- Διαφήμιση -

Αθήνα: 3η στις πιο βρώμικες δημόσιες τουαλέτες στην Ευρώπη

Η συζή­τη­ση για δημό­σιες τουα­λέ­τες στην Ελλά­δα μάλ­λον δεν έχει ανοί­ξει ακό­μα καθώς το κόστος λει­τουρ­γί­ας τους έχει μετα­το­πι­σθεί στα κατα­στή­μα­τα εστί­α­σης και στα εμπο­ρι­κά κέντρα που καλού­νται να δια­χει­ρι­στούν μια υπη­ρε­σία που θα έπρε­πε οργα­νω­μέ­να να προ­σφέ­ρουν οι δήμοι. Για­τί όχι και οργα­νω­μέ­νες ιδιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις που θα προ­σέ­φε­ραν αυτή την υπη­ρε­σία σε ένα από­λυ­τα καθα­ρό και προ­σεγ­μέ­νο περι­βάλ­λον όπως και στις σύγ­χρο­νες ευρω­παϊ­κές χώρες; Το ότι καμ­μιά δημο­τι­κή αρχή δεν το έχει αντι­με­τω­πί­σει οργα­νω­μέ­να και επαρ­κώς δεί­χνει και το πολι­τι­στι­κό επί­πε­δο των δημο­τι­κών ηγε­σιών στη χώρα μας. Ταυ­τό­χρο­να δεν υπάρ­χει πολι­τι­κή για επο­χού­με­νες τουα­λέ­τες καθώς δεν υπάρ­χει πρό­βλε­ψη ή νομο­θε­τι­κή δέσμευ­ση στα πάρ­κινγκ και στα βεν­ζι­νά­δι­κα να υπάρ­χουν χώροι απορ­ρο­ής των λυμά­των των τρο­χο­φό­ρων ( τρο­χό­σπι­των ή πούλ­μαν που δια­θέ­τουν τουα­λέ­τες. Σημεί­ω­ση: είμα­στε η μόνη χώρα στα βαλ­κά­νια που δεν μπο­ρού­με να χρη­σι­μο­ποι­ή­σου­με επο­χού­με­νες τουαλέτες!)

Στην πρω­τεύ­ου­σα μας, την Αθή­να,  βρε­θή­κα­με να έχου­με τις τρί­τες χει­ρό­τε­ρες δημό­σιες τουα­λέ­τες στην Ευρώ­πη, με βαθ­μο­λο­γία καθα­ριό­τη­τας 0,63 στα 5, καθώς και με το υψη­λό­τε­ρο ποσο­στό κρι­τι­κών με το ένα δέκα­το των ερω­τη­θέ­ντων (10,91%) να επι­ση­μαί­νει ότι οι δημό­σιες τουα­λέ­τες είναι «βρώ­μι­κες».

Συγ­χα­ρη­τή­ρια σε όλους τους πολι­τι­σμέ­νους δημάρ­χους μας, όχι μόνο αυτόν της Αθή­νας, που κατα­φέρ­νουν με τόσα δια­θέ­σι­μα κον­δύ­λια  να μας κρα­τούν στα­θε­ρά σε περι­βάλ­λον Αφρικής!

Για περισ­σό­τε­ρα εδώ

 

Why World Toilet Day?

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων