- Διαφήμιση -

Διακινούσαν τα ναρκωτικά με αυτοκίνητα και… φέρετρα

Διακινούσαν κάνναβη σε Κορινθία, Αττική, Δωδεκάνησα, Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη

Εξαρ­θρώ­θη­κε από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Κορίν­θου εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, τα μέλη της οποί­ας δια­κι­νού­σαν ποσό­τη­τες κάν­να­βης σε περιο­χές της Κοριν­θί­ας, της Αττι­κής, των Δωδε­κα­νή­σων, της Χαλ­κι­δι­κής και της Θεσσαλονίκης.

Για την εξάρ­θρω­ση της πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν ευρεί­ας κλί­μα­κας αστυ­νο­μι­κές επι­χει­ρή­σεις σε περιο­χές της Αττι­κής, από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφα­λεί­ας Κορίν­θου. Στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης συνε­λή­φθη­σαν ένας 36χρονος Έλλη­νας και δύο αλλο­δα­ποί, ηλι­κί­ας 26 και 33 ετών αντί­στοι­χα, καθώς και μία 37χρονη Ελλη­νί­δα, μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης. Σε βάρος τους σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, για σύστα­ση εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης και παρά­βα­ση της νομο­θε­σί­ας για τα ναρκωτικά.

Ως προς το χρο­νι­κό της εξάρ­θρω­σης, μετά από συστη­μα­τι­κή αστυ­νο­μι­κή έρευ­να που διε­ξή­γα­γε το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Κορίν­θου, αξιο­ποιώ­ντας κατάλ­λη­λα και συν­δυα­στι­κά στοι­χεία, ευρή­μα­τα, αλλά και απο­τε­λέ­σμα­τα φυσι­κών και τεχνι­κών μεθό­δων, προ­έ­κυ­ψε ότι οι συλ­λη­φθέ­ντες συγκρό­τη­σαν από τις αρχές Σεπτεμ­βρί­ου εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση με σκο­πό τη δια­κί­νη­ση ποσο­τή­των κάν­να­βης, στις ευρύ­τε­ρες περιο­χές της Κοριν­θί­ας, της Αττι­κής, των Δωδε­κα­νή­σων, της Χαλ­κι­δι­κής και της Θεσσαλονίκης.

Τα μέλη της οργά­νω­σης, προ­κει­μέ­νου να συγκα­λύ­πτουν την παρά­νο­μη δρα­στη­ριό­τη­τά τους και να απο­προ­σα­να­το­λί­ζουν τις έρευ­νες των διω­κτι­κών Αρχών, χρη­σι­μο­ποιού­σαν τηλε­φω­νι­κές συν­δέ­σεις, που δεν ήταν δηλω­μέ­νες στα πραγ­μα­τι­κά τους στοι­χεία, αλλά σε στοι­χεία τρί­των προ­σώ­πων, ενώ κατά τις μετα­ξύ τους συνο­μι­λί­ες, χρη­σι­μο­ποιού­σαν συν­θη­μα­τι­κή και κωδι­κο­ποι­η­μέ­νη ορολογία.

Ειδι­κό­τε­ρα, σε έρευ­να που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στον Πει­ραιά από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφά­λειας Κορίν­θου, σε όχη­μα όπου επέ­βαι­ναν ο 36χρονος με τη 37χρονη, ανευ­ρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν ποσό­τη­τες κάν­να­βης συνο­λι­κού βάρους 16,882 κιλών, οι οποί­ες ήταν επι­με­λώς κρυμ­μέ­νες σε διά­φο­ρα μέρη αυτού. Στη συνέ­χεια σε έρευ­να που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε με τη συν­δρο­μή δικα­στι­κών λει­τουρ­γών σε γρα­φείο τελε­τών της 37χρονης και συγκε­κρι­μέ­να εντός φέρε­τρου, βρέ­θη­καν και κατα­σχέ­θη­καν συνο­λι­κά ποσό­τη­τες κάν­να­βης, συνο­λι­κού βάρους 35,180 κιλών.

Παράλ­λη­λα, σε περιο­χές της Αττι­κής εντο­πί­στη­καν και συνε­λή­φθη­σαν από αστυ­νο­μι­κούς του Τμή­μα­τος Ασφά­λειας Κορίν­θου και οι δύο αλλο­δα­ποί. Επι­πλέ­ον, κατα­σχέ­θη­κε ένα όχη­μα ως μέσο τέλε­σης αξιό­ποι­νων πρά­ξε­ων, καθώς και πέντε κινη­τά τηλέ­φω­να. Οι συλ­λη­φθέ­ντες θα οδη­γη­θούν στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθη­νών, ενώ οι έρευ­νες συνε­χί­ζο­νται από το Τμή­μα Ασφα­λεί­ας Κορίν­θου, προ­κει­μέ­νου να διε­ρευ­νη­θεί περαι­τέ­ρω το εύρος της εγκλη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας της οργά­νω­σης και η τυχόν εμπλο­κή-συμ­με­το­χή περισ­σο­τέ­ρων ατό­μων σε αυτή.

 

Πηγή www.news.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων