- Διαφήμιση -

Κοροναϊός: Έτσι θα γίνονται από σήμερα τα ψώνια στα σούπερ μάρκετ

Αναλυτικά η εγκύκλιος

Με ερμη­νευ­τι­κή εγκύ­κλιο, το υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης ορί­ζει τους περιο­ρι­σμούς και τα υγειο­νο­μι­κά μέτρα που επι­βάλ­λο­νται στα σού­περ μάρ­κετ και τις υπε­ρα­γο­ρές λόγω κορο­ναϊ­ού.

Ένα άτο­μο ανά 10 τετρα­γω­νι­κά μέτρα θα κάνει τις αγο­ρές του σε τρό­φι­μα από τη Δευ­τέ­ρα, στο πλαί­σιο των προ­λη­πτι­κών μελε­τών που λαμ­βά­νο­νται για την πρό­λη­ψη δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού ενώ στα σού­περ μάρ­κετ θα λει­τουρ­γεί — σε όσες επι­χει­ρή­σεις δεν γίνε­ται αυτό μέχρι σήμε­ρα — και υπη­ρε­σία delivery και επι­πλέ­ον, όπως σημεί­ω­σε ο υφυ­πουρ­γός Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων Νίκος Παπα­θα­νά­σης στην τηλε­ό­ρα­ση του Οpen, τα ντε­λί­βε­ρι θα κάνουν παρα­δό­σεις κατ οίκον ακό­μη και Κυριακές.

Στο μετα­ξύ η κυβέρ­νη­ση μελε­τά το ενδε­χό­με­νο επέ­κτα­σης ωρα­ρί­ου λει­τουρ­γί­ας στις επι­χει­ρή­σεις τρο­φί­μων, κάτι που ανα­μέ­νε­ται να απο­φα­σι­στεί μέσα στις επό­με­νες ημέ­ρες. ‘Αλλα μέτρα που προ­βλέ­πο­νται στην ίδια από­φα­ση είναι ότι στα επι­μέ­ρους τμή­μα­τα εντός των υπε­ρα­γο­ρών τρο­φί­μων, όπως χώρος κοπής τυριών κ.λ.π θα τηρεί­ται από­στα­ση 2 μέτρων μετα­ξύ των πελα­τών, ότι θα απο­φεύ­γε­ται η χρή­ση μετρη­τών στις συναλ­λα­γές και ότι οι υπάλ­λη­λοι θα φορούν γάντια ενώ επι­πλέ­ον, μέσα στις επό­με­νες δύο μέρες θα πρέ­πει να δηλώ­σουν οι επι­χει­ρή­σεις στο υπουρ­γείο Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων, τα απο­θέ­μα­τά τους σε χει­ρουρ­γι­κές μάσκες, αντι­ση­πτι­κά δια­λύ­μα­τα και αντι­ση­πτι­κά μαντηλάκια.

Ανα­λυ­τι­κά η εγκύκλιος:

«Υπο­χρε­ώ­σεις σχε­τι­κά με την εφαρ­μο­γή των μέτρων όπως ορί­ζο­νται με την Πρά­ξη Νομο­θε­τι­κού Περιε­χο­μέ­νου ΦΕΚ A 64/202 και την ΚΥΑ ΦΕΚ Β859/2020, για τον περιο­ρι­σμό της δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού COVID-19 στις επι­χει­ρή­σεις υπε­ρα­γο­ρών (super market)».

1. α) Οι επι­χει­ρή­σεις των υπε­ρα­γο­ρών τρο­φί­μων με ευθύ­νη των διοι­κή­σε­ών τους, δια­σφα­λί­ζουν ότι η προ­σέ­λευ­ση των κατα­να­λω­τών γίνε­ται, τηρώ­ντας την ανα­λο­γία του ενός ατό­μου ανά 10 τ.μ και με ελά­χι­στη από­στα­ση τα δύο (2) μέτρα μετα­ξύ τους.

β) Οι επι­χει­ρή­σεις, οφεί­λουν να ανα­πτύ­ξουν μηχα­νι­σμούς ελέγ­χου στις εισό­δους των κατα­στη­μά­των με φυσι­κά ή τεχνικά/ ψηφια­κά μέσα προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­στεί ότι δεν θα παρα­τη­ρού­νται φαι­νό­με­να συνω­στι­σμού και συμ­φό­ρη­σης στους χώρους στάθμευσης.

γ) Στις εισό­δους των κατα­στη­μά­των, θα πρέ­πει να υπάρ­χει συσκευή με απολυμαντικό/αντισηπτικό ή ισο­δύ­να­μης δρά­σης προ­ϊ­όν, προς ελεύ­θε­ρη χρή­ση από τους καταναλωτές.

δ) Οι διοι­κή­σεις των κατα­στη­μά­των φρο­ντί­ζουν οι χώροι αυτών, να αερί­ζο­νται με τεχνι­κά ή φυσι­κά μέσα και σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα να απο­λυ­μαί­νο­νται τα σημεία ενα­πό­θε­σης των προ­ϊ­ό­ντων, ταμεια­κών μηχα­νών, τερ­μα­τι­κών σταθ­μών κλπ

2. α) Ο ανε­φο­δια­σμός των κατα­στη­μά­των γίνε­ται καθ’ όλη την διάρ­κεια του εικο­σι­τε­τρά­ω­ρου. Οι επι­χει­ρή­σεις οφεί­λουν να δια­σφα­λί­ζουν ότι οι περι­βάλ­λο­ντες χώροι θα δια­τη­ρού­νται καθα­ροί, θα απο­λυ­μαί­νο­νται σε τακτά χρο­νι­κά δια­στή­μα­τα και ότι θα παρέ­χο­νται στο προ­σω­πι­κό εργα­σί­ας, οδη­γί­ες για την τήρη­ση των κανό­νων ορθών ατο­μι­κών και βιο­μη­χα­νι­κών πρα­κτι­κών. Τα τμή­μα­τα ποιό­τη­τας των επι­χει­ρή­σε­ων οφεί­λουν να ανα­πτύ­ξουν πρό­γραμ­μα καθα­ριό­τη­τας και απο­λύ­μαν­σης των χώρων διέ­λευ­σης των κατα­να­λω­τών, των επι­φα­νειών και των τεχνι­κών μέσων και να το απο­στεί­λουν εντός δύο ημε­ρών από την λήψη της παρού­σας στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση: gen-sec@gge.gr

3. β) Τα κατα­στή­μα­τα που η λει­τουρ­γία τους έχει ανα­στα­λεί για προ­λη­πτι­κούς ή κατα­σταλ­τι­κούς λόγους που σχε­τί­ζο­νται με τον κορο­ναϊό COVID-19, επα­να­λει­τουρ­γούν απο­κλει­στι­κά με την έκδο­ση σχε­τι­κής από­φα­σης του Υπουρ­γού Ανά­πτυ­ξης και Επεν­δύ­σε­ων. Η από­φα­ση δύνα­ται να εκδί­δε­ται κατό­πιν αιτή­μα­τος της επι­χεί­ρη­σης, το οποίο συνο­δεύ­ε­ται από: α) υπεύ­θυ­νη δήλω­ση του νόμι­μου εκπρο­σώ­που της περί απο­λύ­μαν­σης στο τελούν υπό ανα­στο­λή κατά­στη­μα από ειδι­κά πιστο­ποι­η­μέ­νη για τον σκο­πό αυτό εται­ρεία και β) από­δει­ξη παρο­χής υπη­ρε­σιών της ως άνω εται­ρεί­ας απο­λύ­μαν­σης. Το αίτη­μα επα­να­λει­τουρ­γί­ας και τα σχε­τι­κά έγγρα­φα απο­στέλ­λο­νται στην ηλε­κτρο­νι­κή διεύ­θυν­ση: gen-sec@gge.gr

γ) Η ανα­στο­λή της λει­τουρ­γί­ας των κέντρων δια­νο­μής και ανε­φο­δια­σμού των κατα­στη­μά­των που εμπο­ρεύ­ο­νται τρό­φι­μα και είδη πρώ­της ανά­γκης, των υπε­ρα­γο­ρών (super market), για προ­λη­πτι­κούς ή κατα­σταλ­τι­κούς λόγους που σχε­τί­ζο­νται με τον κορο­ναϊό COVID-19, αφο­ρά μόνο τα τμή­μα­τα των εγκα­τα­στά­σε­ων της επι­χεί­ρη­σης, στα οποία εντο­πί­ζε­ται κρού­σμα της νόσου, και όχι το σύνο­λο της επι­χεί­ρη­σης αυτής.

δ) Οι επι­χει­ρή­σεις μπο­ρούν να λει­τουρ­γούν όλα τα κατα­στή­μα­τα τους και τις Κυρια­κές, απο­κλει­στι­κά για την εκτέ­λε­ση παρά­δο­σης αγα­θών κατ’ οίκον (delivery) στους κατα­να­λω­τές, για παραγ­γε­λί­ες που έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί από ηλε­κτρο­νι­κό κατά­στη­μα τους.

ε) Επι­τρέ­πε­ται η λει­τουρ­γία των υπε­ρα­γο­ρών (super market)που βρί­σκο­νται εντός των κατα­στη­μά­των λια­νι­κού εμπο­ρί­ου που λει­τουρ­γούν με συμ­φω­νί­ες συνερ­γα­σί­ας τύπου «κατά­στη­μα εντός κατα­στή­μα­τος» (shop-in-a-shop), σε εκπτω­τι­κά κατα­στή­μα­τα (outlet), καθώς και σε εμπο­ρι­κά κέντρα και σε εκπτω­τι­κά χωριά που η λει­τουρ­γία τους έχει ανα­στα­λεί, μόνον εφό­σον δια­θέ­τουν ανε­ξάρ­τη­τη εξω­τε­ρι­κή είσο­δο για τους κατα­να­λω­τές από το υπό­λοι­πο συγκρό­τη­μα. Οι επι­χει­ρή­σεις οφεί­λουν να δια­σφα­λί­σουν την καθα­ριό­τη­τα των κοι­νό­χρη­στων χώρων που οδη­γούν στα καταστήματα.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων