- Διαφήμιση -

Δήμος Αθηναίων: Επιχείρηση για την απομάκρυνση χιλιάδων εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων

«Απε­λευ­θε­ρώ­νου­με εκα­το­ντά­δες θέσεις στάθ­μευ­σης προς όφε­λος των Αθη­ναί­ων», δηλώ­νει ο δήμαρ­χος Αθή­νας Κώστας Μπα­κο­γιάν­νης για τις επι­χει­ρή­σεις απο­μά­κρυν­σης των αυτο­κι­νή­των που πραγ­μα­το­ποιού­νται στο πλαί­σιο της συντο­νι­σμέ­νης προ­σπά­θειας για να απε­λευ­θε­ρω­θεί πολύ­τι­μος δημό­σιος χώρος για τις ανά­γκες στάθμευσης…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων