Η αμερικανική πρεσβεία φοβάται για τρομοκρατικό χτύπημα στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα

Τον φόβο της για τον κίνδυνο τρομοκρατικού χτυπήματος στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων εξέφρασε η αμερικανική πρεσβεία. Πρόκειται, ωστόσο, για μια κίνηση που κάνει κάθε χρόνο.

Στην φετι­νή της ανα­κοί­νω­σή η αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία ενη­με­ρώ­νει τους Αμε­ρι­κα­νούς πολί­τες πως τα μέτρα ασφα­λεί­ας στην Ελλά­δα παρα­μέ­νουν αυξη­μέ­να εξαι­τί­ας των συνε­χι­ζό­με­νων απει­λών που προ­κα­λούν οι διε­θνείς τρο­μο­κρα­τι­κές οργα­νώ­σεις και συνι­στά σε όσους ταξι­δέ­ψουν στην Ελλά­δα να είναι ιδιαί­τε­ρα προ­σε­κτι­κοί.

Προει­δο­ποιεί μάλι­στα σε ένα γενι­κό­τε­ρο πλαί­σιο ότι βίαιοι εξτρε­μι­στές συνε­χί­ζουν να επι­κε­ντρώ­νο­νται σε τοπο­θε­σί­ες όπως οι αγο­ρές Χρι­στου­γέν­νων, τα εμπο­ρι­κά κέντρα, τα αερο­δρό­μια, τα κλαμπ, τα εστια­τό­ρια, οι χώροι λατρεί­ας και άλλοι στό­χοι που επι­σκέ­πτο­νται οι του­ρί­στες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αμερικανικής πρεσβείας

«Τοπο­θε­σία: Ελλά­δα – Σε ολό­κλη­ρη τη χώρα

Συμ­βάν: Κατά τη διάρ­κεια της εορ­τα­στι­κής περιό­δου, τα μέτρα ασφα­λεί­ας στην Ελλά­δα, παρα­μέ­νουν σε υψη­λά επί­πε­δα, εξαι­τί­ας των συνε­χι­ζό­με­νων απει­λών που παρου­σιά­ζουν διε­θνι­κές τρο­μο­κρα­τι­κές οργα­νώ­σεις και μεμο­νω­μέ­να άτο­μα τα οποία εμπνέ­ο­νται από βίαιη εξτρε­μι­στι­κή ιδε­ο­λο­γία, σε όλη την Ευρώ­πη.

Οι βίαιοι εξτρε­μι­στές, συνε­χί­ζουν να εστιά­ζουν σε τοπο­θε­σί­ες όπως χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες αγο­ρές, εμπο­ρι­κά κέντρα, αερο­δρό­μια, νυκτε­ρι­νά κατα­στή­μα­τα δια­σκέ­δα­σης, τοπο­θε­σί­ες (θρη­σκευ­τι­κής) λατρεί­ας, κόμ­βους μετα­φο­ρών και άλλους μαλα­κούς στό­χους στους οποί­ους συχνά­ζουν του­ρί­στες.»

Στη συνέ­χεια δίνο­νται συγκε­κρι­μέ­νες οδη­γί­ες

«Να είστε σε συνε­χή επα­γρύ­πνη­ση σε εορ­τα­στι­κά δρώ­με­να και φεστι­βάλ, σε χώρους θρη­σκευ­τι­κής λατρεί­ας και σε πολυ­σύ­χνα­στα μέρη.

Ανα­θε­ω­ρή­στε τα δικά σας προ­σω­πι­κά μέτρα ασφά­λειας.

Να επι­θε­ω­ρεί­τε συχνά τον περι­βάλ­λο­ντα χώρο στον οποίο κινεί­στε.

Να ενη­με­ρώ­νε­στε από τα τοπι­κά ΜΜΕ για τυχόν εξε­λί­ξεις».

Δεί­τε την ανα­κοί­νω­ση της αμε­ρι­κα­νι­κής πρε­σβεί­ας. 

 

Πηγή www.newsit.gr

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων