- Διαφήμιση -

Ολοκληρώθηκε ο 26ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας

Για πρώτη φορά ο Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας έδωσε τη δυνατότητα στους ποδηλάτες να διασχίσουν την πόλη και να ακολουθήσουν μία διαδρομή 15χλμ και μία πιο μικρή, των 3,5χλμ.

Χιλιά­δες ποδη­λά­τες, μικροί και μεγά­λοι, συμ­με­τεί­χαν στη μικρή δια­δρο­μή των 3,5χλμ και στη μεγά­λη των 15 χλμ, του 26ου Ποδη­λα­τι­κού Γύρου της Αθή­νας, πλημ­μυ­ρί­ζο­ντας τους δρό­μους της Αθή­νας και στέλ­νο­ντας το μήνυ­μα ότι η ποδη­λα­σία είναι αθλη­τι­σμός, ψυχα­γω­γία και τρό­πος ζωής.

Το κορυ­φαίο αθλη­τι­κό γεγο­νός της Αθή­νας για το ποδή­λα­το οργά­νω­σε ο Οργα­νι­σμός Πολι­τι­σμού Αθλη­τι­σμού και Νεο­λαί­ας του δήμου Αθη­ναί­ων (ΟΠΑΝΔΑ) σε συνερ­γα­σία με την Ελλη­νι­κή Ομο­σπον­δία Ποδηλασίας.

Η εκκί­νη­ση και ο τερ­μα­τι­σμός των δύο δια­δρο­μών έγι­ναν στην πλα­τεία Συντάγ­μα­τος, ενώ στον ποδη­λα­τι­κό γύρο συμ­με­τεί­χε και ο παγκό­σμιος πρω­τα­θλη­τής της ποδη­λα­σί­ας Χρή­στος Βολικάκης.

Για πρώ­τη φορά ο Ποδη­λα­τι­κός Γύρος της Αθή­νας έδω­σε τη δυνα­τό­τη­τα στους ποδη­λά­τες να δια­σχί­σουν την πόλη και να ακο­λου­θή­σουν μία δια­δρο­μή 15χλμ και μία πιο μικρή, των 3,5χλμ.

Στη μεγά­λη δια­δρο­μή των 15 χλμ συμ­με­τεί­χαν άτο­μα τα οποία έχουν συμπλη­ρώ­σει το 15ο έτος της ηλι­κί­ας τους, ενώ στη μικρή Δια­δρο­μή 3,5 χλμ συμ­με­τεί­χαν άτο­μα τα οποία έχουν συμπλη­ρώ­σει το 6ο έτος της ηλι­κί­ας τους.

 

Πηγή www.in.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων