- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Ολική ανάπλαση του γηπέδου της Ακαδημίας Πλάτωνος

Το συγκε­κρι­μέ­νο έργο απο­τε­λεί έναν μόνο κρί­κο της αλυ­σί­δας των παρεμ­βά­σε­ων του Δήμου για την ανα­βάθ­μι­ση και των εκσυγ­χρο­νι­σμό των αθλη­τι­κών υπο­δο­μών της Αθή­νας. Τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες ολο­κλη­ρώ­θη­καν με επι­τυ­χία οι εργα­σί­ες της ετή­σιας συντή­ρη­σης στα γήπε­δα ποδο­σφαί­ρου 11x11 στην Αλε­πό­τρυ­πα (Άνω Κυψέ­λη) και στο γήπε­δο του ΡΟΥΦ (Πετρά­λω­να), όπως επί­σης και στα εννέα γήπε­δα 5x5 που «απλώ­νο­νται» στις επτά δημο­τι­κές κοι­νό­τη­τες του Δήμου.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων