- Διαφήμιση -

Μαρτυρίες: Πώς ο δήμος Αθηναίων έβγαλε μέσα από τις φλόγες 620 παιδιά στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα [βίντεο]

Στην κατάμεστη αίθουσα του δημοτικού θεάτρου Ολύμπια για τον 8ετη απολογισμό του Γιώργου Καμίνη, προβλήθηκε και βίντεο με μαρτυρίες για το βράδυ της 23ης Ιουλίου: πως οι δημοτικοί υπάλληλοι ακολούθησαν πιστά και παρά τις δύσκολες συνθήκες το σχέδιο και τις εντολές του Γιώργου Καμίνη και έβγαλαν μέσα από τις φλόγες 620 παιδιά, τα οποία με τη βοήθεια της Δημοτικής Αστυνομίας έφτασαν ασφαλή στην Τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων.

«Ανη­συ­χού­σα για­τί είχα κι εγώ τα δύο παι­διά μου στην κατα­σκή­νω­ση. Δεν θα ξεχά­σω ποτέ ότι όταν με είδε έτσι ο δήμαρ­χος, ήρθε και μου είπε: όλα τα παι­διά επι­στρέ­φουν, μην ανη­συ­χείς, απλώς στα πρώ­τα πούλ­μαν βάλα­με τα παι­διά που ήταν περισ­σό­τε­ρο τρο­μαγ­μέ­να» είπε ένας από τους υπαλ­λή­λους του δήμου που συμ­με­τεί­χαν στην επι­χεί­ρη­ση επι­στρο­φής των παι­διών με ασφά­λεια στις οικο­γέ­νειές του.

Το συγκι­νη­τι­κό βίντεο με τους δύο υπαλ­λή­λους του δήμου τη νύχτα εκεί­νη ήταν ένα από εκεί­να που προ­βλή­θη­καν χθες στο Ολύ­μπια, την παλιά Λυρι­κή Σκη­νή. Σε ένα άλλο, ένας μετα­νά­στης εξή­γη­σε για­τί είναι εθε­λο­ντής στο Job Center του δήμου και ψάχνει να βρει δου­λειά σε άνερ­γους. Ένας επι­χει­ρη­μα­τί­ας του Εμπο­ρι­κού Τρι­γώ­νου δήλω­σε έκπλη­κτος που για πρώ­τη φορά έργο δεν έχει μεί­νει μόνο στα χαρ­τιά, ενώ το χει­ρο­κρό­τη­μα του κόσμου δέχθη­καν και δύο εργα­ζό­με­νοι στην καθα­ριό­τη­τα που περιέ­γρα­ψαν τις μεγά­λες καθη­με­ρι­νές δυσκο­λί­ες που αντιμετωπίζουν.

«Στην Αθή­να αφή­νω ό,τι ακρι­βώς δεν βρή­κα, οικο­νο­μι­κούς πόρους και σχέ­διο για την πόλη» είπε ο δήμαρ­χος Αθη­ναί­ων Γιώρ­γος Καμί­νης στον απο­λο­γι­σμό της 8ετούς θητεί­ας του. «Παρα­λά­βα­με ένα δήμο με έλλειμ­μα 48 εκ. ευρώ και παρα­δί­δω ένα δήμο με πλε­ό­να­σμα 22 εκ. ευρώ» είπε ο κ. Καμί­νης, ανα­φέ­ρο­ντας ως μεγά­λα έργα της θητεί­ας του τις 22 πεζο­δρο­μή­σεις που αλλά­ζουν την εικό­να στο Εμπο­ρι­κό Τρί­γω­νο της Αθή­νας, την κατα­σκευή του Σερα­φεί­ου στη συμ­βο­λή των οδών Πει­ραιώς και Πέτρου Ράλ­λη, την κατα­σκευή και το ζωντά­νε­μα της Δημο­τι­κής Αγο­ράς της Κυψέ­λης, τη μετα­τρο­πή της Βίλας Αμα­λί­ας σε σχο­λείο και τα πολυ­δύ­να­μα Δημο­τι­κά Ιατρεία στην Κυψέ­λη και τα Πατήσια.

«Βρή­κα­με ένα δήμο όπου η φιλαν­θρω­πία αφο­ρού­σε μερι­κές εκα­το­ντά­δες ανθρώ­πων και μετα­τρέ­ψα­με την Αθή­να σε πόλη αλλη­λεγ­γύ­ης για 40 χιλιά­δες συμπο­λί­τες μας, χωρίς δια­κρί­σεις. Βρή­κα­με ένα δήμο μαθη­μέ­νο σε έργα βιτρί­νας και φτιά­ξα­με ένα δήμο με στρα­τη­γι­κό σχέ­διο για την επό­με­νη δεκα­ε­τία. Για μια Αθή­να ανθε­κτι­κή και βιώ­σι­μη, ικα­νή να αντι­στα­θεί στις ανα­τρο­πές που φέρ­νει η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή. Βρή­κα­με έναν δήμο με γρα­φο­μη­χα­νές και fax και παρα­δί­δου­με έναν δήμο με οπτι­κές ίνες και ηλε­κτρο­νι­κή υπο­γρα­φή εγγρά­φων. Με και­νούρ­γιο στό­λο απορ­ριμ­μα­το­φό­ρων και πιλο­τι­κή απο­κο­μι­δή των απορ­ριμ­μά­των με ραντε­βού, μέσω SMS» είπε ο κ. Καμίνης.

Εμφα­νώς συγκι­νη­μέ­νος, ο κ. Καμί­νης ανα­φέρ­θη­κε και στις στιγ­μές αυτής της 8ετίας που δεν θα ξεχά­σει: «Δεν θα ξεχά­σω εκεί­νη τη νύχτα της 12ης Φεβρουα­ρί­ου του 2012, που κάη­καν 40 κτί­ρια στην πόλη. Τη φωτιά στο Μάτι, το περα­σμέ­νο καλο­καί­ρι και τις φοβε­ρές εκεί­νες ώρες της εκκέ­νω­σης των παι­δι­κών μας κατα­σκη­νώ­σε­ων στον Άγιο Ανδρέα, καθώς και το βλέμ­μα των γονιών των 621 παι­διών που τα περί­με­ναν στην Τεχνό­πο­λη. Θα θυμά­μαι για πάντα την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος γεμά­τη τρό­φι­μα για τους άπο­ρους, εκεί­νο το ποτά­μι αλλη­λεγ­γύ­ης τα Χρι­στού­γεν­να του 2013, αλλά και τα μονί­μως χαμη­λω­μέ­να μάτια των ανθρώ­πων στα συσ­σί­τια. Δεν θα ξεχά­σω όμως και τη συγκί­νη­σή μου εκεί­νο το βρά­δυ, όταν είδα δεκά­δες παι­δά­κια να διδά­σκο­νται κολύμ­βη­ση στην και­νούρ­για πισί­να του Σερα­φεί­ου Συγκρο­τή­μα­τος που κατα­σκευά­στη­κε και αυτό με πόρους ΕΣΠΑ. Αλλά και ποτέ δεν θα ξεχά­σω την υπε­ρη­φά­νεια που ένιω­σα  στη Λισα­βό­να, όταν ακού­στη­κε το όνο­μα της Αθή­νας, ως νική­τριας του Βρα­βεί­ου «Ευρω­παϊ­κή Πρω­τεύ­ου­σα Και­νο­το­μί­ας για το 2018».

Και συμπλή­ρω­σε:

«Δεν ξεχνώ τον κόσμο του πνεύ­μα­τος και της τέχνης που συγκε­ντρώ­νουν οι εκα­το­ντά­δες εκδη­λώ­σεις μας στο πλαί­σιο της διορ­γά­νω­σης “Αθή­να ‑Παγκό­σμια Πρω­τεύ­ου­σα Βιβλί­ου 2018”, που κερ­δί­σα­με από την UNESCO, αλλά και τον ενθου­σια­σμό των εκα­το­ντά­δων χιλιά­δων ανθρώ­πων της τέχνης που ήρθαν στην Αθή­να όταν επε­λέ­γη η πόλη μας για να φιλο­ξε­νή­σει την κορυ­φαία Έκθε­σης Σύγ­χρο­νης Τέχνης, Documenta 14».

Ολο­κλη­ρώ­νο­ντας την ομι­λία του ο κ. Καμί­νης τόνι­σε: «Μου ζητή­θη­κε πολ­λές φορές, από συνερ­γά­τες αλλά και φίλους, να φρο­ντί­σω τη δημό­σια μου εικό­να, να επεν­δύ­σω σε έργα βιτρί­νας και δημό­σιες μεγα­λό­στο­μες παρεμ­βά­σεις αρε­στές αλλά όχι χρή­σι­μες, να λει­τουρ­γώ με όρους επι­κοι­νω­νί­ας και όχι πολι­τι­κής ουσί­ας, να προ­σπα­θώ να πεί­σω τους πολί­τες ότι είμαι ένας καλός δήμαρ­χος με στο­χευ­μέ­να δημο­σιεύ­μα­τα. Έκα­να ακρι­βώς το αντί­θε­το. Και δεν μετα­νιώ­νω στιγ­μή. Διό­τι δεν είναι μόνο το έργο που έχω αφή­σει πίσω μου. Ζητού­με­νο για μένα είναι η συμ­με­το­χή στα κοι­νά να γίνε­ται με ήθος, ευγέ­νεια, σεβα­σμό στην αντί­θε­τη άπο­ψη, με όρους που θα προ­ά­γουν το πολι­τι­κό μας πολι­τι­σμό και κυρί­ως την ίδια τη δημο­κρα­τία. Και πιστεύω ότι αυτά υπη­ρέ­τη­σα, με συνέ­πεια και ευθύ­νη. Και είναι αυτό που με κάνει να νιώ­θω καλά, στο τέλος της θητεί­ας μου».

 

Πηγή www.iefimerida.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων