- Διαφήμιση -

Πότε ξεκινούν οι εγγραφές σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία — Τι δικαιολογητικά χρειάζονται

Από 6 έως 20 Μαΐου 2019 πρέπει οι γονείς να κάνουν εγγραφή τα παιδιά τους σε νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.

Όπως ανα­κοί­νω­σε το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας στα Νηπια­γω­γεία, για το σχο­λι­κό έτος 2019–20, θα φοι­τή­σουν μαθη­τές που την 31η Δεκεμ­βρί­ου του έτους εγγρα­φής συμπλη­ρώ­νουν την ηλι­κία των τεσ­σά­ρων (4) ετών.

Συγκε­κρι­μέ­να, εγγρά­φο­νται στα Νηπια­γω­γεία για το σχο­λι­κό έτος 2019–20, μαθη­τές γεν­νη­μέ­νοι το 2014 και το 2015 και τα Νηπια­γω­γείαυπο­χρε­ού­νται να δεχτούν όλες τις αιτή­σεις νηπί­ων και προ­νη­πί­ων που έχουν γεν­νη­θεί αυτά τα έτη.

Δικαιολογητικά

α. Πιστο­ποι­η­τι­κό γέν­νη­σης Δήμου ή Κοι­νό­τη­τας. Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι για την εγγρα­φή των μαθη­τών στα Δημο­τι­κά Σχο­λεία της χώρας δεν απαι­τεί­ται η προ­σκό­μι­ση του Πιστο­ποι­η­τι­κού Γέν­νη­σης από τους γονείς, αλλά ανα­ζη­τεί­ται από τις σχο­λι­κές μονά­δες μέσω του Πλη­ρο­φο­ρι­κού Συστή­μα­τος myschool του ΥΠΠΕΘ.

β. Επί­δει­ξη του Βιβλια­ρί­ου Υγεί­ας του Παι­διού (Β.Υ.Π.) ή προ­σκό­μι­ση άλλου στοι­χεί­ου, στο οποίο απο­δει­κνύ­ε­ται ότι έγι­ναν τα προ­βλε­πό­με­να εμβόλια.

γ. Το Ατο­μι­κό Δελ­τίο Υγεί­ας Μαθητή,

δ. Απο­δει­κτι­κό στοι­χείο από το οποίο δια­πι­στώ­νε­ται η διεύ­θυν­ση κατοι­κί­ας του μαθη­τή. Συνι­στά­ται, οι Διευ­θυ­ντές των Σχο­λι­κών Μονά­δων όπως ελέγ­χουν με ιδιαί­τε­ρη προ­σο­χή το εν λόγω απο­δει­κτι­κό στοι­χείο, προ­κει­μέ­νου οι αιτή­σεις εγγρα­φής να υπο­βάλ­λο­νται απο­κλει­στι­κά και μόνο στο σχο­λείο που ανή­κουν οι μαθη­τές σύμ­φω­να με τα όρια της σχο­λι­κής περιφέρειας

ε. Βεβαί­ω­ση Φοί­τη­σης Νηπια­γω­γεί­ου και Πιστο­ποι­η­τι­κό Φοί­τη­σης Νηπια­γω­γεί­ου για την εγγρα­φή στο Δημοτικό.

1. Μέχρι την ημε­ρο­μη­νία έκδο­σης του «Πιστο­ποι­η­τι­κού φοί­τη­σης», το νηπια­γω­γείο εκδί­δει «Βεβαί­ω­ση Φοί­τη­σης» η οποία θα προ­σκο­μι­στεί από τον γονέα ή τον κηδε­μό­να του μαθη­τή για την εγγρα­φή του στο δημοτικό.

2. Το Πιστο­ποι­η­τι­κό Φοί­τη­σης στο νηπια­γω­γείο εκδί­δε­ται με τη λήξη της διδα­σκα­λί­ας των μαθη­μά­των (14 Ιου­νί­ου 2019) και δια­βι­βά­ζε­ται αυτε­πάγ­γελ­τα από το Νηπια­γω­γείο στο δημο­τι­κό σχο­λείο εγγρα­φής του μαθητή.

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων