- Διαφήμιση -

Θρίλερ με τον θάνατο της φοιτήτριας στο Αιγάλεω – «Χάθηκαν όλα της αρχεία»

Από το τμήμα Ανθρωποκτονιών εξετάζεται η υπόθεση

Μήνυ­ση κατά αγνώ­στων κατέ­θε­σαν οι γονείς της φοι­τή­τριας που βρέ­θη­κε νεκρή στο Αιγά­λεω. Όπως υπο­στη­ρί­ζουν το παι­δί τους δεν έβα­λε τέλος στη ζωή του αλλά πρό­κει­ται για εγκλη­μα­τι­κή ενέργεια.

Όπως ανα­φέρ­θη­κε στο κεντρι­κό δελ­τίο ειδή­σε­ων του STAR Μία περί­ερ­γη φωτο­γρα­φία που είχε αναρ­τή­σει στα social media η νεα­ρή Αρε­τή κάνει τους γονείς της να θεω­ρούν πως ο θάνα­τός της οφεί­λε­ται σε εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια, σε κάποιο είδος σατα­νι­στι­κής τελετής.

«Πρό­κει­ται για μία υπό­θε­ση που ενώ αρχι­κά δημιούρ­γη­σε την εντύ­πω­ση μιας αυτο­κτο­νί­ας στη συνέ­χεια υπήρ­ξαν στοι­χεία που περι­ήλ­θαν εις γνώ­ση της οικο­γε­νεί­ας της κοπέ­λας και δημιουρ­γούν την εντύ­πω­ση ότι δεν πρό­κει­ται για αυτο­κτο­νία αλλά μάλ­λον πρό­κει­ται για εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια» λέει ο δικη­γό­ρος της οικο­γέ­νειας, Κων­στα­ντί­νος Τζαβάρας.

«Πήραν τη σπι­το­νοι­κο­κυ­ρά και ρωτή­σα­νε, να ανέ­βει πάνω η σπι­το­νοι­κο­κυ­ρά να δει και τους λέει είχε πάρ­τι χθες το βρά­δυ θα κοι­μά­ται. Λέει ο πατέ­ρας της ξεκι­νάω να έρθω. Ειδο­ποί­η­σε την αστυ­νο­μία, πήγαν με κλει­δα­ρά, ανοί­ξα­νε το σπί­τι και είδα­νε αυτό το πράγ­μα» λέει κάτοι­κος του χωριού των γονέ­ων της Αρετής.

Σύμ­φω­να με τον ιατρο­δι­κα­στή η νεα­ρή φοι­τή­τρια βρέ­θη­κε με μία σακού­λα στο κεφά­λι, στην οποία είχε προ­σαρ­μό­σει ένα σωλη­νά­κι που ήταν συν­δε­δε­μέ­νο με μια φιά­λη με αέριο γέλιου.  Για­τί λοι­πόν μία νέα κοπέ­λα επέ­λε­ξε έναν τόσο περί­πλο­κο τρό­πο για να βάλει τέλος στη ζωή της;

Άφη­σε σημεί­ω­μα η φοι­τή­τρια ή κάποιοι άλλοι το έγρα­ψαν για να θολώ­σουν τις έρευνες;
Όπως υπο­στη­ρί­ζουν οι γονείς της η κόρη τους δεν είχε κανέ­να λόγο να βλά­ψει τον εαυ­τό της. «Είχε όλη τη ζωή μπρο­στά της, στις σπου­δές της ήταν άρι­στη. Είχε φίλους που την αγα­πού­σαν. Αυτό φαί­νε­ται και από τις τελευ­ταί­ες αναρ­τή­σεις που είχε κάνει στο προ­φίλ της στο facebook. Στις φωτο­γρα­φί­ες που βλέ­πε­τε έδει­χνε ήρε­μη, χαρού­με­νη, χαμο­γε­λα­στή, να παί­ζει στα χιόνια».

Χάθηκαν όλα της αρχεία καταγγέλλουν οι γονείς της 

Έντο­νη ανη­συ­χία προ­κα­λεί στους δικούς της το γεγο­νός ότι ξαφ­νι­κά χάθη­καν όλα της τα αρχεία. Όπως λένε «τα ερω­τή­μα­τα που τους βασα­νί­ζουν πολ­λά.  Μήπως κάποιος ή κάποιοι θέλη­σαν να εξα­φα­νί­σουν τα ίχνη τους πριν βρε­θεί η Αρε­τή νεκρή; Πώς το δια­μέ­ρι­σμα ήταν τακτο­ποι­ή­με­νο και καθα­ρό ενώ το προη­γού­με­νο βρά­δυ υπάρ­χουν μαρ­τυ­ρί­ες που λένε ότι η κοπέ­λα έκα­νε πάρτι;»

«Τα στοι­χεία αυτά είναι ο τρό­πος που βρέ­θη­κε το πτώ­μα στο δωμά­τιο. Είναι οι σχέ­σεις που είχε η κοπέ­λα αυτή με κάποιους που ερευ­νά­ται και το ποιόν τους και η δρα­στη­ριό­τη­τα που ασκού­σα­νε . Είναι το γεγο­νός ότι από το κινη­τό της και από το ipad και το φορη­τό υπο­λο­γι­στή που είχε έχουν δια­γρα­φεί όλα τα αρχεία» προ­σθέ­τει ο δικη­γό­ρος της οικογένειας.

Οι γονείς της νεα­ρής φοι­τή­τριας έβα­λαν τεχνι­κό σύμ­βου­λο,  ο οποί­ος θα εξε­τά­σει με τη σει­ρά του τη σορό της Αρετής.

Από το τμήμα Ανθρωποκτονιών εξετάζεται η υπόθεση

Ο Εισαγ­γε­λέ­ας έδω­σε εντο­λή για προ­κα­ταρ­κτι­κή έρευ­να κι έτσι η υπό­θε­ση του θανά­του της Αρε­τής εξε­τά­ζε­ται πλέ­ον από το τμή­μα Ανθρω­πο­κτο­νιών, όπως μετέ­δω­σε το Κεντρι­κό Δελ­τίο Ειδή­σε­ων του STAR.

Οι αστυ­νο­μι­κοί που βρέ­θη­καν από την πρώ­τη στιγ­μή στο σπί­τι της κοπέ­λας δεν είχαν καμία ένδει­ξη για εγκλη­μα­τι­κή ενέρ­γεια. Ωστό­σο, μετά την εντο­λή του αντιει­σαγ­γε­λέα πρέ­πει να διε­ρευ­νη­θούν όλα τα ενδεχόμενα.

«Πρέ­πει η οικο­γέ­νεια της κοπέ­λας να μην έχει καμία αμφι­βο­λία για το πώς έχα­σε το παι­δί της» ήταν τα λόγια αξιω­μα­τι­κού της αστυνομίας.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων