- Διαφήμιση -

Κλειστά σήμερα τα φροντιστήρια ‑Συγκέντρωση καθηγητών ξένων γλωσσών έξω από το ΣτΕ

Διαμαρτύρονται για το ωράριο και οι συνθήκες εργασίας τους, διεκδικώντας να μην γίνει δεκτή περαιτέρω μείωση των αποδοχών τους

Συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας έξω από το ΣτΕ έχουν προ­γραμ­μα­τί­σει για σήμε­ρα, στις 9.00 το πρωί, οι εκπαι­δευ­τι­κοί στα φρο­ντι­στή­ρια και στα κέντρα ξένων γλωσ­σών, δια­μαρ­τυ­ρό­με­νοι για το λεγό­με­νο νόμο με τον οποίο το ωρά­ριο και οι συν­θή­κες εργα­σί­ας τους, εξο­μοιώ­νο­νται με αυτά των εκπαι­δευ­τι­κών στα σχο­λεία και διεκ­δι­κώ­ντας να μην γίνει δεκτή περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση των απο­δο­χών τους και προ­στα­σία από φαι­νό­με­να αυθαι­ρε­σί­ας και αδή­λω­της εργα­σί­ας που τεί­νουν να γίνουν «θεσμός» στους συγκε­κρι­μέ­νους χώρους, όπου εργάζονται.

Κλει­στά θα παρα­μεί­νουν σήμε­ρα όλα τα φρο­ντι­στή­ρια και Κέντρα Ξένων Γλωσ­σών ενώ με ανα­κοί­νω­σή τους οι εργα­ζό­με­νοι ανα­φέ­ρουν ανα­λυ­τι­κά τα όσα διεκδικούν:

• Υπο­γρα­φή αξιο­πρε­πών συλ­λο­γι­κών συμ­βά­σε­ων εργασίας.

• Βιώ­σι­μους και δίκαιους όρους εργα­σί­ας και αμοι­βής για όλους τους εκπαι­δευ­τι­κούς σε Φρο­ντι­στή­ρια Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης και Κέντρα Ξένων Γλωσσών.

• Πλή­ρη επα­να­φο­ρά των συλ­λο­γι­κών διαπραγματεύσεων.

• Απο­κα­τά­στα­ση των όρων επε­κτα­σι­μό­τη­τας και μετε­νέρ­γειας, όπως ίσχυαν πριν τη μνη­μο­νια­κή λαί­λα­πα και τις προ­βλέ­ψεις της Πρά­ξη Υπουρ­γι­κού Συμ­βου­λί­ου του 6/2012.

• Το ωρο­μί­σθιο των 7,43 ευρώ μικτά που ισχύ­ει σήμε­ρα δεν ικα­νο­ποιεί στοι­χειώ­δεις ανά­γκες των εργα­ζό­με­νων και πρέ­πει με την νέα ΣΣΕ να αυξηθεί.

 

 

Πηγή www.protothema.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων