- Διαφήμιση -

Πόρτο Ράφτη: Ανάστατοι οι κάτοικοι εξαιτίας της επικείμενης λειτουργίας του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων

Ο τοπι­κός πλη­θυ­σμός εκφρά­ζει την έντο­νη ανη­συ­χία του ότι είναι ζήτη­μα χρό­νου η μόλυν­ση του παρα­λια­κού μετώ­που ενώ οι φόβοι εντεί­νο­νται εξαι­τί­ας του γεγο­νό­τος ότι η ΕΥΔΑΠ δεν έχει δημο­σιο­ποι­ή­σει την ορι­στι­κή μελέ­τη περι­βαλ­λο­ντι­κών επι­πτώ­σε­ων που θα έρθει το έργο, ενώ έχουν απορ­ρι­φθεί όλες οι εναλ­λα­κτι­κές λύσεις.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων