσου­κα­λάς έκα­νε λόγο για ένα Δήμο με ιστο­ρι­κή βαρύ­τη­τα και τις δυνα­τό­τη­τες που έχει να ανα­δει­χθεί σε παγκό­σμιο επί­πε­δο μέσω των αρχαιο­λο­γι­κών θησαυ­ρών του. Στη συνέ­χεια ενη­μέ­ρω­σε τον κ. Πατού­λη για τα έργα που προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται να υλο­ποι­η­θούν στο πλαί­σιο της ανά­δει­ξης της Ελευ­σί­νας ως Πολι­τι­στι­κής Πρω­τεύ­ου­σας της Ευρώ­πης το 2021.

Ο Δήμαρ­χος ανα­φέρ­θη­κε στη προ­σπά­θεια ολο­κλή­ρω­σης του απο­χε­τευ­τι­κού δικτύ­ου της πόλης το οποίο θα εξυ­πη­ρε­τεί πάνω από 15.000 οικο­γέ­νειες, καθώς και στις αστο­χί­ες που προη­γή­θη­καν με συνέ­πεια την επι­βο­λή προ­στί­μου από την Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

Λόγω του μεγά­λου αριθ­μού επι­χει­ρή­σε­ων και βιο­μη­χα­νιών που λει­τουρ­γούν στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή απαι­τεί­ται βελ­τί­ω­ση του οδι­κού δικτύ­ου το οποίο στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του αυτή τη στιγ­μή είναι προβληματικό.

Ιδιαί­τε­ρη ανα­φο­ρά έγι­νε κατά τη διάρ­κεια της συζή­τη­σης στο θέμα της απο­βιο­μη­χά­νι­σης της περιο­χής καθώς και στο μεγά­λο πρό­βλη­μα της ανερ­γί­ας. Μάλι­στα όπως εκτι­μά­ται η ανερ­γία ξεπερ­νά το 28% τη στιγ­μή που στην περιο­χή λει­τουρ­γεί το 40% των βιο­μη­χα­νι­κής παρα­γω­γής της χώρας και παρά­γε­ται το 15% του ΑΕΠ.

Επί­σκε­ψη σε Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα, Λιμε­ναρ­χείο, Τελω­νείο, Οργα­νι­σμό Λιμέ­νος Ελευ­σί­νας και Κέντρο Υγείας

Ακο­λού­θως ο κ. Πατού­λης επι­σκέ­φθη­κε το Αστυ­νο­μι­κό Τμή­μα της περιο­χής, το Λιμε­ναρ­χείο, τον Οργα­νι­σμό Λιμέ­νος Ελευ­σί­νας και το Τελω­νείο όπου ενη­με­ρώ­θη­κε για τις ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και εξοπλισμό.

Επι­πλέ­ον κατά την επί­σκε­ψή του στο Λιμε­ναρ­χείο ενη­με­ρώ­θη­κε από τον Κεντρι­κό Λιμε­νάρ­χη κ. Λαγου­ρό για τα προ­βλή­μα­τα που υπάρ­χουν σχε­τι­κά με τα επι­κίν­δυ­να και επι­βλα­βή πλοία, για τα ναυά­για εγκα­τα­λειμ­μέ­νων πλοί­ων καθώς και για τα παρο­πλι­σμέ­να πλοία.

Σε δηλώ­σεις του ο κ. Πατού­λης τόνι­σε ότι είναι απο­γοη­τευ­τι­κό να δια­πι­στώ­νεις τις ελλεί­ψεις προ­σω­πι­κού και οι εργα­ζό­με­νοι να προ­σπα­θούν να εργα­στούν χωρίς να έχουν στη διά­θε­σή τους τα απα­ραί­τη­τα μέσα και εργαλεία.

«Δεν είναι δυνα­τόν το τελω­νείο Ελευ­σί­νας να έρχε­ται 4ο σε εισπρά­ξεις σε εθνι­κό επί­πε­δο και να έχει λιγό­τε­ρους από 50 εργα­ζό­με­νους και μάλι­στα κοντά στη συνταξιοδότηση.

Εμείς, ως «Νέα Αρχή», θα ξεκι­νή­σου­με από τα θέμα­τα της ασφά­λειας, σκύ­βο­ντας πάνω στα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζουν τα Αστυ­νο­μι­κά Τμή­μα­τα και Τμή­μα­τα Ασφα­λεί­ας της Αττι­κής. Όπου απαι­τεί­ται με ίδιους πόρους, θα εξα­σφα­λί­σου­με στα στε­λέ­χη των σωμά­των ασφα­λεί­ας τον εξο­πλι­σμό που χρειά­ζο­νται για να κάνουν τη δου­λειά τους, ώστε να ξανα­φέ­ρουν την ηρε­μία και την ασφά­λεια στις πόλεις και τις γει­το­νιές της Αττικής».
Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την επί­σκε­ψη του στην Ελευ­σί­νας ο κ. Πατού­λης είχε συνά­ντη­ση με τον πρό­ε­δρο των λιμε­νερ­γα­τών, ενώ στη συνέ­χεια επι­σκέ­φθη­κε το Κέντρο Υγεί­ας Ελευσίνας.

 

 

Πηγή http://newpost.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων