- Διαφήμιση -

«Καμπανάκι» θεσμών στην Αθήνα για τις εκκρεμείς μεταρρυθμίσεις

Το μήνυμα ότι η Ελλάδα πρέπει να επιταχύνει την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων που εκκρεμούν, έως το Eurogroup της 11ης Μαρτίου, προκειμένου να δοθεί το πράσινο φως για την αποδέσμευση της δόσης, ύψους 1 δισ. ευρώ, αναμένεται να στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίνοντας σήμερα στη δημοσιότητα τη δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας για την Ελλάδα.

Οπως ανα­φέ­ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην έκθε­ση οι θεσμοί θα επι­ση­μαί­νουν, ότι από τον περα­σμέ­νο Νοέμ­βριο η Ελλά­δα ναι μεν έχει σημειώ­σει πρό­ο­δο σε τομείς των μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων, κυρί­ως τις τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες, ωστό­σο ορι­σμέ­νες δεσμεύ­σεις που έχει ανα­λά­βει η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση δεν έχουν ακό­μη ολο­κλη­ρω­θεί. Αυτές οι δεσμεύ­σεις περι­λαμ­βά­νουν την αντι­με­τώ­πι­ση των μη εξυ­πη­ρε­τού­με­νων δανεί­ων (συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της τρο­πο­ποί­η­σης του νόμου Κατσέ­λη για την προ­στα­σία της πρώ­της κατοι­κί­ας), τη στε­λέ­χω­ση της Ανε­ξάρ­τη­της Αρχής Εσό­δων, την απο­πλη­ρω­μή των ληξι­πρό­θε­σμων οφει­λών, τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις κ.ά..

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η εκτα­μί­ευ­ση της δόσης από τις επι­στρο­φές των κερ­δών των ελλη­νι­κών ομο­λό­γων που δια­κρα­τούν οι ευρω­παϊ­κές κεντρι­κές τρά­πε­ζες (ΑΝFAs — SMPs), εξαρ­τά­ται, βάσει της συμ­φω­νί­ας για το χρέ­ος, από την πορεία υλο­ποί­η­σης των μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων στην Ελλά­δα. Την από­φα­ση για την απο­δέ­σμευ­ση της δόσης, ύψους περί­που 1 δισ. ευρώ, θα λάβει το Eurogroup της 11ης Μαρ­τί­ου, βάσει της δεύ­τε­ρης έκθε­σης ενι­σχυ­μέ­νης επο­πτεί­ας που θα δοθεί σήμε­ρα στη δημοσιότητα.

Εξάλ­λου, στο πλαί­σιο της δια­δι­κα­σί­ας του ευρω­παϊ­κού εξα­μή­νου, η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή ανα­μέ­νε­ται να δώσει σήμε­ρα στη δημο­σιό­τη­τα τις εκθέ­σεις της για τυχόν μακρο­οι­κο­νο­μι­κές ανι­σορ­ρο­πί­ες στα κρά­τη-μέλη της ΕΕ.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα των εκθέ­σε­ων, ανα­μέ­νε­ται να παρου­σιά­σουν σε κοι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου γύρω στη 1 μ.μ. (ώρα Ελλά­δος) ο επί­τρο­πος οικο­νο­μί­ας, Πιερ Μοσκο­βι­σί, ο αντι­πρό­ε­δρος της Επι­τρο­πής, αρμό­διος για θέμα­τα ευρώ, Βάλ­ντις Ντο­μπρόβ­σκις και η επί­τρο­πος αρμό­δια για θέμα­τα απα­σχό­λη­σης και κοι­νω­νι­κών υπο­θέ­σε­ων, Μάριαν Τίσεν.

 

Πηγή www.agronews.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων