- Διαφήμιση -

Καμπανάκι στον ΣΥΡΙΖΑ για τις συμμαχίες μετά τον ανασχηματισμό

Γκρίνια και δυσαρέσκεια έχει προκαλέσει στον ΣΥΡΙΖΑ ο ανασχηματισμός και συγκεκριμένα η υπουργοποίηση δύο στελεχών του ΚΙΝΑΛ

Γκρί­νια και δυσα­ρέ­σκεια έχει προ­κα­λέ­σει στον ΣΥΡΙΖΑ ο ανα­σχη­μα­τι­σμός και συγκε­κρι­μέ­να η υπουρ­γο­ποί­η­ση δύο στε­λε­χών του ΚΙΝΑΛ, των Θάνου Μωραϊ­τη και του Άγγε­λου Τόλ­κα. Ειδι­κά η περί­πτω­ση του νέου υφυ­πουρ­γού Μετα­φο­ρών και Υπο­δο­μών φαί­νε­ται να έχει προ­κα­λέ­σει αλγει­νές εντυ­πώ­σεις καθώς έως και ένα μήνα πριν κατα­φε­ρό­ταν ενα­ντί­ον της κυβέρ­νη­σης με απα­ξιω­τι­κούς χαρα­κτη­ρι­σμούς στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Το αρνη­τι­κό κλί­μα απο­τυ­πώ­θη­κε αμέ­σως μετά τις ανα­κοι­νώ­σεις της Παρα­σκευ­ής με αρνη­τι­κό σχο­λια­σμό από μερί­δα της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ (είτε κομ­μα­τι­κής, είτε ευρύ­τε­ρα της επιρ­ρο­ής του) στα σόσιαλ μήντια. Την κρι­τι­κή που δια­τυ­πώ­θη­κε και στο εσω­τε­ρι­κό της Κου­μουν­δού­ρου ανέ­λα­βε να συνο­ψί­σει και να μετα­φέ­ρει — εκφρά­ζο­ντας προ­φα­νώς μεγά­λη μερί­δα του κόμ­μα­τος με ανα­φο­ρά στην τάση των 53, ενδε­χο­μέ­νως όμως όχι μόνο — ο Παύ­λος Κλαυ­δια­νός, επι­κε­φα­λής της συντα­κτι­κής ομά­δας της εφη­με­ρί­δας «Επο­χή» (εκφρά­ζει κυρί­ως τους 53).

«Η υπουρ­γο­ποί­η­ση δύο κεντρι­κών στε­λε­χών τού ΠΑΣΟΚ δημιουρ­γεί σει­ρά ερω­τη­μά­των, καθώς έως λίγους μήνες πριν είχαν υπεύ­θυ­νες θέσεις στο ΚΙΝΑΛ και δεν μοιά­ζει με όλες τις προη­γού­με­νες, κατ΄ αρχάς ως προς αυτό. Ως ενερ­γά στε­λέ­χη με τοπο­θε­τή­σεις τους ενα­ντί­ον του ΣΥΡΙΖΑ, δίνουν τώρα μονα­δι­κή τρο­φή στον αντι­κυ­βερ­νη­τι­κό Τύπο για το αγα­πη­μέ­νο του έργο φθο­ράς της κυβέρ­νη­σης» ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων.

Επί­σης σημειώ­νει πως η προ­σέγ­γι­ση με τον κόσμο της κεντρο­α­ρι­στε­ράς απαι­τεί λεπτούς χει­ρι­σμούς (που προ­φα­νώς εδώ δεν έγι­ναν) και συνέ­χι­ση του δια­λό­γου, αντί του μηνύ­μα­τος ότι αυτή (η προ­σέγ­γι­ση) περ­νά μέσα από υπουρ­γι­κές και άλλες θέσεις. Και τέλος, σημειώ­νε­ται η ανά­γκη η όποια διεύ­ρυν­ση να μην είναι μονό­πλευ­ρα προς την κεντρο­α­ρι­στε­ρά αλλά και προς τα αρι­στε­ρά του ΣΥΡΙΖΑ.

Σε ραδιο­φω­νι­κή του συνέ­ντευ­ξη (Αθή­να 9,84) ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Δημή­τρης Τζα­να­κό­που­λος θέλη­σε να μετα­φέ­ρει την οπτι­κή του Μαξί­μου για τον ανα­σχη­μα­τι­σμό λέγο­ντας πως με αυτόν η κυβέρ­νη­ση έδει­ξε πως «είναι ανοι­χτή σε συνερ­γα­σί­ες, δεν περιο­ρί­ζε­ται μόνο στα πολι­τι­κά στε­λέ­χη του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει τη δυνα­τό­τη­τα να απευ­θύ­νε­ται σε έναν ευρύ­τε­ρο κόσμο, ο οποί­ος έχει ανα­φο­ρά στον προ­ο­δευ­τι­κό χώρο».

Πάντως, πολ­λοί αμφι­σβη­τούν δεί­χνουν να αμφι­σβη­τούν ότι τα πρό­σω­πα αυτά σημα­το­δο­τούν κάτι άλλο πέρα από το ότι προ­κα­λούν εκνευ­ρι­σμό στο ΚΙΝΑΛ.

Ο ανα­σχη­μα­τι­σμός ουσια­στι­κά έχει χτυ­πή­σει καμπα­νά­κι στο εσω­τε­ρι­κό του ΣΥΡΙΖΑ για τις συμ­μα­χί­ες και τις συνερ­γα­σί­ες και τη μέθο­δο που θα ακο­λου­θη­θεί εν όψει και της συγκρό­τη­σης των ψηφο­δελ­τί­ων καταρ­χάς για τις ευρω­ε­κλο­γές και τις αυτο­διοι­κη­τι­κές εκλο­γές, αφού μερί­δα του κόμ­μα­τος δεν επι­θυ­μεί συνερ­γα­σί­ες με πρό­σω­πα του παλαιού συστή­μα­τος που δεν πατούν στο έδα­φος «προ­γραμ­μα­τι­κών συγκλί­σε­ων» αλλά δεί­χνουν να έχουν πρό­σκαι­ρα «τυχο­διω­κτι­κά» χαρακτηριστικά.

Το κλί­μα αυτό πιθα­νό­τα­τα ανα­μέ­νε­ται να απο­τυ­πω­θεί στην επερ­χό­με­νη Κεντρι­κή Επι­τρο­πή που θα συγκλη­θεί τέλη Φεβρουα­ρί­ου με αρχές Μαρ­τί­ου προ­κει­μέ­νου να συζη­τή­σει για τις ευρωεκλογές.

 

Πηγή http://www.topontiki.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων