- Διαφήμιση -

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Αθηναίων — Δείτε ειδικότητες

Προσλήψεις ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης

Οι ενδια­φε­ρό­με­νοι καλού­νται να συμπλη­ρώ­σουν την αίτη­ση με κωδι­κό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υπο­βά­λουν, είτε αυτο­προ­σώ­πως, είτε με άλλο εξου­σιο­δο­τη­μέ­νο από αυτούς πρό­σω­πο, εφό­σον η εξου­σιο­δό­τη­ση φέρει την υπο­γρα­φή τους θεω­ρη­μέ­νη από δημό­σια αρχή, είτε ταχυ­δρο­μι­κά με συστη­μέ­νη επι­στο­λή, στα γρα­φεία της υπη­ρε­σί­ας μας στην ακό­λου­θη διεύθυνση:

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ, ΚΥΑΔΑ, Πει­ραιώς 35, Τ.Κ.10552, Αθή­να, απευ­θύ­νο­ντάς την στο Γρα­φείο Γραμ­μα­τεί­ας Διεύ­θυν­σης υπό­ψιν κου Αντώ­νη-Χρυ­σο­βα­λά­ντη Καρά­βη (τηλ. επι­κοι­νω­νί­ας: 210 5246515).

Δεί­τε ανα­λυ­τι­κά στη gallery του newsbomb.gr τις ειδικότητες

 

Πηγή www.newsbomb.gr

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων