- Διαφήμιση -

Τσικνοπέμπτη στην Αθήνα ‑Με παραδοσιακά δρώμενα και μουσικές από το μεσημέρι

Με μουσικές, παραδοσιακά τραγούδια και δρώμενα από νωρίς το μεσημέρι θα γιορτάσει η Αθήνα την Τσικνοπέμπτη, ενώ όπως κάθε χρόνο οι καταστηματάρχες στη Βαρβάκειο θα στήσουν στο πεζοδρόμιο τις καθιερωμένες ψησταριές τους.

Δρώ­με­να που συν­δυά­ζουν την παρά­δο­ση, τη μου­σι­κή και το κέφι όπως επι­βάλ­λει η ατμό­σφαι­ρα του καρ­να­βα­λιού. Ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού, Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας δήμου Αθη­ναί­ων καλεί τους κατοί­κους και τους επι­σκέ­πτες της πόλης να γιορ­τά­σουν την Τσι­κνο­πέμ­πτη στην καρ­διά της Αθήνας.

Από τη 1 το μεση­μέ­ρι σε κεντρι­κά σημεία της πόλης, που απο­τε­λούν «κλα­σι­κούς» προ­ο­ρι­σμούς της Τσι­κνο­πέμ­πτης, θα ξεκι­νή­σουν εκδη­λώ­σεις που θα μυή­σουν το κοι­νό στην παρά­δο­ση της Απο­κριάς και θα τo παρα­σύ­ρουν στους ρυθ­μούς του καρναβαλιού.

Η Ομά­δα Ορχη­στι­κής Τέχνης Βάκ­χαι θα παρε­λαύ­νει με παρα­δο­σια­κές φορε­σιές και κρου­στά ξεκι­νώ­ντας από την πλα­τεία Συντάγ­μα­τος (13:00) για να κατα­λή­ξει στην Πλά­κα (δια­δρο­μή: πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, πεζό­δρο­μος Ερμού, πλα­τεία Μονα­στη­ρα­κί­ου, Πλάκα).

Το Καλ­λι­τε­χνι­κό Δίκτυο Κινη­τή­ρας θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει απο­κριά­τι­κα δρώ­με­να, εμπνευ­σμέ­να από τα φημι­σμέ­να καρ­να­βά­λια της χώρας μας, με εκκί­νη­ση από την πλα­τεία Ασω­μά­των (13:00) με στά­σεις σε διά­φο­ρα σημεία του κέντρου (πλα­τεία Ασω­μά­των, πλα­τεία Ψυρ­ρή, Βαρ­βά­κειος Αγο­ρά, πλα­τεία Αγί­ας Ειρήνης).

Το Εργα­στή­ρι Ελλη­νι­κής Μου­σι­κής δήμου Αθη­ναί­ων με τους ερμη­νευ­τές Δώρα Λοί­ζου και Μανώ­λη Σκου­λά θα ενι­σχύ­σουν με τη μου­σι­κή τους τη γιορ­τι­νή διά­θε­ση των καρ­να­βα­λι­στών στην πλα­τεία Μονα­στη­ρα­κί­ου (13:00).

 

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων