- Διαφήμιση -

Κορονοϊός: Προαιρετικό κλείσιμο των καταστημάτων προτείνει ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών

Μηδενισμό υποχρέωσης καταβολής ενοικίων για το δεκαπενθήμερο διάστημα που οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστές, προτείνει μεταξύ άλλων ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών.

Το προ­αι­ρε­τι­κό 15θήμερο κλεί­σι­μο των κατα­στη­μά­των λόγω του κορο­νοϊ­ού ζήτη­σε ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών, με επι­στο­λή του προς τους υπουρ­γούς Οικο­νο­μι­κών, Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων και Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υποθέσεων.

Ο Εμπο­ρι­κός Σύλ­λο­γος Αθη­νών, σημειώ­νει στην επι­στο­λή του ότι μετά από δια­βού­λευ­ση με τους αρμό­διους φορείς «και προ­σπα­θώ­ντας να προ­λά­βου­με δυσά­ρε­στες εκπλή­ξεις που πιθα­νόν να προ­κύ­ψουν και να μας ανα­γκά­σουν να πάρου­με σκλη­ρό­τε­ρα μέτρα αργό­τε­ρα, προ­τεί­νου­με το προ­αι­ρε­τι­κό 15νθήμερο κλεί­σι­μο των κατα­στη­μά­των, με τα ακό­λου­θα μέτρα:

* Έντα­ξη  όλων των φορο­λο­γι­κών, ασφα­λι­στι­κών και λοι­πών υπο­χρε­ώ­σε­ων στο καθε­στώς των 48 δόσεων.

* Κάλυ­ψη της μισθο­δο­σί­ας του προ­σω­πι­κού από το κρά­τος, αξιο­ποιώ­ντας όλα τα πιθα­νά δια­θέ­σι­μα κον­δύ­λια για τη μεί­ω­ση της ανερ­γί­ας, με την υπο­στή­ρι­ξη και της ΕΕ.

* Παρά­τα­ση πλη­ρω­μής των πάσης φύσε­ως ρυθ­μί­σε­ων προς το Δημό­σιο, τους Ασφα­λι­στι­κούς φορείς, τα Τρα­πε­ζι­κά Ιδρύ­μα­τα, την Τοπι­κή Αυτο­διοί­κη­ση και τους οργα­νι­σμούς ΔΕΚΟ, έως την ομα­λο­ποί­η­ση της κατάστασης.

* Μηδε­νι­σμός υπο­χρέ­ω­σης κατα­βο­λής ενοι­κί­ων, για το δεκα­πεν­θή­με­ρο διά­στη­μα που οι επι­χει­ρή­σεις θα παρα­μεί­νουν κλειστές».

 

Πηγή www.news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων