- Διαφήμιση -

Δεκάδες συλλήψεις σε παράνομο καζίνο στην Αθήνα

Η άδεια του καταστήματος είχε ανακληθεί, καθώς είχε εκδοθεί με χρήση πλαστών εγγράφων

Συνο­λι­κά 73 άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν από τη Διεύ­θυν­ση Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας σε κατά­στη­μα σε περιο­χή της Αθή­νας, όπου διε­ξά­γο­νταν παρά­νο­μα τυχε­ρά παίγνια.

Πρό­κει­ται για 65 «παί­κτες» και οκτώ υπάλ­λη­λους, σε βάρος των οποί­ων σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία αυτό­φω­ρης δια­δι­κα­σί­ας για ‑κατά περί­πτω­ση- παρα­βά­σεις των νομο­θε­σιών για τα παί­γνια κα την προ­στα­σία του ατό­μου από την επε­ξερ­γα­σία δεδο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χαρα­κτή­ρα κ.λπ. αδικήματα.

Η άδεια του κατα­στή­μα­τος είχε ανα­κλη­θεί, ενώ από έρευ­να της Διεύ­θυν­σης Οικο­νο­μι­κής Αστυ­νο­μί­ας δια­κρι­βώ­θη­κε, ότι είχε εκδο­θεί με τη χρή­ση πλα­στών εγγρά­φων, από άτο­μα με πλα­στά στοι­χεία, εξα­πα­τώ­ντας τις αρμό­διες Υπηρεσίες.

Για το θέμα αυτό περι­λαμ­βά­νο­νται στη σχη­μα­τι­σθεί­σα δικο­γρα­φία άλλα δέκα άτομα,με τις κατη­γο­ρί­ες της πλα­στο­γρα­φί­ας πιστο­ποι­η­τι­κών, της υφαρ­πα­γής ψευ­δούς βεβαί­ω­σης κ.λπ. αδικημάτων.

Κατά την έρευ­να στους χώρους του κατα­στή­μα­τος βρέ­θη­καν και κατασχέθηκαν :

• 43 κεντρι­κές μονά­δες ηλε­κτρο­νι­κών υπο­λο­γι­στών εκ των οποί­ων οι τέσ­σε­ρις ήταν κεντρι­κές μονά­δες ελέγ­χου και δια­χεί­ρι­σης (server),

• Κατα­γρα­φι­κό και 26 ασύρ­μα­τες κάμε­ρες κατα­γρα­φής εικόνας,

• Τρία παιγνιομηχανήματα,

• Πέντε τρα­πέ­ζια διε­νέρ­γειας χαρτοπαιγνίων,

• Τέσ­σε­ρα τρα­πέ­ζια ρουλέτας,

• Ταμεια­κή μηχανή,

• Είκο­σι τράπουλες,

• Ιδιό­χει­ρες σημειώ­σεις, καθώς και 2.000 μάρ­κες δια­φό­ρων χρω­μά­των και ανα­γρα­φό­με­νων ποσών.

Επι­πλέ­ον κατα­σχέ­θη­καν συνο­λι­κά 10.795 ευρώ, από τα οποία 1.760 ευρώ στην κατο­χή υπαλ­λή­λων, 8.895 ευρώ στην κατο­χή «παι­κτών» και 140 εντός του χώρου.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες, με τη δικο­γρα­φία που σχη­μα­τί­στη­κε σε βάρος τους, οδη­γή­θη­καν στον Εισαγ­γε­λέα Πρω­το­δι­κών Αθηνών.

 

Πηγή www.news.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων