- Διαφήμιση -

Ζεφύρι: Συλλήψεις μετά τα συνεχιζόμενα επεισόδια με τους Ρομά

H αστυ­νο­μι­κή επι­χεί­ρη­ση στην Δυτι­κή Αττι­κή ξεκί­νη­σε σήμε­ρα (08.12.2022), με τους αστυ­νο­μι­κούς να πραγ­μα­το­ποιούν ελέγ­χους σε καταυ­λι­σμούς Ρομά που βρί­σκο­νται στο Μενί­δι και στο Ζεφύ­ρι. Κατά την πρώ­τη φάση της αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν τρεις συλ­λή­ψεις και στη συνέ­χεια έγι­νε σύσκε­ψη στη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής (ΓΑΔΑ).….

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων