- Διαφήμιση -

- Διαφήμιση -

Γιάννης Μακρής: Αυτός είναι ο δολοφόνος του

Ο 31χρονος Βούλγαρος εκτελεστής ήρθε πριν από 1,5 εβδομάδα στην Ελλάδα. Έκανε τις ίδιες κινήσεις που έκανε πριν εκτελέσει το συμβόλαιο θανάτου για τον Γιάννη Μακρή στο Πανόραμα της Βούλας. Τα λάθη που έκανε και οδήγησαν στη σύλληψή του!

Το κου­βά­ρι των ερευ­νών και του εντο­πι­σμού του Βούλ­γα­ρου εκτε­λε­στή του Γιάν­νη Μακρή στο Πανό­ρα­μα της Βού­λας ξετύ­λι­ξαν σήμε­ρα οι αστυ­νο­μι­κοί στην παρου­σί­α­ση της υπό­θε­σης. Μια υπό­θε­ση που μοιά­ζει με αστυ­νο­μι­κή ται­νία αφού ο Βούλ­γα­ρος εκτε­λε­στής πηγαι­νο­ερ­χό­ταν στην Ελλά­δα αλλά είχε κάνει και λάθη που οδή­γη­σαν στον εντο­πι­σμό και την σύλ­λη­ψή του.

Ο 31χρονος Βούλ­γα­ρος ήρθε στην Ελλά­δα πριν από 1,5 εβδο­μά­δα μαζί με άλλο ένα άτο­μο το οποίο όμως δεν εμπλέ­κε­ται στην υπό­θε­ση της δολο­φο­νί­ας του Γιάν­νη Μακρή. Αυτό που εντυ­πω­σί­α­σε τους αστυ­νο­μι­κούς και έκα­νε πιο εύκο­λο το έργο της σύλ­λη­ψής του ήταν ότι έκα­νε τις ίδιες κινή­σεις που έκα­νε πριν δολο­φο­νή­σει τον ελλη­νο­αυ­στρα­λό επιχειρηματία.

Δηλα­δή, άλλα­ζε ξενο­δο­χεία ανά δυο ημέ­ρες και νοι­κια­σμέ­να αυτοκίνητα.

- Δια­φή­μι­ση -

Πως έγι­νε η δολο­φο­νία – Η φρά­ση που είπε ο Γιάν­νης Μακρής λίγες μέρες πριν πέσει νεκρός

Δυο εβδο­μά­δες πριν την δολο­φο­νία του Γιάν­νη Μακρή ο 31χρονος Βούλ­γα­ρος εκτε­λε­στής είχε έρθει στην Ελλά­δα μαζί με τον κατα­ζη­τού­με­νο πλέ­ον 33χρονο αδελ­φό του. Παρα­κο­λου­θού­σαν τον Γιάν­νη Μακρή παντού. Ακο­λου­θού­σαν κάθε του κίνη­ση. Είχαν γίνει σκιές του. Τόσο πολύ που κάποια στιγ­μή ο ελλη­νο­αυ­στρα­λός επι­χει­ρη­μα­τί­ας είχε πει σε έναν φίλο του: «Έχω την εντύ­πω­ση ότι με παρακολουθούν!»

Το πρωί της 31ης Οκτω­βρί­ου 2018 και λίγες ώρες πριν εκτε­λέ­σουν το Γιάν­νη Μακρή, οι δυο Βούλ­γα­ροι πήγαν σε γνω­στό κατά­στη­μα αθλη­τι­κών ειδών στην Λεω­φό­ρο Βου­λιαγ­μέ­νης και αγό­ρα­σαν ρού­χα και καπέ­λα τζό­κεϊ. Επι­στρέ­φουν στο ξενο­δο­χείο τους και αφού αλλά­ζουν ρού­χα αφή­νουν απο­δεί­ξεις και ετι­κέ­τες και ξεκι­νούν για το Πανό­ρα­μα της Βού­λας. Με το που τον εκτε­λούν, φεύ­γουν με το νοι­κια­σμέ­νο αυτο­κί­νη­το και περ­νούν μπρο­στά από το σπί­τι του Γιάν­νη Μακρή και τους «πιά­νει» η κάμε­ρα. Από τους αριθ­μούς κυκλο­φο­ρί­ας του νοι­κια­σμέ­νου αυτο­κι­νή­του οι αστυ­νο­μι­κοί κατα­λή­γουν στο γρα­φείο ενοι­κί­α­σης όπου προς έκπλη­ξη των αστυ­νο­μι­κών είχε αφή­σει τα πραγ­μα­τι­κά του στοιχεία!

Οι αστυ­νο­μι­κοί στην συνέ­χεια εντο­πί­ζουν το ξενο­δο­χείο και βρί­σκουν εκεί τις απο­δεί­ξεις και τις ετι­κέ­τες από τα ρού­χα. Πηγαί­νουν στην συνέ­χεια στο γνω­στό κατά­στη­μα αθλη­τι­κών ειδών και βλέ­πουν τους εκτε­λε­στές του Γιάν­νη Μακρή από τις κάμε­ρες! Ενη­με­ρώ­νουν άμε­σα τις αρχές της Βουλγαρίας.

Ο και­ρός περ­νά­ει και ο 31χρονος Βούλ­γα­ρος έρχε­ται και πάλι πριν από 1,5 εβδο­μά­δα στην Ελλά­δα αλλά αυτή τη φορά με πλα­στά στοι­χεία. Κι εδώ οι αρχές ανα­ρω­τιού­νται: «Ήξε­ρε κάτι και πήρε τις προ­φυ­λά­ξεις του;»

Ο 31χρονος κάνει τις ίδιες κινή­σεις που έκα­νε πριν την δολο­φο­νία του Γιάν­νη Μακρή. Αυτό που ερευ­νούν οι αστυ­νο­μι­κοί είναι αν ήρθε και πάλι στην Ελλά­δα για να εκτε­λέ­σει νέο συμ­βό­λαιο θανά­του. Ήρθαν για­τί απέ­τυ­χε η από­πει­ρα δολο­φο­νί­ας του γνω­στού και ως Κομαν­τσέ­ρο; Ή είχαν άλλο στόχο;

Αμίλητος και σκληρός ο Βούλαρος εκτελεστής

Ο Βούλ­γα­ρος εκτε­λε­στής δεν μιλά­ει στους αστυ­νο­μι­κούς και δεν λέει τίπο­τα. Στην Βουλ­γα­ρία δεν έχει απα­σχο­λή­σει τις αρχές, όμως αυτό που έχουν μάθει οι αρχές είναι ότι απε­λά­θη­κε από τον Κανα­δά όπου είχε επι­χεί­ρη­ση το 2016 για ληστεί­ες, κλο­πές και κατο­χή οπλισμού.

Το πιο σημα­ντι­κό όμως είναι ότι στον Κανα­δά ο Βούλ­γα­ρος εκτε­λε­στής του ελλη­νο­αυ­στρα­λού Γιάν­νη Μακρή είχε επα­φές με Αυστραλούς.

 

Πηγή www.newsit.gr

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

Μπορεί επίσης να σας αρέσει
Αφήστε μια απάντηση

Σημείωση πριν τη φόρμα σχολίων

Σημείωση μετά ΄τη φόρμα σχολίων