- Διαφήμιση -

Παραίτηση Λοΐζου: Οριστικό! Έγινε δεκτή από το ΣΥΡΙΖΑ

Δεκτή έγινε σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr η παραίτηση της Μυρσίνης Λοΐζου. Λίγα λεπτά νωρίτερα ο πρωθυπουργός είχε δηλώσει από τις Βρυξέλλες ότι θα ενημερωθεί και θα αποφασίσει. Η αποδοχή της παραίτησης της υποψήφιας ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ μετά τον σάλο που προκλήθηκε ήταν μονόδρομος.

Δεκτή έγι­νε σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του newsit.gr η παραί­τη­ση της Μυρ­σί­νης Λοΐ­ζου από κυβέρ­νη­ση και ΣΥΡΙΖΑ. Λίγα λεπτά νωρί­τε­ρα ο πρω­θυ­πουρ­γός φεύ­γο­ντας από τις Βρυ­ξέλ­λες ρωτή­θη­κε για το θέμα αυτό. Ο πρω­θυ­πουρ­γός ρωτή­θη­κε από δημο­σιο­γρά­φους αν θα κάνει τελι­κά απο­δε­κτή την παραί­τη­ση της κας Λοΐ­ζου και απά­ντη­σε: «Θα ενη­με­ρω­θώ και θα σας απα­ντή­σω. Δεν έχω ενη­με­ρω­θεί αυτή την στιγμή».

Προ­φα­νώς, τόσο για τον ίδιο όσο και για τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μονό­δρο­μος η απο­δο­χή της παραί­τη­σης της κας Λοΐ­ζου καθώς η πολι­τι­κή θύελ­λα που προ­κλή­θη­κε από τα δημο­σιεύ­μα­τα δυο εφη­με­ρί­δων ήταν δύσκο­λο να κοπά­σει. Πολύ δε μάλ­λον μετά τις απο­κα­λύ­ψεις με σχε­τι­κά έγγρα­φα από την εφη­με­ρί­δα Πρώ­το Θέμα για το θέμα της σύντα­ξης της νεκρής μητέ­ρας της Μυρ­σί­νης Λοΐ­ζου την οποία η ίδια φέρε­ται να λάμ­βα­νε παρά­νο­μα επί 5,5 χρόνια.

Σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της εφη­με­ρί­δας «Φιλε­λεύ­θε­ρος», η Μυρ­σί­νη Λοΐ­ζου, όπως ανα­φέ­ρει το σχε­τι­κό ρεπορ­τάζ, εισέ­πρατ­τε για χρό­νια τη σύντα­ξη της μητέ­ρας της Μάρως, η οποία πέθα­νε τον Αύγου­στο του 2007 σε ηλι­κία 67 ετών, χτυ­πη­μέ­νη από τον καρ­κί­νο. Σύμ­φω­να πάντα με τον «Φιλε­λεύ­θε­ρο», οι ίδιες πηγές που επι­κα­λεί­ται, ανέ­φε­ραν ότι υπάρ­χει ήδη κατα­δι­κα­στι­κή από­φα­ση εις βάρος της Μυρ­σί­νης Λοΐ­ζου για παρά­νο­μη είσπρα­ξη της σύντα­ξης. Περι­γρά­φο­ντας το χρο­νι­κό της υπό­θε­σης αυτής η εφη­με­ρί­δα ανα­φέ­ρει ότι στις 25 Ιανουα­ρί­ου του 2019 το Α’ Τρι­με­λές Πλημ­με­λειο­δι­κείο Αθη­νών είχε ανα­βά­λει τη σχε­τι­κή δίκη, επει­δή δεν είχε κλη­θεί νομί­μως η κατη­γο­ρού­με­νη. Τελι­κώς η νέα δικά­σι­μος της υπό­θε­σης ορί­στη­κε στις 14 Μαΐ­ου, 12 μέρες πριν από τη διε­ξα­γω­γή των ευρω­ε­κλο­γών, για χρέη προς το Δημό­σιο κατ’ εξακολούθηση.

Στην συνέ­χεια έκα­νε την εμφά­νι­σή του και το πρω­το­σέ­λι­δο της εφη­με­ρί­δας Πρώ­το Θέμα, το οποίο θα κυκλο­φο­ρή­σει το Σάβ­βα­το λόγω 25ης Μαρ­τί­ου, το οποίο ανα­φέ­ρει ότι «η υπο­ψή­φια ευρω­βου­λευ­τής του ΣΥΡΙΖΑ Μυρ­σί­νη Λοΐ­ζου εισέ­πρατ­τε παρα­νό­μως επί 69 μήνες τη σύντα­ξη της μητέ­ρας της που είχε πεθά­νει και το 2017 κατα­δι­κά­στη­κε σε δύο χρό­νια φυλά­κι­ση με τριε­τή ανα­στο­λή. Σύμ­φω­να με την από­φα­ση 905 του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Αθη­νών από 28 Φεβρουα­ρί­ου του 2017 η Μυρ­σί­νη Λοΐ­ζου «ξέχα­σε» να δηλώ­σει τον θάνα­το της μητέ­ρας της και εισέ­πρα­ξε παρά­νο­μα €52.000 για 69 μήνες. Μέχρι σήμε­ρα, η κυρία Λοΐ­ζου δεν έχει πλη­ρώ­σει τίπο­τα και με τις προ­σαυ­ξή­σεις, χρω­στά το συνο­λι­κό ποσό των 94.000 ευρώ. Τον Μάιο του 2019 η κυρία Λοΐ­ζου δικά­ζε­ται και πάλι για φορο­λο­γι­κά αδικήματα».

Η επιστολή παραίτησης της Μυρσίνης Λοΐζου

Σε μια μακρο­σκε­λή επι­στο­λή η κα Λοΐ­ζου κάνει λόγο για προ­σπά­θεια δημιουρ­γί­ας εντυ­πώ­σε­ων από κάποια ΜΜΕ και μιλά­ει για δυο ξεχω­ρι­στές υπο­θέ­σεις και υπο­στη­ρί­ζει για το θέμα της σύντα­ξης της μητέ­ρας της ότι παρό­τι εκεί­νη το δήλω­σε αμέ­σως στις αρμό­διες υπη­ρε­σί­ες η σύντα­ξη συνε­χι­ζό­ταν να κατα­βάλ­λε­ται γεγο­νός που συμ­βαί­νει συχνά, όπως υπο­στη­ρί­ζει, λόγω γρα­φειο­κρα­τί­ας. Εξη­γεί επί­σης ότι ανα­γνώ­ρι­σε το χρέ­ος της για την υπό­θε­ση αυτή και το απο­πλη­ρώ­νει. Η κα Λοΐ­ζου λέει επί­σης ότι έχει επί­σης ένα χρέ­ος σε εφο­ρία και ασφα­λι­στι­κά ταμεία ύψους 180.000 ευρώ από την επι­χεί­ρη­ση που δια­τη­ρού­σε με τον πρώ­ην σύζυ­γό της.

«Θέτω στη διά­θε­ση των οργά­νων του ΣΥΡΙΖΑ την από­συρ­σή μου από το ευρωψηφοδέλτιο»

«Επει­δή ακρι­βώς η στό­χευ­ση μου ήταν να συνει­σφέ­ρω στον αγώ­να κατά της ανό­δου της ακρο­δε­ξιάς, καθώς και στην ανά­δει­ξη του κομ­βι­κού ρόλου του πολι­τι­σμού σε αυτή τη μάχη, δεν επι­θυ­μώ να μετα­το­πί­ζε­ται η συζή­τη­ση εξαι­τί­ας μου και, συνε­πώς, θέτω στη διά­θε­ση των οργά­νων του ΣΥΡΙΖΑ την από­συρ­σή μου από το ευρω­ψη­φο­δέλ­τιο», λέει η κα Λοΐζου.

Τι αναφέρει στην επιστολή παραίτησής της η Μυρσίνη Λοΐζου

«Στην προ­σπά­θεια δημιουρ­γί­ας εντυ­πώ­σε­ων κάποια Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης εμπλέ­κουν δύο ξεχω­ρι­στές υπο­θέ­σεις που με αφο­ρούν.  Η μία περί­πτω­ση σχε­τί­ζε­ται με την τιμη­τι­κή σύντα­ξη που λάμ­βα­νε η μητέ­ρα μου, βρα­βευ­μέ­νη και πολυ­γρα­φό­τα­τη συγ­γρα­φέ­ας, Μάρω Λοΐ­ζου από τον Υπουρ­γείο Πολι­τι­σμού.Προ­φα­νώς ανα­γνω­ρί­ζω ότι λαν­θα­σμέ­να κατα­βαλ­λό­ταν για κάποιο διά­στη­μα η σύντα­ξη αυτή. Ωστό­σο, το λάθος αυτό δεν είναι δικό μου, αφού, μετά το θάνα­το της μητέ­ρας μου, αμέ­σως τον δήλω­σα στις αρμό­διες υπηρεσίες.

Ο λόγος που η σύντα­ξη συνέ­χι­σε να κατα­βάλ­λε­ται σχε­τί­ζε­ται με γρα­φειο­κρα­τι­κές δια­δι­κα­σί­ες, κάτι το οποίο εξ όσων γνω­ρί­ζω συμ­βαί­νει συχνά και ταλαι­πω­ρεί αρκε­τούς πολίτες.

Μάλι­στα, ανα­γνώ­ρι­σα το χρέ­ος μου γι αυτή την υπό­θε­ση ενώ­πιον του δικα­στη­ρί­ου και το αποπληρώνω.

Η δεύ­τε­ρη περί­πτω­ση αφο­ρά ένα χρέ­ος προς την εφο­ρία και ασφα­λι­στι­κά ταμεία ύψους περί­που 180.000 ευρώ. Το χρέ­ος αυτό προ­έ­κυ­ψε από την οικο­γε­νεια­κή επι­χεί­ρη­ση που δια­τη­ρού­σα με τον πρώ­ην σύζυ­γο μου, ο οποί­ος έχει δηλώ­σει ότι είναι δια­τε­θει­μέ­νος να το ανα­λά­βει εξ ολο­κλή­ρου, αφού εκεί­νος ήταν ο απο­κλει­στι­κός δια­χει­ρι­στής των οικο­νο­μι­κών ζητημάτων.

Και οι δύο υπο­θέ­σεις θα ήταν σκαν­δα­λώ­δεις, εφό­σον είχα προ­σπα­θή­σει να απο­κρύ­ψω ή να απο­φύ­γω κάποια υπο­χρέ­ω­ση μου. Αντι­θέ­τως, έχω υπάρ­ξει συνε­πής σε κάθε δια­δι­κα­σία και βρί­σκο­μαι πάντα στη διά­θε­ση της ελλη­νι­κής πολιτείας.

Σε κάθε περί­πτω­ση, ο λόγος που απο­φά­σι­σα να συντα­χθώ με τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν για να ενώ­σω τις δυνά­μεις μου ώστε να αντι­με­τω­πί­σου­με επεί­γο­ντα και σπου­δαία ζητή­μα­τα που μας αφο­ρούν όλους, και όχι μικρο­πο­λι­τι­κά κου­τσο­μπο­λιά σχε­τι­κά με την οικο­γέ­νεια μου.

Επει­δή ακρι­βώς η στό­χευ­ση μου ήταν να συνει­σφέ­ρω στον αγώ­να κατά της ανό­δου της ακρο­δε­ξιάς, καθώς και στην ανά­δει­ξη του κομ­βι­κού ρόλου του πολι­τι­σμού σε αυτή τη μάχη, δεν επι­θυ­μώ να μετα­το­πί­ζε­ται η συζή­τη­ση εξαι­τί­ας μου και, συνε­πώς, θέτω στη διά­θε­ση των οργά­νων του ΣΥΡΙΖΑ την από­συρ­σή μου από το ευρωψηφοδέλτιο.

Αυτό που συμ­βαί­νει, με ευθύ­νη της αντι­πο­λί­τευ­σης, είναι η αλλα­γή της ατζέ­ντας από το πολι­τι­κό στο προ­σω­πι­κό. Προ­σπα­θούν να καλύ­ψουν με αυτό τον κανι­βα­λι­σμό την έλλει­ψη λύσε­ων για την καθη­με­ρι­νό­τη­τα των πολι­τών, την έλλει­ψη επι­χει­ρη­μά­των απέ­να­ντι στην ακρο­δε­ξιά την οποία μάλι­στα με αυτούς τους χει­ρι­σμούς τρο­φο­δο­τούν.  Αυτόν τον τακτι­κι­σμό, εγώ δε θα τον εξυπηρετήσω.

Η ανθρω­πο­φα­γία της Νέας Δημο­κρα­τί­ας που εκφρά­ζε­ται με συγκε­κρι­μέ­νες δημο­σιο­γρα­φι­κές πένες δε θα περά­σει. Όπως και ο φασι­σμός δε θα περά­σει. Οι πολί­τες δε θα επι­τρέ­ψουν να περάσει.

Ευχα­ρι­στώ θερ­μά τους ανθρώ­πους του ΣΥΡΙΖΑ που με εμπι­στεύ­τη­καν και δεσμεύ­ο­μαι ότι, θα συνε­χί­σω να στέ­κο­μαι με όλες τις δυνά­μεις μου στον αγώ­να για μια πιο δίκαιη και ανε­κτι­κή κοι­νω­νία για όλους και όλες, σε κάθε επί­πε­δο και σε κάθε πεδίο, είτε είναι η πολι­τι­κή, είτε είναι ο δρό­μος», κατα­λή­γει η Μυρ­σί­νη Λοΐζου.

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του newsit.gr αυτό που εξέ­τα­ζαν στην κυβέρ­νη­ση ήταν αν δεν υπήρ­χε νομι­κό κώλυ­μα με την δικα­στι­κή εκκρε­μό­τη­τα που έχει η κα Λοΐ­ζου να παρα­μεί­νει υπο­ψή­φια ευρω­βου­λευ­τής.(Ρεπορ­τάζ: Ελέ­νη Καλογεροπούλου)

 

Πηγή www.newsit.gr

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων