Καιρός : Χειμώνας με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια

Ο καιρός αλλάζει με κύρια χαρακτηριστικά την κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας και τις χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Ο χει­μώ­νας φαί­νε­ται ότι είναι προ πυλών, καθώς μέσα στις επό­με­νες μέρες τα ορει­νά ανα­μέ­νε­ται να ασπρί­σουν ενώ προ­βλέ­πε­ται και μεγά­λη πτώ­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας.

«Έρχε­ται ο χει­μώ­νας για 30 ώρες», τονί­ζει στην πρό­γνω­σή του για τον και­ρό των επό­με­νων ημε­ρών ο μετε­ω­ρο­λό­γος Γιάν­νης Καλ­λιά­νος, σύμ­φω­να με τον οποίο ανα­μέ­νε­ται να πέσουν χιό­νια όχι μόνο στα ορει­νά, αλλά και σε περιο­χές με χαμη­λό­τε­ρο υψό­με­τρο.

«Από την Τρί­τη το βρά­δυ θα εισέλ­θουν ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλ­κά­νια στα βόρεια και θα χιο­νί­σει στα ορει­νά και σε αρκε­τά ημιο­ρει­νά της Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης», ανα­φέ­ρει ο κ. Καλ­λιά­νος στην πρό­γνω­ση του για τον και­ρό των επό­με­νων 24ωρων.

«Ειδι­κά σε περιο­χές της Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας αλλά και της Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης θα χιο­νί­σει ακό­μη και σε χαμη­λό­τε­ρα υψό­με­τρα από αργά το βρά­δυ της Τρί­της και μέσα στη νύχτα προς την Τετάρ­τη. Εκτι­μά­ται ότι ειδι­κά των νομών Πιε­ρί­ας, Κιλ­κίς και Θεσ­σα­λο­νί­κης ίσως πρό­σκαι­ρα έχου­με ακό­μη και εκπλή­ξεις αν υπάρ­ξει «συγ­χρο­νι­σμός» του υετού (βρο­χής – χιό­νι) με την έλευ­ση των ψυχρών αερί­ων μαζών», ανα­φέ­ρει ο κ. Καλ­λιά­νος.

«Ίδιες εκπλή­ξεις ανα­μέ­νο­νται και στους νομούς Έβρου, Ροδό­πης, Ξάν­θης και ίσως και Καβά­λας, δηλα­δή πιθα­νές ενδε­χό­με­νες χιο­νο­πτώ­σεις ακό­μη και σε χαμη­λό­τε­ρα υψό­με­τρα από τα ημιο­ρει­νά (ενδει­κτι­κά πάνω από τα 200–300 μέτρα)», σημειώ­νει ακό­μη.

Σύμ­φω­να με την πρό­γνω­ση της ΕΜΥ, οι θερ­μο­κρα­σί­ες θα είναι πιο χαμη­λές, ενώ στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της χώρας, ο και­ρός θα είναι αίθριος με αραιές νεφώ­σεις.

Αττική

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες.

Άνε­μοι : Βόρειοι βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 και στα ανα­το­λι­κά έως 5 μπο­φόρ. Από το από­γευ­μα μετα­βλη­τοί ασθε­νείς.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 16 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Θεσσαλονίκη

Και­ρός: Λίγες νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες.
Άνε­μοι : Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 05 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου.

Μακεδονία, Θράκη

Και­ρός: Αρχι­κά γενι­κά αίθριος με λίγες τοπι­κές νεφώ­σεις στην κεντρι­κή και ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία. Βαθ­μιαία αραιές νεφώ­σεις, οι οποί­ες το από­γευ­μα στα­δια­κά από τα δυτι­κά θα πυκνώ­σουν.
Άνε­μοι : Ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 3 με 4 μπο­φόρ, στρε­φό­με­νοι από το από­γευ­μα σε δυτι­κούς νοτιο­δυ­τι­κούς με την ίδια έντα­ση.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 01 έως 13 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη δυτι­κή Μακε­δο­νία 2 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησος

Και­ρός: Αραιές νεφώ­σεις κατά τόπους πυκνές αρχι­κά στο Ιόνιο και βαθ­μιαία και στις υπό­λοι­πες περιο­χές. Σπο­ρα­δι­κές βρο­χές θα σημειω­θούν αρχι­κά στο Ιόνιο και βαθ­μιαία στα κεντρι­κά και βόρεια ηπει­ρω­τι­κά.
Άνε­μοι : Ανα­το­λι­κοί νοτιο­α­να­το­λι­κοί 3 με 5 μπο­φόρ, στρε­φό­με­νοι βαθ­μιαία από το από­γευ­μα στο Ιόνιο σε νότιους.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 08 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στην Ήπει­ρο 5 με 6 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησος

Και­ρός: Αρχι­κά λίγες νεφώ­σεις τοπι­κά αυξη­μέ­νες στα ανα­το­λι­κά και τα νότια. Βαθ­μιαία αραιές νεφώ­σεις που το από­γευ­μα στα κεντρι­κά και τα βόρεια θα πυκνώ­σουν.
Άνε­μοι : Μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ. Στα ανα­το­λι­κά και τα νότια μέχρι το μεση­μέ­ρι ανα­το­λι­κοί βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 μπο­φόρ.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 06 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Και­ρός: Νεφώ­σεις κατά περιό­δους αυξη­μέ­νες.
Άνε­μοι : Από βόρειες διευ­θύν­σεις 4 με 5 και πρό­σκαι­ρα τοπι­κά 6 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση από το από­γευ­μα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 12 έως 17 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στη νότια Κρή­τη 2 με βαθ­μούς υψη­λό­τε­ρη.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Και­ρός: Αρχι­κά λίγες τοπι­κές νεφώ­σεις. Από το από­γευ­μα αραιές νεφώ­σεις που βαθ­μιαία στα βόρεια θα πυκνώ­σουν.
Άνε­μοι : Στα νησιά του ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου βορειο­α­να­το­λι­κοί 4 με 5 και από το από­γευ­μα μετα­βλη­τοί 3 με 4 μπο­φόρ. Στα Δωδε­κά­νη­σα βόρειοι βορειο­δυ­τι­κοί 5 με 6 μπο­φόρ με στα­δια­κή εξα­σθέ­νη­ση το από­γευ­μα.
Θερ­μο­κρα­σία: Από 14 έως 19 βαθ­μούς Κελ­σί­ου. Στα βόρεια 4 με 5 βαθ­μούς χαμη­λό­τε­ρη.

 

Πηγή www.in.gr

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων