- Διαφήμιση -

Μποστάνι Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης

Η ΜΚΟ Ευρωπαϊκό Χωριό και το Impact Ηub Athens προσκαλούν στη δημιουργία κοινότητας μέσω της αλληλεπίδρασης καλλιεργητών που σέβονται το περιβάλλον και τη γη και καταναλωτών που αναζητούν ποιοτικά, γευστικά προϊόντα.

αράλ­λη­λα, ανα­πτύσ­σε­ται μια ηλε­κτρο­νι­κή αγο­ρά όπου η κοι­νό­τη­τα θα δια­δρά ψηφια­κά εφτά ημέ­ρες την εβδο­μά­δα, 24 ώρες την ημέ­ρα και θα συμ­βά­λει στον καλύ­τε­ρο προ­γραμ­μα­τι­σμό των αγο­ρών και τη μεί­ω­ση της σπα­τά­λης τροφής.

Οι κατα­να­λω­τές θα παρα­λαμ­βά­νουν τα προ­ϊ­ό­ντα την ημέ­ρα λει­τουρ­γί­ας της ανοι­χτής αγο­ράς, κάθε Τετάρ­τη από­γευ­μα στον κεντρι­κό χώρο της στε­γα­σμέ­νης Δημο­τι­κής Αγο­ράς της Κυψέ­λης (Φωκί­ω­νος Νέγρη 42) ή θα μπο­ρούν να κάνουν εκεί απευ­θεί­ας τις αγο­ρές τους από τους παραγωγούς.

Ακό­μη, θα διορ­γα­νω­θούν βιω­μα­τι­κά σεμι­νά­ρια και επι­σκέ­ψεις σε αγροκτήματα.

Λίγα λόγια για τη Δημο­τι­κή Αγο­ρά Κυψέλης

Η Δημο­τι­κή Αγο­ρά Κυψέ­λης ανα­και­νί­στη­κε από τον Δήμο Αθη­ναί­ων με ευρω­παϊ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση. Στη συνέ­χεια, σχε­διά­ζο­ντας μέσω του συνΑ­θη­νά μια ανοι­χτή δια­δι­κα­σία για την ενερ­γό εμπλο­κή των πολι­τών στη δια­χεί­ρι­ση του κτι­ρί­ου, ο Δήμος Αθη­ναί­ων πραγ­μα­το­ποί­η­σε το Μάιο του 2015 ανοι­χτή δια­βού­λευ­ση, ώστε να εκφρα­στεί το όρα­μα για την Αγο­ρά από τους ίδιους τους κατοί­κους. Με βάση τα απο­τε­λέ­σμα­τα ο Δήμος προ­σκά­λε­σε φορείς της κοι­νω­νί­ας πολι­τών να σχε­διά­σουν προ­τά­σεις για τη λει­τουρ­γία της Αγο­ράς – με την προ­ϋ­πό­θε­ση να είναι οικο­νο­μι­κά βιώ­σι­μο όσο και κοι­νω­νι­κά επω­φε­λές. Το Impact Hub Athens, που τα τελευ­ταία χρό­νια έχει απο­κτή­σει διε­θνή εμπει­ρία στον τομέα της κοι­νω­νι­κής επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τας, προ­κρί­θη­κε ως ο φορέ­ας που ανα­λαμ­βά­νει  τη δια­χεί­ρι­ση της Δημο­τι­κής Αγο­ράς Κυψέ­λης. Η νέα μορ­φή λει­τουρ­γί­ας της Αγο­ράς απο­τε­λεί ένα και­νο­τό­μο και πρό­τυ­πο μοντέ­λο με βασι­κούς άξο­νες τον πολι­τι­σμό́, την εκπαί­δευ­ση, την κοι­νω­νι­κή και­νο­το­μία, την επι­χει­ρη­μα­τι­κό­τη­τα και την ενί­σχυ­ση της τοπι­κής οικο­νο­μί­ας. Η λει­τουρ­γία της Αγο­ράς ελέγ­χε­ται από άμι­σθη επι­τρο­πή παρα­κο­λού­θη­σης που ορί­ζει ο Δήμος. Το μοντέ­λο εφαρ­μό­ζε­ται για πρώ­τη φορά σε δημό­σιο κτί­ριο και είναι μη κερ­δο­σκο­πι­κού χαρα­κτή­ρα. Η λει­τουρ­γία της ΔΑΚ είναι απο­κλει­στι­κή υπευ­θυ­νό­τη­τα του δια­χει­ρι­στή, Impact Hub Labs ΜΚΟ.

Τα νέα κατα­στή­μα­τα και οι κοι­νω­νι­κοί φορείς της Δημο­τι­κής Αγο­ράς Κυψέ­λης είναι:

WISE GREECE
Η γωνιά των μικρών παρα­γω­γών, με τρό­φι­μα από όλη την Ελλά­δα. Το κέρ­δος από την πώλη­ση των προ­ϊ­ό­ντων, μετα­τρέ­πε­ται και πάλι σε τρό­φι­μα για τους συναν­θρώ­πους μας που ζουν στα όρια της φτώχειας.

FLOWER POWER
Το πρώ­το κοι­νω­νι­κό ανθο­πω­λείο. Μέσα από την καλ­λιέρ­γεια και την εμπο­ρία επο­χια­κών λου­λου­διών παρέ­χει ευκαι­ρί­ες, επαγ­γελ­μα­τι­κές δεξιό­τη­τες και εργα­σία σε άτο­μα με ανα­πη­ρία ή που βρί­σκο­νται σε ευά­λω­τη θέση.

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΙΣ
Κοι­νω­νι­κή ανα­κύ­κλω­ση ηλε­κτρο­νι­κών και φορη­τών υπο­λο­γι­στών. Εκπαί­δευ­ση της πλη­ρο­φο­ρι­κής για μαθη­τές και σπουδαστές.

BIOHIVE
Χυμο­ποιείο με φρε­σκο­στυμ­μέ­νους χυμούς και φαγη­τό για πακέ­το ή στο χέρι με λαχα­νι­κά και φρού­τα απευ­θεί­ας από παρα­γω­γούς βιο­λο­γι­κής καλλιέργειας.

SECOND HAND SHOP ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ
Κοι­νω­νι­κή αγο­ρά ειδών από δεύ­τε­ρο χέρι, για τη δημιουρ­γία θέσε­ων εργα­σί­ας για άτο­μα με ψυχο­κοι­νω­νι­κά προβλήματα.

Η ΓΩΝΙΑ ΤΟΥ CHEFΚΑΝΤΙΝΑ
Μια Pop Up κου­ζί­να για την ανά­δει­ξη νέων δημιουρ­γών και γεύσεων.

CREATORS OF COSMOS
Σχε­δια­σμός, οργά­νω­ση και εκτέ­λε­ση Παι­χνι­διών Ρόλων Φυσι­κής Κλί­μα­κας για ανα­κά­λυ­ψη της ζωής μέσα από το παιχνίδι.

ΓΚΑΛΕΡΙ- ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
Γκα­λε­ρί και εργα­στή­ρια μετα­ξο­τυ­πί­ας από τους συνερ­γά­τες και μαθη­τές του Εργα­στη­ρί­ου Ειδι­κής Αγω­γής ‘Μαρ­γα­ρί­τα’.

ΕΕΛΛΑΚ

Μαθή­μα­τα ρομπο­τι­κής, προ­γραμ­μα­τι­σμού και ψηφια­κών δεξιο­τή­των μέσα από το πρό­γραμ­μα Code and Create, για νέους, παι­διά και οποιον­δή­πο­τε θα ήθε­λε να μάθει και να πει­ρα­μα­τι­στεί με σύγ­χρο­νες τεχνολογίες.

The Danish Refugee Council
Προ­σφέ­ρει υπη­ρε­σί­ες – κοι­νω­νι­κές και νομι­κές και διορ­γα­νώ­νει πολυ­πο­λι­τι­σμι­κές δρά­σεις και εκπαι­δευ­τι­κά εργα­στή­ρια σε ευπα­θείς και όχι μόνο ομά­δες, με σκο­πό την έντα­ξη και την κατα­νό­η­ση της διαφορετικότητας.

Caritas Hellas

Παρέ­χει συμ­βου­λευ­τι­κές, κοι­νω­νι­κές και εκπαι­δευ­τι­κές υπη­ρε­σί­ες (μαθή­μα­τα ελληνικών).

Κυψέ­λη Μουσικής

Μαθή­μα­τα χορω­δί­ας και κλασ­σι­κών μου­σι­κών οργά­νων σε ομά­δες με σκο­πό την αλλη­λεγ­γύη, την αλλη­λο­κα­τα­νό­η­ση, την ανά­πτυ­ξη κοι­νό­τη­τας και ομα­δι­κών δεξιο­τή­των για παι­διά 5–17 χρό­νων από κάθε θρη­σκεία και εθνικότητα.

 

Περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες:

athens.impacthub.net/αγορά-κυψέλης

www.facebook.com/agorakypseli

 

Πηγή http://www.agronews.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων