- Διαφήμιση -

Τράπεζες: Αλλάζει το ωράριο — Οι νέες ώρες για το κοινό

Μετά την επίτευξη της συμφωνίας μεταξύ τραπεζοϋπαλλήλων και τραπεζών ματαιώνεται η προγραμματισμένη για την Τετάρτη 24ωρη απεργία από την ΟΤΟΕ.

Σε ανα­κοί­νω­σή της η ΟΤΟΕ ανα­φέ­ρει πως “οι βασι­κές διεκ­δι­κή­σεις, έγι­ναν απο­δε­κτές και ικα­νο­ποι­ή­θη­καν, ενώ παράλ­λη­λα ρυθ­μί­στη­καν και άλλα θέμα­τα που αφο­ρούν βασι­κές ανά­γκες των εργαζομένων”.

Στο πλαί­σιο της συμ­φω­νί­ας μειώ­νε­ται το ωρά­ριο συναλ­λα­γών κατά 30 λεπτά την ημέ­ρα από Δευ­τέ­ρα έως και Πέμ­πτη και δια­μορ­φώ­νε­ται από 08.00 έως 14.00 Δευ­τέ­ρα έως και Παρα­σκευή. Μέχρι στιγ­μής δεν έχει γίνει γνω­στό πότε θα τεθεί σε ισχύ το νέο ωράριο

Επί­σης, όπως ανα­φέ­ρε­ται στην ανακοίνωση:

Μετά από 7 χρό­νια μειώ­σε­ων και καθή­λω­σης του εισο­δή­μα­τος των τρα­πε­ζο­ϋ­παλ­λή­λων, λόγω της μνη­μο­νια­κής κρί­σης, η ΟΤΟΕ πέτυ­χε να αρχί­σει, η στα­δια­κή απο­κα­τά­στα­ση των απω­λειών μέσα στη τριε­τία στο πλαί­σιο του Ενιαί­ου Μισθολογίου.

Η συλ­λο­γι­κή εκπρο­σώ­πη­ση σε κάθε επι­χεί­ρη­ση του κλά­δου θα έχει δικαί­ω­μα ενη­μέ­ρω­σης και συζή­τη­σης για τα σχέ­δια ψηφιο­ποί­η­σης της αντί­στοι­χης Τρά­πε­ζας, που επη­ρε­ά­ζουν τους εργα­ζό­με­νους καθώς και για την εκπαί­δευ­ση που χρειά­ζο­νται οι εργα­ζό­με­νοι, προ­κει­μέ­νου να αντα­πο­κρι­θούν στις νέες συν­θή­κες της ψηφια­κής μετάβασης.

 

Πηγή www.news247.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων