- Διαφήμιση -

Λύση για την δυσλειτουργία των ασυρμάτων στην Αττική αναζητά η ΕΛ.ΑΣ

Σε αναζήτηση οριστικής λύσης για το πρόβλημα των ασύρματων επικοινωνιών της αστυνομίας στην Αττική, βρίσκεται το αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε , ως απάντηση σε δημοσιεύματα που αναφέρονται στις δυσλειτουργίες του συστήματος και τις αδυναμίες που συναντούν οι αστυνομικοί σε περιοχές του λεκανοπεδίου.

Όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ανα­κοί­νω­ση, «οι αρμό­διες διευ­θύν­σεις του αρχη­γεί­ου της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, εξε­τά­ζουν ανα­λυ­τι­κά το πλαί­σιο των ζητη­μά­των που ανέ­κυ­ψαν κατά τη λει­τουρ­γία του δικτύ­ου των ασύρ­μα­των επι­κοι­νω­νιών, αμέ­σως μετά την παρα­λα­βή του έργου μέχρι σήμε­ρα, ώστε να προσ­διο­ρι­στούν επα­κρι­βώς οι συν­θή­κες και τα αίτια που προ­κα­λούν τις κατα­γρα­φεί­σες δυσλειτουργίες.

»Σκο­πός είναι να προ­κρι­θούν οι ανα­γκαί­ες τεχνι­κές λύσεις που θα βελ­τι­στο­ποι­ή­σουν την όλη δια­δι­κα­σία, ώστε οι ασύρ­μα­τες επι­κοι­νω­νί­ες να προσ­δί­δουν στις αστυ­νο­μι­κές Υπη­ρε­σί­ες τη βέλ­τι­στη επι­χει­ρη­σια­κή ετοι­μό­τη­τα και αντα­πό­κρι­ση που απαι­τεί το σύγ­χρο­νο περι­βάλ­λον ασφάλειας».

Στην ανα­κοί­νω­ση ανα­φέ­ρε­ται επί­σης ότι μέχρι να ολο­κλη­ρω­θούν οι παρα­πά­νω δια­δι­κα­σί­ες, απο­φα­σί­στη­κε να λει­τουρ­γούν παράλ­λη­λα και συν­δυα­στι­κά το ανα­λο­γι­κό και το ψηφια­κό σύστημα.

Με τη ρύθ­μι­ση αυτή καλύ­πτο­νται όλες οι περιο­χές της Αττι­κής και δια­σφα­λί­ζε­ται ικα­νο­ποι­η­τι­κό επί­πε­δο επι­χει­ρη­σια­κής λει­τουρ­γι­κό­τη­τας των υπη­ρε­σιών της Ελλη­νι­κής Αστυνομίας.

Και η ανα­κοί­νω­ση κατα­λή­γει: «Το αρχη­γείο της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, με αίσθη­μα ευθύ­νης, επι­διώ­κει το θέμα των ασύρ­μα­των επι­κοι­νω­νιών να διευ­θε­τη­θεί κατά τρό­πο που θα ανα­βαθ­μί­σει ουσια­στι­κά την επάρ­κεια και την απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα των αστυ­νο­μι­κών υπη­ρε­σιών, έχο­ντας ως κυρί­αρ­χο γνώ­μο­να την ασφά­λεια των αστυ­νο­μι­κών που επι­χει­ρούν καθη­με­ρι­νά για την προ­στα­σία του κοι­νω­νι­κού συνόλου».

Σημειώ­νε­ται οτι το νέο σύστη­μα επι­κοι­νω­νιών που λει­τουρ­γεί ουσια­στι­κά από το 2017, παρου­σιά­ζει ένα σημα­ντι­κό πρό­βλη­μα, καθώς οι ασύρ­μα­τοι που δια­θέ­τει η Αστυ­νο­μία δεν πιά­νουν σε όλα τα σημεία της Αττι­κής και για να λυθεί αυτό, ή πρέ­πει να αλλά­ξουν όλοι οι ασύρ­μα­τοι, ή να τοπο­θε­τη­θούν κεραί­ες σε συγκε­κρι­μέ­να σημεία.

Και τα δύο, ωστό­σο είναι κοστο­βό­ρα, γι’ αυτό έχει συστα­θεί από την ΕΛ.ΑΣ ειδι­κή επι­τρο­πή που μελε­τά το θέμα, προ­κει­μέ­νου να δώσει την πιο συμ­φέ­ρου­σα πρό­τα­ση και να λυθεί ορι­στι­κά το πρόβλημα.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων