- Διαφήμιση -

Άνοδο στις οικοδομικές άδειες: Μύθος ή πραγματικότητα;

Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου Μεσιτών Αθήνας-Αττικής Άγις Φικιώρης εξηγεί στο news.gr την εικόνα πίσω από την αύξηση

Αίσθη­ση προ­κά­λε­σε η αύξη­ση 21,3% που κατα­γρά­φη­κε στον όγκο της ιδιω­τι­κής οικο­δο­μι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας στο σύνο­λο της περυ­σι­νής χρο­νιάς, μετά και την άνο­δο που σημειώ­θη­κε τον Δεκέμ­βριο 2018.

Του Μαρί­νου Γκασιάμη

Σύμ­φω­να με την ΕΛΣΤΑΤ, τον Δεκέμ­βριο εκδό­θη­καν στο σύνο­λο της χώρας 1.166 οικο­δο­μι­κές άδειες που αντι­στοι­χούν σε 275,4 χιλιά­δες m2 επι­φά­νειας και 1.152,3 χιλιά­δες m3 όγκου. Με απο­τέ­λε­σμα, να παρου­σια­στεί μεί­ω­ση 7,6% στον αριθ­μό των οικο­δο­μι­κών αδειών, αλλά αύξη­ση 18,2% στην επι­φά­νεια και 17,3% στον όγκο σε σχέ­ση με τον αντί­στοι­χο μήνα του 2017. Στο σύνο­λο του 2018, υπήρ­ξε αύξη­ση 10% στον αριθ­μό των οικο­δο­μι­κών αδειών, 22,7% στην επι­φά­νεια και 21,3% στον όγκο σε σύγκρι­ση με την περί­ο­δο Ιανουα­ρί­ου- Δεκεμ­βρί­ου 2017.

Ωστό­σο μιλώ­ντας κανείς με κύκλους της αγο­ράς το news.gr διευ­κρί­νη­σε πως δεν πρό­κει­ται για νέες οικο­δο­μές αλλά για άδειες που λαμ­βά­νο­νται περισ­σό­τε­ρο για ανα­και­νί­σεις παλαιό­τε­ρων κτιρίων.

Ειδι­κό­τε­ρα ο αντι­πρό­ε­δρος του συλ­λό­γου Μεσι­τών Αθή­νας-Αττι­κής Άγις Φικιώ­ρης επε­σή­μα­νε πως πρό­κει­ται κυρί­ως για ξένους επεν­δυ­τές που εστιά­ζουν μετα­ξύ άλλων και στην ανα­καί­νι­ση μικρών ξενο­δο­χεί­ων στο κέντρο της Αθή­νας. Συγκε­κρι­μέ­να ο κ. Άγις Φικιώ­ρης είπε στο news.gr τα εξής: «Η δρα­στη­ριό­τη­τα αυτή ναι μεν έχει ξεκι­νή­σει και δεί­χνει μια κινη­τι­κό­τη­τα, η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με κατοι­κία και ειδι­κά στο κέντρο της Αθή­νας, που είναι πολύ σημα­ντι­κό λόγω και του Airbnb.

Πρό­κει­ται και για επαγ­γελ­μα­τι­κή χρή­ση. Έχου­με μεγά­λο ενδια­φέ­ρον από ξένους επεν­δυ­τές που έχουν ξεκι­νή­σει με μικρά ξενοδοχεία.

Οι άδειες οικο­δό­μη­σης βέβαια δεν ξεκα­θα­ρί­ζουν κάτι. Η άδεια χρειά­ζε­ται και για μια απο­κα­τά­στα­ση ξενο­δο­χεί­ου, επι­σκευών δια­με­ρι­σμά­των, κάτι που σημαί­νει πως ένα υπάρ­χον ακί­νη­το παίρ­νει ξανά μια άδεια αποκατάστασης.

Για εργα­σί­ες έτσι δεν ξέρου­με κατά πόσο αυτή η εικό­να είναι πραγ­μα­τι­κή. Δηλα­δή έβγα­λε άδεια και χτί­ζει αλλά έβγα­λε άδεια και επισκευάζει.

Όλα τα επαγ­γελ­μα­τι­κά κτί­ρια στο κέντρο που έχουν που­λη­θεί περ­νάς και βλέ­πεις σκα­λω­σιές. Αυτά θέλουν άδεια.

Υπάρ­χουν άδειες και για πολυ­κα­τοι­κί­ες αλλά ακό­μα δεν είναι η αγο­ρά τέτοια που ο άλλος θα πάει να ξεκινήσει.

Πρέ­πει να είναι στο Κου­κά­κι ας πού­με και να ξέρει ότι θα που­λή­σει πριν ξεκι­νή­σει. Πρό­κει­ται για μεμο­νω­μέ­νες περιπτώσεις.

Θα πρέ­πει να έχει το οικό­πε­δο από παλιά και πάντα μιλά­με για περιο­χές που είναι «δυνα­τές».
Πρό­κει­ται λοι­πόν για ιδιω­τι­κές εται­ρεί­ες που έχουν αγο­ρά­σει και χτί­ζουν, είναι τα ξενο­δο­χεία κλπ και βέβαια αυτή η κινη­τι­κό­τη­τα δεν αφο­ρά μόνο την Αθή­να.

Όλοι αυτοί οι επεν­δυ­τές που έχουν πάει στα πρω­το­κλα­σά­τα νησιά εκεί έχου­με πραγ­μα­τι­κά ισχυ­ρή οικο­δό­μη­ση και είναι με πολ­λά τετραγωνικά.

Δηλα­δή φτιά­χνεις μια ξενο­δο­χεια­κή μονά­δα. Δεν είναι τα τετρα­γω­νι­κά μιας πολυκατοικίας.
Τα νησιά του Αιγαί­ου έχουν μια δυνα­μι­κή και όχι μόνο, Μύκο­νο, Σαντο­ρί­νη. Κέρ­κυ­ρα και Ζάκυν­θος, Κρή­τη έχουν μια οικο­δό­μη­ση. Έτσι λοι­πόν μπο­ρεί από αυτό το 10% το πέντε να είναι στην Αθή­να, στο κέντρο μέσα το υπό­λοι­πο είναι στην περιφέρεια.

Δεν είναι όμως νέα κτί­ρια, παίρ­νω γη και χτί­ζω. Είναι επεν­δυ­τές που πήραν άδεια για να κάνουν ανακαίνιση.

Οι άλλοι (στα­τι­στι­κή υπη­ρε­σία) δεν παίρ­νουν την διευ­κρί­νη­ση από την πολε­ο­δο­μία. Ένας κατα­σκευα­στής σήμε­ρα θα ξεκι­νή­σει να χτί­σει μόνο αν έχει που­λή­σει από πριν το 60–70%».

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων