- Διαφήμιση -

Γεωργιάδης: Πλαφόν στα αντισηπτικά – Μέχρι τρία ανά καρότσι

Με δεδομένο πως σε καθέναν αναλογούν δέκα τετραγωνικά μέτρα, θα γίνονται συστάσεις για απόσταση δυο μέτρων ανά πελάτη τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης.

Πλα­φόν στα αντι­ση­πτι­κά βάζει η κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να απο­φευ­χθούν φαι­νό­με­να πρό­σκαι­ρης εξά­ντλη­σης των απο­θε­μά­των από τα ράφια όπως τόνι­σε στον ΣΚΑΪ ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης από τη Χαλ­κη­δό­να όπου βρέ­θη­κε για να επι­σκε­φθεί σού­περ μάρ­κετ. “Δεν υπάρ­χει κανέ­να πρό­βλη­μα επάρ­κειας. Δεν υπάρ­χει λόγος να πηγαί­νε­τε κάθε λίγο στο σου­περ μάρ­κετ, μη συνω­στί­ζε­στε, ας βάλου­με όλοι λίγο πλά­τη” ανέ­φε­ρε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο υπουρ­γός Ανάπτυξης.

Θεσπί­ζου­με πλα­φόν τρία αντι­ση­πτι­κά ανά καρό­τσι” εξή­γη­σε ο κ. Γεωργιάδης.

Ο υπουρ­γός ανα­φέρ­θη­κε και στο μέτρο του αριθ­μού προ­τε­ραιό­τη­τας. “Οποί­ος μπαί­νει παίρ­νει κάρ­τα με τον αριθ­μό του. Όταν θα τελειώ­νει τα ψώνια θα την παρα­δί­δει πίσω, και αφό­του την απο­λυ­μαί­νουν θα την παρα­δί­δουν στον επό­με­νο πελά­τη. Με αυτό το σύστη­μα ελέγ­χου­με το συνο­λι­κό αριθ­μό των ανθρώπων”.

Πιστεύω ότι και η εκκλη­σία θα κάνει αυτό που πρέ­πει. Τώρα θα έρθει η ώρα να βάλου­με πλά­τη” επι­σή­μα­νε ακόμη.

Περί­που από την Πέμ­πτη περι­μέ­νου­με την νέα τρο­φο­δο­σία σε αντι­ση­πτι­κά” δήλω­σε νωρί­τε­ρα ο Άδω­νις Γεωρ­γιά­δης. “Τρέ­χου­με για να παρα­χθούν νέες ποσό­τη­τες αντι­ση­πτι­κών”, τόνι­σε ο κ. Γεωρ­γιά­δης και επα­νέ­λα­βε την ανά­γκη να απο­φεύ­γου­με τον συνωστισμό.

Ο αριθ­μός των πελα­τών καθο­ρί­στη­κε με βάση την διαί­ρε­ση των τετρα­γω­νι­κών του κατα­στή­μα­τος με τον αριθ­μό δέκα. Η κάρ­τα είναι αριθ­μη­μέ­νη, θα δίνε­ται σε κάθε πελά­τη που μπαί­νει ο οποί­ος θα την επι­στρέ­φει κατά την έξο­δό του. Οι πελά­τες μετα­ξύ τους θα πρέ­πει να έχουν από­στα­ση δύο μέτρων ενώ από τα μεγά­φω­να κάθε μισή ώρα θα γίνο­νται ανα­κοι­νώ­σεις για τα έκτα­κτα μέτρα.

Από την Πέμπτη γεμάτα αντισηπτικά τα ράφια

Περί­που από την Πέμ­πτη περι­μέ­νου­με την νέα τρο­φο­δο­σία”. “Τρέ­χου­με για να παρα­χθούν νέες ποσό­τη­τες αντι­ση­πτι­κών”, τόνι­σε ο κ. Γεωρ­γιά­δης και επα­νέ­λα­βε την ανά­γκη να απο­φεύ­γου­με τον συνωστισμό.

Ο διευ­θυ­ντής του κατα­στή­μα­τος, έδει­ξε στον υπουρ­γό την κάρ­τα με την οποία θα γίνε­ται η είσο­δος στο κατάστημα.

Ο αριθ­μός των πελα­τών καθο­ρί­στη­κε με βάση την διαί­ρε­ση των τετρα­γω­νι­κών του κατα­στή­μα­τος με τον αριθ­μό δέκα. Η κάρ­τα είναι αριθ­μη­μέ­νη, θα δίνε­ται σε κάθε πελά­τη που μπαί­νει ο οποί­ος θα την επι­στρέ­φει κατά την έξο­δό του. Οι πελά­τες μετα­ξύ τους θα πρέ­πει να έχουν από­στα­ση δύο μέτρων ενώ από τα μεγά­φω­να κάθε μισή ώρα θα γίνο­νται ανα­κοι­νώ­σεις για τα έκτα­κτα μέτρα.

 

Πηγή www.thetoc.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων